>

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag

Org.nr:

556435-8207

Adress:

Box 848

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-63410
Visa allt om JUF Byggnadsställningar Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 46 47 55 57
Nettoomsättning (tkr) 51 336 50 419 53 940 53 822
Rörelseresultat (tkr) 7 917 6 901 5 720 4 187
Årets resultat (tkr) 7 160 6 427 2 016 1
Summa eget kapital (tkr) 31 598 25 445 20 088 15 640
Rörelsemarginal % 15.4 13.7 10.6 7.8
Avk. eget kapital % 21.6 23.5 24.9 23.3
Soliditet % 67.8 66.4 63.0 35.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 116 1 073 981 944
Resultat/anställd (tkr) 172 147 104 73
Lön/anställd (tkr) 529 539 500 456

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 51 336 50 419 53 940 53 822
Arbetskraftskostnad -24 348 -25 349 -27 519 -25 973
Avskrivningar -3 312 -3 942 -4 063 -3 812
Andra rörelsekostnader -15 801 -14 675 -16 715 -19 975
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 448 77 125
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 7 917 6 901 5 720 4 187
Ränteintäkter 2 8 4 15
Räntekostnader -8 -1 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 7 3 14
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 911 6 908 5 723 4 201
Skatt -1 759 -1 549 -1 275 -941
Årets resultat 6 152 5 359 4 448 3 260
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 152 5 359 4 448 3 260
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 008 1 068 -2 432 -3 259
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 284 301 -686 -919
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 49 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 49 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 6 876 6 660 9 944 13 623
Övriga materiella anläggningstillgångar 71 140 314 487
Summa materiella anläggningstillgångar 6 947 6 800 10 258 14 110
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 6 996 6 800 10 258 14 110
Varulager 0 114 0 22
Kundfordringar 11 188 9 303 10 509 8 727
Övriga omsättningstillgångar 4 594 2 758 1 474 3 728
Summa operativa omsättningstillgångar 15 782 12 175 11 983 12 477
Fordringar på koncern- och intresseföretag 23 826 19 323 9 661 17 261
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 23 826 19 323 9 661 17 261
Summa tillgångar 46 604 38 298 31 902 43 848

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 27 983 20 823 14 397 12 381
EK-andel av obeskattade reserver 3 615 4 622 5 691 3 259
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 31 598 25 445 20 088 15 640

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 16 867
Summa finansiella skulder 0 0 0 16 867

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 019 1 304 1 605 919
Leverantörsskulder 4 275 1 829 1 053 2 002
Övriga kortfristiga skulder 9 712 9 720 9 156 8 420
Summa operativa skulder 15 006 12 853 11 814 11 341

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 46 604 38 298 31 902 43 848
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 15.4 13.7 10.6 7.8
Avkastning på eget kapital % 21.6 23.5 24.9 23.3
Soliditet % 67.8 66.4 63.0 35.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 107.8
Kassalikviditet % 113.0 104.0 117.0 46.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 989.88 6 909 5 724 4 202
Omsättning per anställd (tkr) 1 116 1 073 981 944
Rörelseresultat per anställd (tkr) 172 147 104 73
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 529 539 500 456

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 108
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 108 13 006
Värdeförändring (%) 18.0 725 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 235 13 006
Rörelsemarginal (%) 15.4 303 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 21.6 969 13 006
Soliditet (%) 67.8 272 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 116 1 538 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 172 548 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 529 776 13 006
Nettoomsättning (tkr) 51 336 302 13 006
Rörelseresultat (tkr) 7 917 137 13 006
Antal anställda 46 137 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 302 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 15.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 303 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 137 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 272 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva ställningsbyggnation och maskinuthyrning i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se