>

Karlshamnsbostäder Aktiebolag

Org.nr:

556526-8355

Adress:

Kyrkogatan 21

Postnummer:

374 36 Karlshamn

Telefon:

0454-81900
Visa allt om Karlshamnsbostäder Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 54 55 56 56
Nettoomsättning (tkr) 197 533 189 277 178 500 179 526
Rörelseresultat (tkr) 44 320 42 938 33 580 22 956
Årets resultat (tkr) -1 346 -591 -870 -137
Summa eget kapital (tkr) 215 185 191 705 168 450 159 765
Rörelsemarginal % 22.4 22.7 18.8 12.8
Avk. eget kapital % 15.1 16.8 11.1 3.5
Soliditet % 18.6 18.1 18.9 19.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 658 3 441 3 188 3 206
Resultat/anställd (tkr) 821 781 600 410
Lön/anställd (tkr) 642 593 576 532

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 197 533 189 277 178 500 179 526
Arbetskraftskostnad -34 671 -32 602 -32 234 -29 815
Avskrivningar -24 893 -21 673 -21 539 -20 617
Andra rörelsekostnader -3 787 -3 794 -3 589 -3 309
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 205 3 436 15 453 8 424
Övriga rörelsekostnader -96 067 -91 706 -103 011 -111 253
Rörelseresultat 44 320 42 938 33 580 22 956
Ränteintäkter 352 373 0 0
Räntekostnader -14 202 -13 413 -15 988 -18 793
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 2 110 547 695
Finansnetto -13 848 -12 930 -15 441 -18 098
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 30 472 30 008 18 139 4 858
Skatt 321 188 46 621
Årets resultat 30 793 30 196 18 185 5 479
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 30 793 30 196 18 185 5 479
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 951 311 721 749 712 324 723 499
Maskiner och inventarier 1 375 1 437 1 427 1 243
Övriga materiella anläggningstillgångar 99 527 213 557 123 593 34 284
Summa materiella anläggningstillgångar 1 052 213 936 743 837 344 759 026
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 052 213 936 743 837 344 759 026
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 220 781 1 639 4 667
Övriga omsättningstillgångar 2 417 12 346 8 487 2 227
Summa operativa omsättningstillgångar 3 637 13 127 10 126 6 894
Fordringar på koncern- och intresseföretag 115 95 87 228
Övriga externa finansiella tillgångar 40 266 298 438
Likvida medel 99 269 107 151 42 248 74 904
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 99 424 107 512 42 633 75 570
Summa tillgångar 1 155 274 1 057 382 890 103 841 490

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 215 185 191 705 168 450 159 765
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 215 185 191 705 168 450 159 765

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 853 601 776 212 646 714 613 486
Externa finansiella skulder, kortfristiga 21 157 19 250 16 565 15 667
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 14 704 12 147 13 934 5 564
Summa finansiella skulder 889 462 807 609 677 213 634 717

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 152 2 475 2 851 2 917
Leverantörsskulder 20 608 29 471 12 213 18 568
Övriga kortfristiga skulder 27 867 26 122 29 376 25 523
Summa operativa skulder 50 627 58 068 44 440 47 008

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 155 274 1 057 382 890 103 841 490
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 22.4 22.7 18.8 12.8
Avkastning på eget kapital % 15.1 16.8 11.1 3.5
Soliditet % 18.6 18.1 18.9 19.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 413.3 421.3 402.0 397.3
Kassalikviditet % 122.0 138.0 73.0 125.0
Likviditetsberedskap % 0.5 0.57 0.24 0.42
Räntetäckningsgrad % 3.15 3.24 2.13 1.26
Omsättning per anställd (tkr) 3 658 3 441 3 188 3 206
Rörelseresultat per anställd (tkr) 821 781 600 410
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 642 593 576 532

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 6
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 6 5 609
Värdeförändring (%) 17.0 322 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 477 5 609
Rörelsemarginal (%) 22.4 57 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 15.1 549 5 609
Soliditet (%) 18.6 746 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 658 101 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 821 25 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 642 134 5 609
Nettoomsättning (tkr) 197 533 29 5 609
Rörelseresultat (tkr) 44 320 9 5 609
Antal anställda 54 53 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Karlshamnsbostäder Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 29 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karlshamnsbostäder Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 22.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 57 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Karlshamnsbostäder Aktiebolag har under det senaste året 54 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9. Företaget är under jämförelseåret den 53 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Karlshamnsbostäder Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 18.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 18%. Företaget är under jämförelseåret det 746 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Karlshamnsbostäder Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del avdessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se