>

Bärkehus Aktiebolag

Org.nr:

556527-4023

Adress:

Gunnarsvägen 7

Postnummer:

777 34 Smedjebacken

Telefon:

0240-668800

Moderbolag:

SMEDJEBACKENS KOMMUN
Visa allt om Bärkehus Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 53 53 53 49
Nettoomsättning (tkr) 65 257 64 362 63 497 62 171
Rörelseresultat (tkr) 2 227 2 463 4 013 5 561
Årets resultat (tkr) 1 152 1 370 1 081 1 058
Summa eget kapital (tkr) 57 437 56 285 54 915 53 835
Rörelsemarginal % 3.4 3.8 6.3 8.9
Avk. eget kapital % 2.0 2.5 2.0 2.0
Soliditet % 15.0 18.8 18.7 18.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 231 1 214 1 198 1 269
Resultat/anställd (tkr) 42 46 76 113
Lön/anställd (tkr) 513 495 491 453

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 65 257 64 362 63 497 62 171
Arbetskraftskostnad -27 165 -26 236 -26 036 -22 197
Avskrivningar -13 184 -14 462 -13 583 -13 503
Andra rörelsekostnader -23 809 -26 262 -21 890 -22 519
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 652 31 959 27 537 26 705
Övriga rörelsekostnader -28 524 -26 898 -25 512 -25 096
Rörelseresultat 2 227 2 463 4 013 5 561
Ränteintäkter 68 65 48 130
Räntekostnader -490 -606 -2 427 -4 069
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -653 -553 -553 -564
Finansnetto -1 075 -1 094 -2 932 -4 503
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 152 1 369 1 081 1 058
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 1 152 1 369 1 081 1 058
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 152 1 369 1 081 1 058
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 261 332 259 433 262 153 237 580
Maskiner och inventarier 11 460 12 385 13 750 15 120
Övriga materiella anläggningstillgångar 97 617 7 526 2 654 19 259
Summa materiella anläggningstillgångar 370 409 279 344 278 557 271 959
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 370 409 279 344 278 557 271 959
Varulager 88 74 101 90
Kundfordringar 2 207 5 990 3 879 4 694
Övriga omsättningstillgångar 1 912 906 1 009 1 217
Summa operativa omsättningstillgångar 4 207 6 970 4 989 6 001
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 90 90 90 90
Likvida medel 8 166 12 706 9 599 16 595
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 256 12 796 9 689 16 685
Summa tillgångar 382 872 299 110 293 235 294 645

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 57 437 56 285 54 915 53 835
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 57 437 56 285 54 915 53 835

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 301 000 221 000 221 000 221 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 301 000 221 000 221 000 221 000

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 967 9 740 7 742 9 662
Övriga kortfristiga skulder 13 468 12 085 9 578 10 148
Summa operativa skulder 24 435 21 825 17 320 19 810

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 382 872 299 110 293 235 294 645
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.4 3.8 6.3 8.9
Avkastning på eget kapital % 2.0 2.5 2.0 2.0
Soliditet % 15.0 18.8 18.7 18.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 524.1 392.6 402.4 410.5
Kassalikviditet % 50.0 90.0 84.0 114.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.2 0.15 0.27
Räntetäckningsgrad % 3.35 3.26 1.45 1.26
Omsättning per anställd (tkr) 1 231 1 214 1 198 1 269
Rörelseresultat per anställd (tkr) 42 46 76 113
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 513 495 491 453

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 104
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 104 13 006
Värdeförändring (%) 1.0 1 211 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 311 13 006
Rörelsemarginal (%) 3.4 1 273 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 2.0 1 673 13 006
Soliditet (%) 15.0 1 873 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 231 1 357 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 42 1 384 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 513 871 13 006
Nettoomsättning (tkr) 65 257 234 13 006
Rörelseresultat (tkr) 2 227 404 13 006
Antal anställda 53 122 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bärkehus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 234 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bärkehus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 1 273 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Bärkehus Aktiebolag har under det senaste året 53 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 122 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Bärkehus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 1 873 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Bärkehus Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet med bolagets verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Enligt särskildadriftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen, beslutad budget och till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar. Dessa ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie versamheter medsyfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta resurser. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Smedjebackens kommun, att till den del det ej motsvaras avtillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolagets bildats.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se