>

Signehems Jordbruksförvaltning AB

Org.nr:

556439-7577

Adress:

Ysanevägen 134

Postnummer:

294 92 Sölvesborg

Telefon:

0456-61109
Visa allt om Signehems Jordbruksförvaltning AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 10 8
Nettoomsättning (tkr) 6 859 3 873 6 246 5 884
Rörelseresultat (tkr) 3 347 -604 65 312
Årets resultat (tkr) 2 968 -625 42 279
Summa eget kapital (tkr) 4 094 951 1 575 1 533
Rörelsemarginal % 48.8 -15.6 1.0 5.3
Avk. eget kapital % 124.6 -49.4 2.7 19.9
Soliditet % 89.8 35.8 79.7 63.6
Omsättning/anställd (tkr) 857 484 625 736
Resultat/anställd (tkr) 418 -76 7 39
Lön/anställd (tkr) 179 154 236 189

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 6 859 3 873 6 246 5 884
Arbetskraftskostnad -1 432 -1 233 -2 358 -1 508
Avskrivningar -93 -172 -215 -182
Andra rörelsekostnader -3 919 -1 884 -2 561 -2 660
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 182 805 711 884
Övriga rörelsekostnader -2 250 -1 993 -1 758 -2 106
Rörelseresultat 3 347 -604 65 312
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -45 -20 -23 -34
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -45 -20 -23 -34
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 302 -624 42 278
Skatt -158 0 0 0
Årets resultat 3 144 -624 42 278
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 144 -624 42 278
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -176 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -50 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 689 823 957
Maskiner och inventarier 332 392 283 343
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 332 1 081 1 106 1 300
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 332 1 081 1 106 1 300
Varulager 64 92 92 120
Kundfordringar 30 382 38 191
Övriga omsättningstillgångar 205 812 316 254
Summa operativa omsättningstillgångar 299 1 286 446 565
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 271 271 271 271
Likvida medel 3 659 20 153 273
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 930 291 424 544
Summa tillgångar 4 561 2 658 1 976 2 409

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 918 951 1 575 1 533
EK-andel av obeskattade reserver 176 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 094 951 1 575 1 533

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 959 0 585
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 959 0 585

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 50 0 0 0
Leverantörsskulder 242 134 98 62
Övriga kortfristiga skulder 176 614 302 230
Summa operativa skulder 468 748 400 292

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 562 2 658 1 975 2 410
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 48.8 -15.6 1.0 5.3
Avkastning på eget kapital % 124.6 -49.4 2.7 19.9
Soliditet % 89.8 35.8 79.7 63.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 100.8 0.0 38.2
Kassalikviditet % 932.0 71.0 127.0 82.0
Likviditetsberedskap % 0.53 0.01 0.02 0.05
Räntetäckningsgrad % 74.38 -30.2 2.83 9.18
Omsättning per anställd (tkr) 857 484 625 736
Rörelseresultat per anställd (tkr) 418 -76 7 39
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 179 154 236 189

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 502
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 502 5 609
Värdeförändring (%) 334.0 19 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 77.0 16 5 609
Rörelsemarginal (%) 48.8 7 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 124.6 36 5 609
Soliditet (%) 89.8 13 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 857 784 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 418 77 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 179 905 5 609
Nettoomsättning (tkr) 6 859 643 5 609
Rörelseresultat (tkr) 3 347 132 5 609
Antal anställda 8 421 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Signehems Jordbruksförvaltning AB har ökat omsättningen senaste året med 77.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 643 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Signehems Jordbruksförvaltning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 48.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 7 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Signehems Jordbruksförvaltning AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 421 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Signehems Jordbruksförvaltning AB har under det senaste året en soliditet på 89.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 13 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Signehems Jordbruksförvaltning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva uppfödning av kycklingar, bedriva jordbruk, handel med livsmedel, restaurangverksamhet med servering och avhämtning, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se