>

Standardbox AB

Org.nr:

556414-6545

Adress:

Filarevägen 1

Postnummer:

294 39 Sölvesborg

Telefon:

0456-13510
Visa allt om Standardbox AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 26 21 19 17
Nettoomsättning (tkr) 49 748 41 055 34 392 28 456
Rörelseresultat (tkr) 12 662 9 776 6 767 6 645
Årets resultat (tkr) 20 21 4 51
Summa eget kapital (tkr) 2 119 2 919 3 385 3 334
Rörelsemarginal % 25.5 23.8 19.7 23.4
Avk. eget kapital % 508.1 312.0 198.0 197.8
Soliditet % 11.8 14.5 23.9 26.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 913 1 955 1 810 1 674
Resultat/anställd (tkr) 487 466 356 391
Lön/anställd (tkr) 478 473 476 470

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 49 748 41 055 34 392 28 456
Arbetskraftskostnad -12 426 -9 929 -9 042 -7 989
Avskrivningar -311 -287 -287 -225
Andra rörelsekostnader -16 180 -14 424 -12 412 -9 297
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 18 51 28 59
Övriga rörelsekostnader -8 187 -6 690 -5 912 -4 359
Rörelseresultat 12 662 9 776 6 767 6 645
Ränteintäkter 0 2 1 3
Räntekostnader -60 -67 -83 -100
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -60 -65 -82 -97
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 12 602 9 711 6 685 6 548
Skatt 197 123 -33 -50
Årets resultat 12 799 9 834 6 652 6 498
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 12 799 9 834 6 652 6 498
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 821 488 -48 -47
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 231 138 -13 -13
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 850 1 762 1 839 1 954
Maskiner och inventarier 1 374 1 422 1 289 569
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 60 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 224 3 244 3 128 2 523
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 224 3 244 3 128 2 523
Varulager 6 310 5 050 4 922 5 488
Kundfordringar 554 7 306 4 728 4 140
Övriga omsättningstillgångar 5 459 361 479 351
Summa operativa omsättningstillgångar 12 323 12 717 10 129 9 979
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 416 4 126 889 263
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 416 4 126 889 263
Summa tillgångar 17 963 20 087 14 146 12 765

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 597 1 577 1 556 1 552
EK-andel av obeskattade reserver 522 1 342 1 829 1 782
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 119 2 919 3 385 3 334

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 300 300 300 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 9 045 8 940 3 226 2 942
Summa finansiella skulder 9 345 9 240 3 526 3 142

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 572 3 104 3 541 3 402
Leverantörsskulder 1 223 1 672 997 756
Övriga kortfristiga skulder 2 704 3 152 2 697 2 131
Summa operativa skulder 6 499 7 928 7 235 6 289

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 17 963 20 087 14 146 12 765
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 25.5 23.8 19.7 23.4
Avkastning på eget kapital % 508.1 312.0 198.0 197.8
Soliditet % 11.8 14.5 23.9 26.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 441.0 316.5 104.2 94.3
Kassalikviditet % 64.0 84.0 84.0 79.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.1 0.03 0.01
Räntetäckningsgrad % 211.03 145.94 81.54 66.48
Omsättning per anställd (tkr) 1 913 1 955 1 810 1 674
Rörelseresultat per anställd (tkr) 487 466 356 391
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 478 473 476 470

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 149
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 149 5 609
Värdeförändring (%) -9.0 675 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 21.0 187 5 609
Rörelsemarginal (%) 25.5 37 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 508.1 9 5 609
Soliditet (%) 11.8 826 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 913 306 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 487 58 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 478 513 5 609
Nettoomsättning (tkr) 49 748 139 5 609
Rörelseresultat (tkr) 12 662 37 5 609
Antal anställda 26 133 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Standardbox AB har ökat omsättningen senaste året med 21.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 139 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Standardbox AB har det senaste året en rörelsemarginal på 25.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 37 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Standardbox AB har under det senaste året 26 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 22. Företaget är under jämförelseåret den 133 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Standardbox AB har under det senaste året en soliditet på 11.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 826 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Standardbox AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis anseende storköksutrustning samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se