>

Mustasch Reklambyrå Aktiebolag

Org.nr:

556512-9045

Adress:

Ronnebygatan 42

Postnummer:

371 33 Karlskrona

Telefon:

0455-12320
Visa allt om Mustasch Reklambyrå Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 10 10 8
Nettoomsättning (tkr) 12 856 12 257 10 770 7 931
Rörelseresultat (tkr) 2 332 2 324 1 121 516
Årets resultat (tkr) 1 307 2 030 866 645
Summa eget kapital (tkr) 1 960 2 587 1 787 1 521
Rörelsemarginal % 18.1 19.0 10.4 6.5
Avk. eget kapital % 78.1 82.3 52.4 24.2
Soliditet % 36.3 53.0 38.1 47.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 169 1 226 1 077 991
Resultat/anställd (tkr) 212 232 112 65
Lön/anställd (tkr) 602 618 579 517

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 12 856 12 257 10 770 7 931
Arbetskraftskostnad -6 618 -6 184 -5 791 -4 134
Avskrivningar -12 0 0 -11
Andra rörelsekostnader -2 148 -2 163 -2 372 -1 929
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 8 29 132
Övriga rörelsekostnader -1 748 -1 594 -1 515 -1 473
Rörelseresultat 2 332 2 324 1 121 516
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -28 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -28 0 0 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 304 2 324 1 121 517
Skatt -528 -524 -254 -124
Årets resultat 1 776 1 800 867 393
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 776 1 800 867 393
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -468 230 0 252
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -132 65 0 71
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 87 98 40 40
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 87 98 40 40
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 87 98 40 40
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 011 2 705 2 506 1 730
Övriga omsättningstillgångar 589 173 419 250
Summa operativa omsättningstillgångar 4 600 2 878 2 925 1 980
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 9 6 6 6
Likvida medel 703 1 901 1 721 1 194
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 712 1 907 1 727 1 200
Summa tillgångar 5 399 4 883 4 692 3 220

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 492 2 587 1 557 1 291
EK-andel av obeskattade reserver 468 0 230 230
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 960 2 587 1 787 1 521

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 132 0 65 65
Leverantörsskulder 371 321 799 375
Övriga kortfristiga skulder 2 936 1 976 2 041 1 259
Summa operativa skulder 3 439 2 297 2 905 1 699

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 399 4 884 4 692 3 220
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 18.1 19.0 10.4 6.5
Avkastning på eget kapital % 78.1 82.3 52.4 24.2
Soliditet % 36.3 53.0 38.1 47.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 160.0 208.0 164.0 194.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.16 0.16 0.15
Räntetäckningsgrad % 83.29 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 169 1 226 1 077 991
Rörelseresultat per anställd (tkr) 212 232 112 65
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 602 618 579 517

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 377
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 377 5 609
Värdeförändring (%) -22.0 767 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 441 5 609
Rörelsemarginal (%) 18.1 99 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 78.1 95 5 609
Soliditet (%) 36.3 501 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 169 628 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 212 196 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 602 187 5 609
Nettoomsättning (tkr) 12 856 418 5 609
Rörelseresultat (tkr) 2 332 175 5 609
Antal anställda 11 301 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mustasch Reklambyrå Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 418 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mustasch Reklambyrå Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 99 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Mustasch Reklambyrå Aktiebolag har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 301 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Mustasch Reklambyrå Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 36.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 501 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Mustasch Reklambyrå Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet inom reklambranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se