>

Kläppen Ski Resort AB

Org.nr:

556522-2055

Adress:

Kläppen

Postnummer:

780 67 Sälen

Telefon:

0280-96200
Visa allt om Kläppen Ski Resort AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 77 70 70 90
Nettoomsättning (tkr) 97 890 83 663 77 993 86 807
Rörelseresultat (tkr) 15 786 12 007 9 769 4 625
Årets resultat (tkr) 62 16 3 837 7 287
Summa eget kapital (tkr) 112 373 100 644 91 617 83 346
Rörelsemarginal % 16.1 14.4 12.5 5.3
Avk. eget kapital % 9.7 8.2 8.0 5.8
Soliditet % 53.9 50.7 70.9 64.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 271 1 195 1 114 965
Resultat/anställd (tkr) 205 172 140 51
Lön/anställd (tkr) 443 420 416 378

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 97 890 83 663 77 993 86 807
Arbetskraftskostnad -34 102 -29 423 -29 138 -34 018
Avskrivningar -12 958 -8 955 -9 196 -8 683
Andra rörelsekostnader -7 620 -6 615 -7 566 -12 131
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 970 4 451 3 997 2 403
Övriga rörelsekostnader -32 394 -31 114 -26 321 -29 753
Rörelseresultat 15 786 12 007 9 769 4 625
Ränteintäkter 103 124 272 214
Räntekostnader -2 250 -1 043 -853 -1 122
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -33 0
Finansnetto -2 147 -919 -614 -908
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 13 639 11 088 9 155 3 717
Skatt -3 342 -3 158 -2 175 980
Årets resultat 10 297 7 930 6 981 4 697
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 10 297 7 930 6 981 4 697
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -11 667 -8 954 -3 842 2 591
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 291 -2 526 -1 084 731
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 340 462 110 317
Summa immateriella anläggningstillgångar 340 462 110 317
Byggnader och mark 73 971 74 320 58 819 57 925
Maskiner och inventarier 104 846 30 308 33 433 37 758
Övriga materiella anläggningstillgångar 10 206 73 788 9 642 6 762
Summa materiella anläggningstillgångar 189 023 178 416 101 894 102 445
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 250 1 200 3 738 3 738
Summa operativa anläggningstillgångar 190 613 180 078 105 742 106 500
Varulager 3 754 3 433 4 246 5 895
Kundfordringar 2 712 1 948 3 023 700
Övriga omsättningstillgångar 2 784 4 682 2 748 6 960
Summa operativa omsättningstillgångar 9 250 10 063 10 017 13 555
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 079 5 840 11 007 7 823
Övriga externa finansiella tillgångar 1 896 1 896 1 002 98
Likvida medel 577 522 1 390 454
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 552 8 258 13 399 8 375
Summa tillgångar 208 415 198 399 129 158 128 430

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 87 721 87 659 87 776 83 346
EK-andel av obeskattade reserver 24 652 12 985 3 841 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 112 373 100 644 91 617 83 346

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 58 734 55 616 16 052 21 381
Externa finansiella skulder, kortfristiga 18 355 20 090 7 329 16 656
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 77 089 75 706 23 381 38 037

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 7 370 4 094 1 083 0
Leverantörsskulder 3 366 5 293 3 619 2 513
Övriga kortfristiga skulder 8 217 12 662 9 457 4 533
Summa operativa skulder 18 953 22 049 14 159 7 046

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 208 415 198 399 129 157 128 429
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 16.1 14.4 12.5 5.3
Avkastning på eget kapital % 9.7 8.2 8.0 5.8
Soliditet % 53.9 50.7 70.9 64.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 68.6 75.2 25.5 45.6
Kassalikviditet % 20.0 19.0 35.0 34.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.02 0.01
Räntetäckningsgrad % 7.06 11.63 11.73 4.31
Omsättning per anställd (tkr) 1 271 1 195 1 114 965
Rörelseresultat per anställd (tkr) 205 172 140 51
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 443 420 416 378

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 68
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 68 13 006
Värdeförändring (%) 16.0 783 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 17.0 450 13 006
Rörelsemarginal (%) 16.1 278 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 9.7 1 408 13 006
Soliditet (%) 53.9 569 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 271 1 302 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 205 424 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 443 1 476 13 006
Nettoomsättning (tkr) 97 890 151 13 006
Rörelseresultat (tkr) 15 786 76 13 006
Antal anställda 77 76 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kläppen Ski Resort AB har ökat omsättningen senaste året med 17.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 151 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kläppen Ski Resort AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 278 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Kläppen Ski Resort AB har under det senaste året 77 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21. Företaget är under jämförelseåret den 76 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Kläppen Ski Resort AB har under det senaste året en soliditet på 53.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 569 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Kläppen Ski Resort AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva liftverksamhet, skidskola, serveringsrörel se, uthyrning av pistmaskiner, detaljhandel avseende sportartik lar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 77 70 70 90
Nettoomsättning (tkr) 101 475 87 088 84 479 92 695
Rörelseresultat (tkr) 17 506 13 412 11 177 6 618
Årets resultat (tkr) 11 812 8 919 7 693 5 666
Summa eget kapital (tkr) 112 763 100 951 92 532 84 245
Rörelsemarginal (%) 17.3 15.4 13.2 7.1
Avk. eget kapital (%) 11.1 9.2 8.7 6.9
Soliditet (%) 52.5 49.2 62.7 56.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 318 1 244 1 207 1 030
Resultat/anställd (tkr) 227 192 160 74
Lön/anställd (tkr) 443 420 416 378


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se