>

Montex Aktiebolag

Org.nr:

556464-0224

Adress:

Box 101

Postnummer:

373 04 Jämjö

Telefon:

0455-313460

Moderbolag:

Visa allt om Montex Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 20 25 32 27
Nettoomsättning (tkr) 97 768 99 618 112 042 78 422
Rörelseresultat (tkr) 3 502 4 399 5 137 4 938
Årets resultat (tkr) 2 132 2 634 3 139 3 189
Summa eget kapital (tkr) 22 972 20 426 17 370 13 658
Rörelsemarginal % 3.6 4.4 4.6 6.3
Avk. eget kapital % 11.7 16.2 23.9 31.6
Soliditet % 59.5 47.9 38.5 47.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 888 3 985 3 501 2 905
Resultat/anställd (tkr) 175 176 161 183
Lön/anställd (tkr) 493 419 345 332

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 97 768 99 618 112 042 78 422
Arbetskraftskostnad -9 858 -10 472 -11 055 -8 976
Avskrivningar -119 -145 -126 -166
Andra rörelsekostnader -64 978 -67 089 -75 614 -52 493
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 68 0 46 38
Övriga rörelsekostnader -19 379 -17 513 -20 156 -11 887
Rörelseresultat 3 502 4 399 5 137 4 938
Ränteintäkter 25 2 0 19
Räntekostnader -249 -473 -343 -148
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -224 -471 -343 -129
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 278 3 928 4 794 4 809
Skatt -732 -873 -1 082 -1 078
Årets resultat 2 546 3 055 3 712 3 731
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 546 3 055 3 712 3 731
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -413 -421 -573 -542
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -117 -119 -162 -153
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 258 372 322 392
Övriga materiella anläggningstillgångar 17 21 25 31
Summa materiella anläggningstillgångar 275 393 347 423
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 275 393 347 423
Varulager 21 116 18 871 16 897 13 199
Kundfordringar 11 604 12 521 11 437 7 248
Övriga omsättningstillgångar 1 158 834 1 515 1 360
Summa operativa omsättningstillgångar 33 878 32 226 29 849 21 807
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 500 0 0 0
Likvida medel 3 944 10 029 14 876 6 284
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 444 10 029 14 876 6 284
Summa tillgångar 38 597 42 648 45 072 28 514

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 18 389 16 257 13 622 10 483
EK-andel av obeskattade reserver 4 583 4 169 3 748 3 175
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 972 20 426 17 370 13 658

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 5 729 10 057 13 328 6 209
Summa finansiella skulder 5 729 10 057 13 328 6 209

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 293 1 176 1 057 895
Leverantörsskulder 6 199 8 628 9 922 5 303
Övriga kortfristiga skulder 2 405 2 362 3 394 2 450
Summa operativa skulder 9 897 12 166 14 373 8 648

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 38 597 42 649 45 071 28 515
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 3.6 4.4 4.6 6.3
Avkastning på eget kapital % 11.7 16.2 23.9 31.6
Soliditet % 59.5 47.9 38.5 47.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 24.9 49.2 76.7 45.5
Kassalikviditet % 117.0 111.0 104.0 107.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.1 0.13 0.08
Räntetäckningsgrad % 14.16 9.3 14.98 33.49
Omsättning per anställd (tkr) 4 888 3 985 3 501 2 905
Rörelseresultat per anställd (tkr) 175 176 161 183
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 493 419 345 332

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 88
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 88 5 612
Värdeförändring (%) 8.0 438 5 612
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 665 5 612
Rörelsemarginal (%) 3.6 575 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 11.7 599 5 612
Soliditet (%) 59.5 193 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 888 54 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 175 248 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 493 458 5 612
Nettoomsättning (tkr) 97 768 77 5 612
Rörelseresultat (tkr) 3 502 128 5 612
Antal anställda 20 170 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Montex Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 77 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Montex Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 575 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Montex Aktiebolag har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 170 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Montex Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 59.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 193 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Montex Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall erbjuda systemlösningar inom legomontage och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se