>

Törnkvists Eftr. Begravningsbyrå AB

Org.nr:

556500-7514

Adress:

Fisktorget 5

Postnummer:

371 36 Karlskrona

Telefon:

0455-12216

Moderbolag:

Visa allt om Törnkvists Eftr. Begravningsbyrå AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 5 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 12 415 11 329 12 255 9 480
Rörelseresultat (tkr) 3 475 2 989 3 510 2 246
Årets resultat (tkr) 6 2 9 3
Summa eget kapital (tkr) 355 661 819 1 001
Rörelsemarginal % 28.0 26.4 28.6 23.7
Avk. eget kapital % 701.6 410.3 392.2 207.5
Soliditet % 7.3 15.5 19.4 33.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 483 2 266 3 064 2 370
Resultat/anställd (tkr) 695 598 878 562
Lön/anställd (tkr) 536 533 617 567

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 12 415 11 329 12 255 9 480
Arbetskraftskostnad -2 678 -2 666 -2 467 -2 267
Avskrivningar -80 -74 -75 -29
Andra rörelsekostnader -3 715 -3 426 -3 871 -2 796
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 93 0
Övriga rörelsekostnader -2 467 -2 174 -2 425 -2 142
Rörelseresultat 3 475 2 989 3 510 2 246
Ränteintäkter 3 4 13 39
Räntekostnader 0 0 -1 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 4 12 33
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 478 2 993 3 522 2 279
Skatt 86 43 47 62
Årets resultat 3 564 3 036 3 569 2 341
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 564 3 036 3 569 2 341
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 312 160 191 257
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 88 45 54 73
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 187 267 261 36
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 187 267 261 36
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 1 0 1
Summa operativa anläggningstillgångar 188 268 261 37
Varulager 49 66 377 300
Kundfordringar 1 548 1 122 1 298 552
Övriga omsättningstillgångar 544 469 72 96
Summa operativa omsättningstillgångar 2 141 1 657 1 747 948
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 1 0
Likvida medel 2 509 2 344 2 212 2 042
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 509 2 344 2 213 2 042
Summa tillgångar 4 838 4 269 4 221 3 027

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 355 349 347 338
EK-andel av obeskattade reserver 0 312 472 663
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 355 661 819 1 001

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 031 2 353 1 764 891
Summa finansiella skulder 3 031 2 353 1 764 891

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 88 133 187
Leverantörsskulder 616 508 828 424
Övriga kortfristiga skulder 836 659 677 524
Summa operativa skulder 1 452 1 255 1 638 1 135

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 838 4 269 4 221 3 027
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 28.0 26.4 28.6 23.7
Avkastning på eget kapital % 701.6 410.3 392.2 207.5
Soliditet % 7.3 15.5 19.4 33.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 853.8 356.0 215.4 89.0
Kassalikviditet % 103.0 112.0 110.0 146.0
Likviditetsberedskap % 0.2 0.21 0.18 0.22
Räntetäckningsgrad % - - 3 523 380.83
Omsättning per anställd (tkr) 2 483 2 266 3 064 2 370
Rörelseresultat per anställd (tkr) 695 598 878 562
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 533 617 567

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 304
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 304 5 609
Värdeförändring (%) -28.0 789 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 349 5 609
Rörelsemarginal (%) 28.0 31 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 701.6 7 5 609
Soliditet (%) 7.3 867 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 483 199 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 695 34 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 334 5 609
Nettoomsättning (tkr) 12 415 427 5 609
Rörelseresultat (tkr) 3 475 130 5 609
Antal anställda 5 629 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Törnkvists Eftr. Begravningsbyrå AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 427 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Törnkvists Eftr. Begravningsbyrå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 28.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 31 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Törnkvists Eftr. Begravningsbyrå AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 629 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Törnkvists Eftr. Begravningsbyrå AB har under det senaste året en soliditet på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 867 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Törnkvists Eftr. Begravningsbyrå AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva begravningsbyråverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se