>

Kelmo AB

Org.nr:

556519-8420

Adress:

Kaliumvägen 3

Postnummer:

371 50 Karlskrona

Telefon:

072-3626566

Moderbolag:

Visa allt om Kelmo AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 24 23 21 24
Nettoomsättning (tkr) 29 401 37 768 33 495 32 529
Rörelseresultat (tkr) 5 225 5 722 3 904 3 787
Årets resultat (tkr) 3 992 3 933 2 959 2 748
Summa eget kapital (tkr) 6 333 6 241 4 534 4 323
Rörelsemarginal % 17.8 15.2 11.7 11.6
Avk. eget kapital % 63.5 81.1 66.8 72.8
Soliditet % 45.2 33.1 47.2 39.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 225 1 642 1 595 1 355
Resultat/anställd (tkr) 218 249 186 158
Lön/anställd (tkr) 599 530 505 504

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 29 401 37 768 33 495 32 529
Arbetskraftskostnad -14 369 -12 180 -10 595 -12 099
Avskrivningar -234 -227 -208 -190
Andra rörelsekostnader -6 668 -17 226 -16 185 -13 767
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 175 193 16 290
Övriga rörelsekostnader -3 080 -2 606 -2 619 -2 976
Rörelseresultat 5 225 5 722 3 904 3 787
Ränteintäkter 36 16 20 5
Räntekostnader -124 -114 -113 -194
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -88 -98 -93 -189
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 137 5 624 3 811 3 598
Skatt -1 146 -1 254 -852 -791
Årets resultat 3 991 4 370 2 959 2 807
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 991 4 370 2 959 2 807
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -437 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -123 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 462 512 578 728
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 462 512 578 728
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 462 512 578 728
Varulager 4 324 1 053 2 052 2 277
Kundfordringar 6 348 11 498 6 696 3 615
Övriga omsättningstillgångar 235 227 276 188
Summa operativa omsättningstillgångar 10 907 12 778 9 024 6 080
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 111
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 647 5 577 1 4 062
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 647 5 577 1 4 173
Summa tillgångar 14 016 18 867 9 603 10 981

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 241 5 149 3 879 3 668
EK-andel av obeskattade reserver 1 092 1 092 655 655
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 333 6 241 4 534 4 323

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 3 000 0 0 3 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 3 000 949 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 000 3 000 949 3 000

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 308 308 185 185
Leverantörsskulder 1 010 2 988 1 407 781
Övriga kortfristiga skulder 3 365 6 330 2 528 2 691
Summa operativa skulder 4 683 9 626 4 120 3 657

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 14 016 18 867 9 603 10 980
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 17.8 15.2 11.7 11.6
Avkastning på eget kapital % 63.5 81.1 66.8 72.8
Soliditet % 45.2 33.1 47.2 39.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 47.4 48.1 20.9 69.4
Kassalikviditet % 211.0 140.0 143.0 227.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.15 0 0.12
Räntetäckningsgrad % 42.43 50.33 34.73 19.55
Omsättning per anställd (tkr) 1 225 1 642 1 595 1 355
Rörelseresultat per anställd (tkr) 218 249 186 158
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 599 530 505 504

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 133
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 133 5 612
Värdeförändring (%) -7.0 662 5 612
Tillväxt i omsättning (%) -22.0 875 5 612
Rörelsemarginal (%) 17.8 105 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 63.5 138 5 612
Soliditet (%) 45.2 355 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 225 587 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 218 186 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 599 192 5 612
Nettoomsättning (tkr) 29 401 215 5 612
Rörelseresultat (tkr) 5 225 92 5 612
Antal anställda 24 147 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kelmo AB har minskat omsättningen senaste året med -22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 215 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kelmo AB har det senaste året en rörelsemarginal på 17.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 105 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Kelmo AB har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 147 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Kelmo AB har under det senaste året en soliditet på 45.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 355 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Kelmo AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning av automatikutrustning, elektriska installationer, försäljning av elmaterial samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se