>

Ankarbågen AB

Org.nr:

556497-0233

Adress:

Box 35

Postnummer:

371 21 Karlskrona

Telefon:

Visa allt om Ankarbågen AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-08 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 54 39 40 35
Nettoomsättning (tkr) 29 054 32 762 31 038 28 486
Rörelseresultat (tkr) 5 749 -184 190 1 448
Årets resultat (tkr) 4 400 742 641 507
Summa eget kapital (tkr) 5 061 1 036 1 597 2 419
Rörelsemarginal % 19.8 -0.6 0.6 5.1
Avk. eget kapital % 216.5 21.9 7.4 47.5
Soliditet % 34.4 10.6 15.1 21.2
Omsättning/anställd (tkr) 538 840 776 814
Resultat/anställd (tkr) 160 -5 5 41
Lön/anställd (tkr) 308 302 272 264

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 29 054 32 762 31 038 28 486
Arbetskraftskostnad -11 081 -11 759 -10 860 -9 244
Avskrivningar -888 -978 -1 071 -1 014
Andra rörelsekostnader -7 999 -10 039 -9 038 -7 816
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 817 1 476 1 130 1 115
Övriga rörelsekostnader -10 154 -11 646 -11 009 -10 079
Rörelseresultat 5 749 -184 190 1 448
Ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader -81 -92 -112 -191
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 499 0 0
Finansnetto -81 407 -112 -189
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 668 223 78 1 259
Skatt -1 268 66 70 -293
Årets resultat 4 400 289 148 966
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 400 289 148 966
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 803 963 -608
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 227 271 -172
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 298 315 332
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 298 315 332
Byggnader och mark 2 553 3 563 3 767 4 066
Maskiner och inventarier 0 3 092 3 853 4 142
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 16 2 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 553 6 671 7 622 8 208
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 2 553 7 069 8 037 8 640
Varulager 0 193 230 159
Kundfordringar 2 15 29 10
Övriga omsättningstillgångar 9 281 427 424 737
Summa operativa omsättningstillgångar 9 283 635 683 906
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 374
Övriga externa finansiella tillgångar 1 306 848 394 334
Likvida medel 1 563 1 201 1 465 1 180
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 869 2 049 1 859 1 888
Summa tillgångar 14 705 9 753 10 579 11 434

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 061 1 036 794 653
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 803 1 766
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 061 1 036 1 597 2 419

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 2 959 3 553 4 075
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 128 657 714 714
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 368 99 0
Summa finansiella skulder 4 128 3 984 4 366 4 789

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 12 792 603 866
Leverantörsskulder 1 915 1 078 1 317 1 192
Övriga kortfristiga skulder 3 590 2 863 2 697 2 168
Summa operativa skulder 5 517 4 733 4 617 4 226

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 14 706 9 753 10 580 11 434
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.8 -0.6 0.6 5.1
Avkastning på eget kapital % 216.5 21.9 7.4 47.5
Soliditet % 34.4 10.6 15.1 21.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 81.6 384.6 273.3 198.0
Kassalikviditet % 113.0 33.0 40.0 47.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.04 0.05 0.04
Räntetäckningsgrad % 70.98 3.42 1.7 7.59
Omsättning per anställd (tkr) 807 840 776 814
Rörelseresultat per anställd (tkr) 160 -5 5 41
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 308 302 272 264

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 200
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 200 5 609
Värdeförändring (%) 707.0 2 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -11.0 808 5 609
Rörelsemarginal (%) 19.8 78 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 216.5 18 5 609
Soliditet (%) 34.4 533 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 538 895 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 160 270 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 308 866 5 609
Nettoomsättning (tkr) 29 054 218 5 609
Rörelseresultat (tkr) 5 749 85 5 609
Antal anställda 54 52 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ankarbågen AB har minskat omsättningen senaste året med -11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 218 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ankarbågen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 78 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Ankarbågen AB har under det senaste året 54 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 11.5. Företaget är under jämförelseåret den 52 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Ankarbågen AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 533 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Ankarbågen AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se