>

Flextronics International Sweden AB

Org.nr:

556513-4797

Adress:

Box 25

Postnummer:

372 21 Ronneby

Telefon:

0455-54400
Visa allt om Flextronics International Sweden AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Antal anställda 131 140 368 389
Nettoomsättning (tkr) 187 422 433 467 661 016 616 738
Rörelseresultat (tkr) 275 904 352 270 122 050 111 158
Årets resultat (tkr) 273 646 272 221 120 228 107 180
Summa eget kapital (tkr) 1 134 914 1 153 589 1 176 730 1 179 893
Rörelsemarginal % 147.2 81.3 18.5 18.0
Avk. eget kapital % 23.9 23.4 10.2 9.0
Soliditet % 58.3 61.9 64.0 65.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 431 3 096 1 796 1 585
Resultat/anställd (tkr) 2 106 2 516 332 286
Lön/anställd (tkr) 861 1 284 608 589

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Nettoomsättning 187 422 433 467 661 016 616 738
Arbetskraftskostnad -112 763 -179 750 -223 912 -229 310
Avskrivningar -1 091 -1 716 -4 000 -5 335
Andra rörelsekostnader -89 958 -259 111 -429 630 -388 025
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 293 008 348 158 123 391 120 928
Övriga rörelseintäkter 0 11 222 0 0
Övriga rörelsekostnader -714 0 -4 815 -3 838
Rörelseresultat 275 904 352 270 122 050 111 158
Ränteintäkter 1 720 1 356 2 121 1 105
Räntekostnader -3 973 -3 121 -3 787 -4 759
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -6 -78 283 -156 -324
Finansnetto -2 259 -80 048 -1 822 -3 978
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 273 645 272 222 120 228 107 180
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 273 645 272 222 120 228 107 180
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 273 645 272 222 120 228 107 180
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 747
Maskiner och inventarier 2 568 777 6 504 6 369
Övriga materiella anläggningstillgångar 145 339 533 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 713 1 116 7 037 7 116
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 238 769 1 238 719 1 238 719 1 238 719
Summa operativa anläggningstillgångar 1 241 482 1 239 835 1 245 756 1 245 835
Varulager 25 783 10 335 94 919 88 384
Kundfordringar 51 725 33 759 134 077 113 688
Övriga omsättningstillgångar 16 056 57 268 22 764 21 559
Summa operativa omsättningstillgångar 93 564 101 362 251 760 223 631
Fordringar på koncern- och intresseföretag 555 503 455 416 196 092 201 346
Övriga externa finansiella tillgångar 53 830 53 892 132 243 109 352
Likvida medel 2 724 13 063 11 457 25 356
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 612 057 522 371 339 792 336 054
Summa tillgångar 1 947 103 1 863 568 1 837 308 1 805 520

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 134 914 1 153 589 1 176 730 1 179 893
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 134 914 1 153 589 1 176 730 1 179 893

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 725 538 587 815 411 890 361 925
Summa finansiella skulder 725 538 587 815 411 890 361 925

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 28 118 51 192 70 556 94 158
Leverantörsskulder 14 868 22 547 111 720 95 842
Övriga kortfristiga skulder 43 666 48 424 66 412 73 702
Summa operativa skulder 86 652 122 163 248 688 263 702

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 947 104 1 863 567 1 837 308 1 805 520
Nyckeltal i genomsnitt 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Rörelsemarginal % 147.2 81.3 18.5 18.0
Avkastning på eget kapital % 23.9 23.4 10.2 9.0
Soliditet % 58.3 61.9 64.0 65.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 63.9 51.0 35.0 30.7
Kassalikviditet % 9.0 16.0 29.0 30.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.03 0.02 0.04
Räntetäckningsgrad % 69.88 88.22 32.75 23.52
Omsättning per anställd (tkr) 1 431 3 096 1 796 1 585
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 106 2 516 332 286
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 861 1 284 608 589

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 2
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 5 612
Värdeförändring (%) 2.0 515 5 612
Tillväxt i omsättning (%) -57.0 914 5 612
Rörelsemarginal (%) 147.2 4 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 23.9 431 5 612
Soliditet (%) 58.3 205 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 431 476 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 106 9 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 861 25 5 612
Nettoomsättning (tkr) 187 422 33 5 612
Rörelseresultat (tkr) 275 904 2 5 612
Antal anställda 131 13 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Flextronics International Sweden AB har minskat omsättningen senaste året med -57.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 33 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Flextronics International Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 147.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 4 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Flextronics International Sweden AB har under det senaste året 131 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 78. Företaget är under jämförelseåret den 13 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Flextronics International Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 58.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 205 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Flextronics International Sweden AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska tillhandahålla ingenjörstekniska designtjänster för framtagande eller ändring av prototyper och eller produkter i samband med legotillverkning, bedriva projekt och konsultuppdrag inom systemutveckling, tillhandahålla installationstjänser inomområdet för telekommunikationsbaserade infomationstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva restaurangverksamhet för lunchservering.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-03
Antal anställda 0
Nettoomsättning (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 0
Årets resultat (tkr) 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0
Rörelsemarginal (%) -
Avk. eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Omsättning/anställd (tkr) -
Resultat/anställd (tkr) -
Lön/anställd (tkr) -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se