>

Säterbostäder Aktiebolag

Org.nr:

556515-8713

Adress:

Box 123

Postnummer:

783 23 Säter

Telefon:

0225-55400

Moderbolag:

SÄTERS KOMMUN
Visa allt om Säterbostäder Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 24 25 24 22
Nettoomsättning (tkr) 74 683 73 636 70 973 68 559
Rörelseresultat (tkr) 10 383 11 802 11 710 11 085
Årets resultat (tkr) 6 486 6 757 7 413 4 197
Summa eget kapital (tkr) 62 442 56 737 50 190 38 508
Rörelsemarginal % 13.9 16.0 16.5 16.2
Avk. eget kapital % 10.0 12.8 16.6 17.4
Soliditet % 24.5 23.5 22.2 20.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 112 2 945 2 957 3 116
Resultat/anställd (tkr) 433 472 488 504
Lön/anställd (tkr) 536 484 490 486

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 74 683 73 636 70 973 68 559
Arbetskraftskostnad -12 871 -12 102 -11 750 -10 687
Avskrivningar -9 129 -6 893 -6 239 -7 316
Andra rörelsekostnader 12 871 12 103 11 750 -41 017
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 736 6 054 5 870 5 732
Övriga rörelsekostnader -60 907 -60 996 -58 894 -4 186
Rörelseresultat 10 383 11 802 11 710 11 085
Ränteintäkter 189 206 192 272
Räntekostnader -2 327 -2 644 -3 016 -3 115
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 138 -2 438 -2 824 -2 843
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 245 9 364 8 886 8 242
Skatt -2 293 -2 532 -1 516 -2 085
Årets resultat 5 952 6 832 7 370 6 157
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 952 6 832 7 370 6 157
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 534 -75 43 -1 961
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 150 -21 12 -553
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 235 487 230 070 207 943 149 009
Maskiner och inventarier 242 418 640 432
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 113 2 255 8 261 19 011
Summa materiella anläggningstillgångar 241 842 232 743 216 844 168 452
Andelar i koncern- och intresseföretag 9 410 4 850 4 850 4 850
Summa operativa anläggningstillgångar 251 252 237 593 221 694 173 302
Varulager 101 78 67 94
Kundfordringar 153 303 311 248
Övriga omsättningstillgångar 882 1 242 873 395
Summa operativa omsättningstillgångar 1 136 1 623 1 251 737
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 201 2 308
Övriga externa finansiella tillgångar 2 151 2 419 3 109 452
Likvida medel 402 224 211 9 891
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 553 2 643 3 521 12 651
Summa tillgångar 254 941 241 859 226 466 186 690

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 58 001 51 762 45 290 33 565
EK-andel av obeskattade reserver 4 441 4 975 4 900 4 943
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 62 442 56 737 50 190 38 508

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 160 900 153 900 147 309 105 900
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 13 541 14 012 11 254 22 763
Summa finansiella skulder 174 441 167 912 158 563 128 663

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 253 1 403 1 382 1 394
Leverantörsskulder 6 743 7 289 8 367 9 959
Övriga kortfristiga skulder 10 062 8 518 7 964 8 166
Summa operativa skulder 18 058 17 210 17 713 19 519

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 254 941 241 859 226 466 186 690
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.9 16.0 16.5 16.2
Avkastning på eget kapital % 10.0 12.8 16.6 17.4
Soliditet % 24.5 23.5 22.2 20.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 279.4 295.9 315.9 334.1
Kassalikviditet % 5.0 6.0 5.0 26.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0 0.14
Räntetäckningsgrad % 4.54 4.54 3.95 3.65
Omsättning per anställd (tkr) 3 112 2 945 2 957 3 116
Rörelseresultat per anställd (tkr) 433 472 488 504
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 484 490 486

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 80
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 80 13 006
Värdeförändring (%) 8.0 971 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 309 13 006
Rörelsemarginal (%) 13.9 355 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 10.0 1 393 13 006
Soliditet (%) 24.5 1 535 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 112 312 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 433 157 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 734 13 006
Nettoomsättning (tkr) 74 683 198 13 006
Rörelseresultat (tkr) 10 383 108 13 006
Antal anställda 24 314 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Säterbostäder Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 198 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Säterbostäder Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 355 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Säterbostäder Aktiebolag har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 314 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Säterbostäder Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 1 535 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Säterbostäder Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, lokaler, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.Ändamålet med bolagets syfte är att inom kommun främja bostads- och lokalförsörjningen.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se