>

Olofströmshus Aktiebolag

Org.nr:

556415-6445

Adress:

Box 194

Postnummer:

293 23 Olofström

Telefon:

0454-37200

Moderbolag:

Visa allt om Olofströmshus Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 56 58 55 35
Nettoomsättning (tkr) 164 337 160 028 157 418 112 875
Rörelseresultat (tkr) 18 812 17 799 18 083 19 317
Årets resultat (tkr) 4 780 4 090 3 895 4 125
Summa eget kapital (tkr) 84 306 79 526 75 436 71 541
Rörelsemarginal % 11.4 11.1 11.5 17.1
Avk. eget kapital % 5.8 5.3 5.3 5.9
Soliditet % 14.1 13.6 13.1 12.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 935 2 759 2 862 3 225
Resultat/anställd (tkr) 336 307 329 552
Lön/anställd (tkr) 539 520 674 439

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 164 337 160 028 157 418 112 875
Arbetskraftskostnad -30 179 -30 155 -37 048 -15 359
Avskrivningar -16 553 -15 746 -15 443 -14 711
Andra rörelsekostnader -2 114 -2 076 7 118 -1 989
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 426 11 556 5 442 3 804
Övriga rörelsekostnader -102 105 -105 808 -99 404 -65 303
Rörelseresultat 18 812 17 799 18 083 19 317
Ränteintäkter 19 19 24 68
Räntekostnader -14 051 -12 330 -12 814 -13 862
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -1 398 -1 398 -1 398
Finansnetto -14 032 -13 709 -14 188 -15 192
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 780 4 090 3 895 4 125
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 4 780 4 090 3 895 4 125
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 780 4 090 3 895 4 125
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 526 552 509 361 521 131 518 749
Maskiner och inventarier 10 603 10 536 9 660 8 878
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 023 24 393 725 5 152
Summa materiella anläggningstillgångar 542 178 544 290 531 516 532 779
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 542 178 544 290 531 516 532 779
Varulager 351 371 271 144
Kundfordringar 1 918 3 619 4 367 8 360
Övriga omsättningstillgångar 4 277 5 273 3 513 4 017
Summa operativa omsättningstillgångar 6 546 9 263 8 151 12 521
Fordringar på koncern- och intresseföretag 585 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 258 150 137 214
Likvida medel 47 727 29 194 37 193 17 272
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 48 570 29 344 37 330 17 486
Summa tillgångar 597 294 582 897 576 997 562 786

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 84 306 79 526 75 436 71 541
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 84 306 79 526 75 436 71 541

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 466 052 466 052 466 052 466 052
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 692 3 780 3 168 2 127
Summa finansiella skulder 468 744 469 832 469 220 468 179

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 622 9 963 6 387 6 283
Övriga kortfristiga skulder 35 622 23 576 25 954 16 783
Summa operativa skulder 44 244 33 539 32 341 23 066

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 597 294 582 897 576 997 562 786
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.4 11.1 11.5 17.1
Avkastning på eget kapital % 5.8 5.3 5.3 5.9
Soliditet % 14.1 13.6 13.1 12.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 556.0 590.8 622.0 654.4
Kassalikviditet % 115.0 102.0 127.0 118.0
Likviditetsberedskap % 0.29 0.18 0.24 0.15
Räntetäckningsgrad % 1.34 1.33 1.3 1.3
Omsättning per anställd (tkr) 2 935 2 759 2 862 3 225
Rörelseresultat per anställd (tkr) 336 307 329 552
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 539 520 674 439

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 27
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 27 5 609
Värdeförändring (%) 4.0 484 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 496 5 609
Rörelsemarginal (%) 11.4 214 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 5.8 692 5 609
Soliditet (%) 14.1 793 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 935 152 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 336 104 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 539 327 5 609
Nettoomsättning (tkr) 164 337 39 5 609
Rörelseresultat (tkr) 18 812 22 5 609
Antal anställda 56 50 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Olofströmshus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 39 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Olofströmshus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 214 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Olofströmshus Aktiebolag har under det senaste året 56 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9. Företaget är under jämförelseåret den 50 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Olofströmshus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 14.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 18%. Företaget är under jämförelseåret det 793 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Olofströmshus Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall inom Olofströms kommun förvärva, äga, sälja och förvalta fastigheter samt uppföra bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar jämte därmed förenlig verksamhet.Bolagets syfte är att med god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för att försörjningen av bostäder och lokaler i kommunen uppfyller fastställda planer varvid hyres- gästernas behov av allsidighet, service, boendestandard ochbrukarinflytande beaktas.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se