>

El-YTA Kem AB

Org.nr:

556524-0289

Adress:

Box 107

Postnummer:

293 22 Olofström

Telefon:

0454-48935
Visa allt om El-YTA Kem AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 8 8 8 7
Nettoomsättning (tkr) 9 416 8 268 7 660 7 778
Rörelseresultat (tkr) 908 328 103 -349
Årets resultat (tkr) 594 -36 -47 -48
Summa eget kapital (tkr) 1 140 501 299 299
Rörelsemarginal % 9.6 4.0 1.3 -4.5
Avk. eget kapital % 77.9 50.7 -0.1 -76.2
Soliditet % 28.2 16.6 9.6 8.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 177 1 034 958 1 111
Resultat/anställd (tkr) 114 41 13 -50
Lön/anställd (tkr) 562 515 481 517

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 9 416 8 268 7 660 7 778
Arbetskraftskostnad -4 494 -4 121 -3 850 -3 618
Avskrivningar -519 -492 -532 -571
Andra rörelsekostnader -1 671 -1 339 -1 573 -1 863
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 0 20 31
Övriga rörelsekostnader -1 834 -1 988 -1 622 -2 106
Rörelseresultat 908 328 103 -349
Ränteintäkter 5 8 11 6
Räntekostnader -81 -66 -101 -115
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -76 -58 -90 -109
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 832 270 13 -458
Skatt -192 -67 -13 90
Årets resultat 640 203 0 -368
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 640 203 0 -368
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -44 -239 -47 320
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -12 -67 -13 90
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 131 1 386 1 720 2 069
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 525 300 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 656 1 686 1 720 2 069
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 656 1 686 1 720 2 069
Varulager 367 547 464 413
Kundfordringar 778 546 645 1 054
Övriga omsättningstillgångar 134 235 280 170
Summa operativa omsättningstillgångar 1 279 1 328 1 389 1 637
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 102 1 3 9
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 102 1 3 9
Summa tillgångar 4 037 3 015 3 112 3 715

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 700 106 142 189
EK-andel av obeskattade reserver 440 395 157 110
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 140 501 299 299

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 000 559 974 1 906
Externa finansiella skulder, kortfristiga 207 763 833 445
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 207 1 322 1 807 2 351

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 124 112 44 31
Leverantörsskulder 535 308 208 250
Övriga kortfristiga skulder 1 031 771 753 784
Summa operativa skulder 1 690 1 191 1 005 1 065

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 037 3 014 3 111 3 715
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 9.6 4.0 1.3 -4.5
Avkastning på eget kapital % 77.9 50.7 -0.1 -76.2
Soliditet % 28.2 16.6 9.6 8.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 105.9 263.6 604.8 786.3
Kassalikviditet % 57.0 42.0 52.0 83.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 11.27 5.09 1.13 -2.98
Omsättning per anställd (tkr) 1 177 1 034 958 1 111
Rörelseresultat per anställd (tkr) 114 41 13 -50
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 562 515 481 517

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 644
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 644 5 609
Värdeförändring (%) 282.0 24 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 279 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.6 267 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 77.9 97 5 609
Soliditet (%) 28.2 637 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 177 624 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 114 366 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 562 268 5 609
Nettoomsättning (tkr) 9 416 527 5 609
Rörelseresultat (tkr) 908 375 5 609
Antal anställda 8 424 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

El-YTA Kem AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 527 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

El-YTA Kem AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 267 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

El-YTA Kem AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 424 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

El-YTA Kem AB har under det senaste året en soliditet på 28.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 637 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

El-YTA Kem AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva ytbehandling, mekanisk verkstad, försäljning av mekaniska och kemiska artiklar med därtill hörande tjänster, uthyrnings- och leasingverksamhet avseende verkstadsmaskiner samt handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se