>

Larsson & Karlsson Modekläder Aktiebolag

Org.nr:

556435-3539

Adress:

Södergatan 17

Postnummer:

294 00 Sölvesborg

Telefon:

0456-14011
Visa allt om Larsson & Karlsson Modekläder Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 13 12 12
Nettoomsättning (tkr) 20 857 18 633 17 198 16 802
Rörelseresultat (tkr) 2 230 1 437 384 899
Årets resultat (tkr) 1 577 1 246 370 877
Summa eget kapital (tkr) 2 043 1 859 1 509 1 139
Rörelsemarginal % 10.7 7.7 2.2 5.4
Avk. eget kapital % 86.2 80.3 27.9 125.4
Soliditet % 29.3 31.3 33.9 28.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 738 1 433 1 433 1 400
Resultat/anställd (tkr) 186 111 32 75
Lön/anställd (tkr) 397 388 397 345

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 857 18 633 17 198 16 802
Arbetskraftskostnad -4 760 -5 043 -4 768 -4 136
Avskrivningar -90 -156 -222 -234
Andra rörelsekostnader -11 236 -9 680 -9 228 -9 061
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 322 370 248 184
Övriga rörelsekostnader -2 863 -2 687 -2 844 -2 656
Rörelseresultat 2 230 1 437 384 899
Ränteintäkter 1 30 0 14
Räntekostnader -3 0 -9 -35
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -6 0
Finansnetto -2 30 -15 -21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 228 1 467 369 878
Skatt -546 -115 0 0
Årets resultat 1 682 1 352 369 878
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 682 1 352 369 878
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -105 -105 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -30 -30 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 812 310 389 580
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 812 310 389 580
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 812 310 389 580
Varulager 1 197 1 671 1 426 1 711
Kundfordringar 669 199 157 160
Övriga omsättningstillgångar 484 525 601 569
Summa operativa omsättningstillgångar 2 350 2 395 2 184 2 440
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 753 558 89 0
Likvida medel 3 056 2 673 1 791 1 051
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 809 3 231 1 880 1 051
Summa tillgångar 6 971 5 936 4 453 4 071

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 832 1 754 1 509 1 139
EK-andel av obeskattade reserver 211 105 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 043 1 859 1 509 1 139

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 932 661 110 0
Leverantörsskulder 2 153 1 910 1 589 1 430
Övriga kortfristiga skulder 1 842 1 504 1 244 1 503
Summa operativa skulder 4 927 4 075 2 943 2 933

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 970 5 934 4 452 4 072
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.7 7.7 2.2 5.4
Avkastning på eget kapital % 86.2 80.3 27.9 125.4
Soliditet % 29.3 31.3 33.9 28.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 105.0 100.0 90.0 61.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.14 0.1 0.06
Räntetäckningsgrad % 743.67 - 42 26.09
Omsättning per anställd (tkr) 1 738 1 433 1 433 1 400
Rörelseresultat per anställd (tkr) 186 111 32 75
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 397 388 397 345

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 503
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 503 5 609
Värdeförändring (%) 51.0 168 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 305 5 609
Rörelsemarginal (%) 10.7 229 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 86.2 75 5 609
Soliditet (%) 29.3 623 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 738 356 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 186 231 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 397 743 5 609
Nettoomsättning (tkr) 20 857 286 5 609
Rörelseresultat (tkr) 2 230 188 5 609
Antal anställda 12 268 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Larsson & Karlsson Modekläder Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 286 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Larsson & Karlsson Modekläder Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 10.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 229 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Larsson & Karlsson Modekläder Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 268 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Larsson & Karlsson Modekläder Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 29.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 623 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Larsson & Karlsson Modekläder Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriv handel med kläder samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se