>

Elektro Dopp Lack AB

Org.nr:

556516-5601

Adress:

Kallingevägen 5

Postnummer:

372 39 Ronneby

Telefon:

0457-17520
Visa allt om Elektro Dopp Lack AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 6
Nettoomsättning (tkr) 9 454 9 609 8 665 9 382
Rörelseresultat (tkr) 1 314 1 151 682 1 971
Årets resultat (tkr) 1 020 893 810 1 656
Summa eget kapital (tkr) 1 207 1 087 994 2 469
Rörelsemarginal % 13.9 12.0 7.9 21.0
Avk. eget kapital % 88.9 85.9 30.4 66.4
Soliditet % 37.2 39.5 33.9 62.7
Omsättning/anställd (tkr) 788 801 722 1 564
Resultat/anställd (tkr) 110 96 57 329
Lön/anställd (tkr) 442 440 415 748

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 9 454 9 609 8 665 9 382
Arbetskraftskostnad -5 302 -5 279 -4 977 -4 490
Avskrivningar -53 -31 -43 -38
Andra rörelsekostnader -223 -432 -319 -226
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 978 954 961 771
Övriga rörelsekostnader -3 540 -3 670 -3 605 -3 428
Rörelseresultat 1 314 1 151 682 1 971
Ränteintäkter 0 3 0 0
Räntekostnader -5 -8 -7 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 -5 -7 -6
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 309 1 146 675 1 965
Skatt -289 -252 -149 -435
Årets resultat 1 020 894 526 1 530
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 020 894 526 1 530
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 285 125
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 80 35
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 154 97 127 114
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 154 97 127 114
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 154 97 127 114
Varulager 245 237 195 163
Kundfordringar 1 274 1 144 929 967
Övriga omsättningstillgångar 497 304 353 294
Summa operativa omsättningstillgångar 2 016 1 685 1 477 1 424
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 381
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 071 973 1 330 2 018
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 071 973 1 330 2 399
Summa tillgångar 3 241 2 755 2 934 3 937

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 207 1 087 994 2 184
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 285
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 207 1 087 994 2 469

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 620 470 620 0
Summa finansiella skulder 620 470 620 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 80
Leverantörsskulder 324 209 323 403
Övriga kortfristiga skulder 1 089 989 997 985
Summa operativa skulder 1 413 1 198 1 320 1 468

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 240 2 755 2 934 3 937
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.9 12.0 7.9 21.0
Avkastning på eget kapital % 88.9 85.9 30.4 66.4
Soliditet % 37.2 39.5 33.9 62.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 51.4 43.2 62.4 0.0
Kassalikviditet % 140.0 145.0 135.0 236.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.1 0.15 0.22
Räntetäckningsgrad % 262.8 144.25 97.43 328.5
Omsättning per anställd (tkr) 788 801 722 1 564
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110 96 57 329
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 442 440 415 748

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 536
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 536 5 609
Värdeförändring (%) 19.0 310 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 666 5 609
Rörelsemarginal (%) 13.9 158 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 88.9 68 5 609
Soliditet (%) 37.2 491 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 788 817 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110 375 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 442 621 5 609
Nettoomsättning (tkr) 9 454 522 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 314 291 5 609
Antal anställda 12 273 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Elektro Dopp Lack AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 522 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Elektro Dopp Lack AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 158 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Elektro Dopp Lack AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 273 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Elektro Dopp Lack AB har under det senaste året en soliditet på 37.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 491 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Elektro Dopp Lack AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva legolackering av metallprodukter ävensom idka därm förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se