>

AB Borlänge Energi Elnät

Org.nr:

556478-9682

Adress:

Box 834

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-73000
Visa allt om AB Borlänge Energi Elnät

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 24 22 18 17
Nettoomsättning (tkr) 117 891 115 712 110 245 109 017
Rörelseresultat (tkr) 36 032 32 718 29 882 30 158
Årets resultat (tkr) 13 692 14 793 9 585 -1
Summa eget kapital (tkr) 219 718 194 143 171 130 150 234
Rörelsemarginal % 30.6 28.3 27.1 27.7
Avk. eget kapital % 12.4 12.6 13.0 16.3
Soliditet % 52.7 49.8 48.5 43.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 912 5 260 6 125 6 413
Resultat/anställd (tkr) 1 501 1 487 1 660 1 774
Lön/anställd (tkr) 594 587 681 626

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 117 891 115 712 110 245 109 017
Arbetskraftskostnad -14 246 -12 908 -12 254 -10 635
Avskrivningar -17 885 -18 574 -18 243 -16 811
Andra rörelsekostnader 2 009 -229 -182 -814
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 431 448 540 352
Övriga rörelsekostnader -52 168 -51 731 -50 224 -50 951
Rörelseresultat 36 032 32 718 29 882 30 158
Ränteintäkter 2 4 71 432
Räntekostnader -3 213 -3 205 -3 163 -3 165
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 211 -3 201 -3 092 -2 733
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 32 821 29 517 26 790 27 425
Skatt -7 245 -6 504 -5 893 -4 103
Årets resultat 25 576 23 013 20 897 23 322
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 25 576 23 013 20 897 23 322
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -11 884 -8 220 -11 312 -14 547
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 352 -2 318 -3 190 -4 103
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 278 719 0 0 0
Maskiner och inventarier 69 259 057 12 1 251
Övriga materiella anläggningstillgångar 8 518 11 268 263 531 250 061
Summa materiella anläggningstillgångar 287 306 270 325 263 543 251 312
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 287 306 270 325 263 543 251 312
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 357 531 1 236 840
Övriga omsättningstillgångar 793 778 776 770
Summa operativa omsättningstillgångar 1 150 1 309 2 012 1 610
Fordringar på koncern- och intresseföretag 128 137 118 280 87 110 27 657
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 5 5 5 61 819
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 128 142 118 285 87 115 89 476
Summa tillgångar 416 598 389 919 352 670 342 398

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 39 070 25 379 10 586 1 001
EK-andel av obeskattade reserver 180 648 168 764 160 544 149 233
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 219 718 194 143 171 130 150 234

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 124 787 124 787 124 786 124 786
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 4 172 5 056 0 15 974
Summa finansiella skulder 128 959 129 843 124 786 140 760

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 50 952 47 600 45 282 42 091
Leverantörsskulder 6 754 6 687 6 837 5 855
Övriga kortfristiga skulder 10 215 11 646 4 636 3 458
Summa operativa skulder 67 921 65 933 56 755 51 404

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 416 598 389 919 352 670 342 398
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 30.6 28.3 27.1 27.7
Avkastning på eget kapital % 12.4 12.6 13.0 16.3
Soliditet % 52.7 49.8 48.5 43.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 58.7 66.9 72.9 93.7
Kassalikviditet % 5.0 6.0 18.0 251.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.57
Räntetäckningsgrad % 11.22 10.21 9.47 9.67
Omsättning per anställd (tkr) 4 912 5 260 6 125 6 413
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 501 1 487 1 660 1 774
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 594 587 681 626

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 27
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 27 13 006
Värdeförändring (%) 12.0 866 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 238 13 006
Rörelsemarginal (%) 30.6 56 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 12.4 1 309 13 006
Soliditet (%) 52.7 605 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 912 124 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 501 35 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 594 449 13 006
Nettoomsättning (tkr) 117 891 129 13 006
Rörelseresultat (tkr) 36 032 37 13 006
Antal anställda 24 312 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AB Borlänge Energi Elnät har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 129 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

AB Borlänge Energi Elnät har det senaste året en rörelsemarginal på 30.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 56 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

AB Borlänge Energi Elnät har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9.5. Företaget är under jämförelseåret den 312 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

AB Borlänge Energi Elnät har under det senaste året en soliditet på 52.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 605 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

AB Borlänge Energi Elnät har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för elnät inom koncessions- området.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se