>

Läkarhuset i Karlshamn Aktiebolag

Org.nr:

556475-2912

Adress:

Gasverksgatan 9

Postnummer:

252 25 Helsingborg

Telefon:

0454-39500
Visa allt om Läkarhuset i Karlshamn Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 15 16 130 13
Nettoomsättning (tkr) 27 413 26 906 26 421 17 223
Rörelseresultat (tkr) 4 931 4 585 4 498 2 107
Årets resultat (tkr) 3 1 3 531 -35
Summa eget kapital (tkr) 710 707 3 706 175
Rörelsemarginal % 18.0 17.0 17.0 12.2
Avk. eget kapital % 694.8 208.1 182.0 83.4
Soliditet % 15.3 14.5 57.3 1.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 828 1 682 203 1 325
Resultat/anställd (tkr) 329 287 35 162
Lön/anställd (tkr) 687 669 69 589

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 27 413 26 906 26 421 17 223
Arbetskraftskostnad -10 305 -10 704 -8 918 -7 659
Avskrivningar -60 -54 -54 -65
Andra rörelsekostnader -11 370 -11 892 -11 911 -6 238
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 235 1 915 488 298
Övriga rörelsekostnader -1 982 -1 586 -1 528 -1 452
Rörelseresultat 4 931 4 585 4 498 2 107
Ränteintäkter 6 6 27 21
Räntekostnader -8 0 0 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 6 27 19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 929 4 591 4 525 2 126
Skatt -6 0 -994 185
Årets resultat 4 923 4 591 3 531 2 311
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 923 4 591 3 531 2 311
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 655
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 185
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 140 200 206 196
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 140 200 206 196
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 140 200 206 196
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 435 1 711 1 443 1 604
Övriga omsättningstillgångar 391 1 407 185 753
Summa operativa omsättningstillgångar 1 826 3 118 1 628 2 357
Fordringar på koncern- och intresseföretag 777 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 909 1 546 4 631 6 753
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 686 1 546 4 631 6 753
Summa tillgångar 4 652 4 864 6 465 9 306

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 710 707 3 706 175
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 710 707 3 706 175

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 696 250 0 0
Summa finansiella skulder 1 696 250 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 7 622
Leverantörsskulder 472 83 264 149
Övriga kortfristiga skulder 1 774 3 824 2 495 1 361
Summa operativa skulder 2 246 3 907 2 759 9 132

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 652 4 864 6 465 9 307
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 18.0 17.0 17.0 12.2
Avkastning på eget kapital % 694.8 208.1 182.0 83.4
Soliditet % 15.3 14.5 57.3 1.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 238.9 35.4 0.0 0.0
Kassalikviditet % 95.0 112.0 227.0 603.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.06 0.18 0.39
Räntetäckningsgrad % 617.13 - - 1 064
Omsättning per anställd (tkr) 1 828 1 682 203 1 325
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329 287 35 162
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 687 669 69 589

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 220
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 220 5 609
Värdeförändring (%) 68.0 125 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 529 5 609
Rörelsemarginal (%) 18.0 101 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 694.8 8 5 609
Soliditet (%) 15.3 776 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 828 325 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329 106 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 687 98 5 609
Nettoomsättning (tkr) 27 413 224 5 609
Rörelseresultat (tkr) 4 931 98 5 609
Antal anställda 15 222 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Läkarhuset i Karlshamn Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 224 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Läkarhuset i Karlshamn Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 18.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 101 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Läkarhuset i Karlshamn Aktiebolag har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50. Företaget är under jämförelseåret den 222 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Läkarhuset i Karlshamn Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 776 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Läkarhuset i Karlshamn Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva öppen hälso- och sjukvård samt fastighetsförvaltning samt även idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se