>

Blekinge Rot Aktiebolag

Org.nr:

556468-4669

Adress:

Västervägen 5

Postnummer:

372 52 Kallinge

Telefon:

0457-78530

Moderbolag:

Visa allt om Blekinge Rot Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 39 38 35 34
Nettoomsättning (tkr) 155 835 130 828 128 285 132 993
Rörelseresultat (tkr) 7 734 1 862 3 399 6 533
Årets resultat (tkr) 4 544 1 078 2 025 3 762
Summa eget kapital (tkr) 10 610 6 043 8 580 5 790
Rörelsemarginal % 5.0 1.4 2.6 4.9
Avk. eget kapital % 72.9 20.0 38.0 153.6
Soliditet % 23.0 12.9 20.5 15.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 996 3 443 3 665 3 912
Resultat/anställd (tkr) 198 49 97 192
Lön/anställd (tkr) 627 630 616 587

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 155 835 130 828 128 285 132 993
Arbetskraftskostnad -24 467 -23 938 -21 567 -19 962
Avskrivningar -88 -67 -61 -51
Andra rörelsekostnader -1 075 -6 466 -9 436 -1 012
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 529 0 117
Övriga rörelsekostnader -122 471 -99 024 -93 822 -105 552
Rörelseresultat 7 734 1 862 3 399 6 533
Ränteintäkter 77 51 143 101
Räntekostnader -12 -17 -10 -163
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 65 34 133 -62
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 799 1 896 3 532 6 471
Skatt -1 732 -434 -800 -1 440
Årets resultat 6 067 1 462 2 732 5 031
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 067 1 462 2 732 5 031
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 524 -385 -708 -1 268
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -430 -109 -200 -358
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 841 853 865 0
Maskiner och inventarier 144 145 159 119
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 985 998 1 024 119
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 985 998 1 024 119
Varulager 0 0 0 877
Kundfordringar 14 929 12 292 14 802 6 559
Övriga omsättningstillgångar 914 7 851 2 122 711
Summa operativa omsättningstillgångar 15 843 20 143 16 924 8 147
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 570 3 070 7 070 13
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 27 792 22 599 16 923 29 431
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 29 362 25 669 23 993 29 444
Summa tillgångar 46 190 46 810 41 941 37 710

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 552 3 509 6 431 4 349
EK-andel av obeskattade reserver 4 058 2 534 2 149 1 441
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 610 6 043 8 580 5 790

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 144 562 813 1 372
Summa finansiella skulder 144 562 813 1 372

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 645 2 215 2 186 1 528
Leverantörsskulder 9 042 13 233 10 847 11 076
Övriga kortfristiga skulder 23 749 24 757 19 515 17 944
Summa operativa skulder 35 436 40 205 32 548 30 548

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 46 190 46 810 41 941 37 710
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 5.0 1.4 2.6 4.9
Avkastning på eget kapital % 72.9 20.0 38.0 153.6
Soliditet % 23.0 12.9 20.5 15.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.4 9.3 9.5 23.7
Kassalikviditet % 132.0 111.0 109.0 121.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0.17 0.13 0.22
Räntetäckningsgrad % 650.92 112.53 354.2 40.7
Omsättning per anställd (tkr) 3 996 3 443 3 665 3 912
Rörelseresultat per anställd (tkr) 198 49 97 192
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 627 630 616 587

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 99
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 99 5 609
Värdeförändring (%) 123.0 48 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 212 5 609
Rörelsemarginal (%) 5.0 481 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 72.9 109 5 609
Soliditet (%) 23.0 695 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 996 85 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 198 214 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 627 153 5 609
Nettoomsättning (tkr) 155 835 45 5 609
Rörelseresultat (tkr) 7 734 60 5 609
Antal anställda 39 88 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Blekinge Rot Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 45 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Blekinge Rot Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 481 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Blekinge Rot Aktiebolag har under det senaste året 39 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 88 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Blekinge Rot Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 23.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 695 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Blekinge Rot Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, konsultverksamhet, byggnation och därmed förenlig handel samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se