>

Tant Grön AB

Org.nr:

556412-7099

Adress:

Box 279

Postnummer:

371 24 Karlskrona

Telefon:

0455-333333
Visa allt om Tant Grön AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 114 105 104 97
Nettoomsättning (tkr) 64 842 60 809 58 776 55 109
Rörelseresultat (tkr) 4 035 5 277 3 558 2 288
Årets resultat (tkr) 2 313 3 067 2 036 1 118
Summa eget kapital (tkr) 16 030 13 056 9 067 6 406
Rörelsemarginal % 6.2 8.7 6.1 4.2
Avk. eget kapital % 20.4 36.1 34.4 32.2
Soliditet % 48.6 50.5 42.0 63.0
Omsättning/anställd (tkr) 569 579 565 568
Resultat/anställd (tkr) 35 50 34 24
Lön/anställd (tkr) 452 439 428 417

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 64 842 60 809 58 776 55 109
Arbetskraftskostnad -51 492 -46 054 -44 477 -40 408
Avskrivningar -1 274 -1 141 -1 158 -789
Andra rörelsekostnader -2 627 -2 431 -2 660 -1 591
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 418 1 732 1 351 0
Övriga rörelsekostnader -8 832 -7 638 -8 274 -10 033
Rörelseresultat 4 035 5 277 3 558 2 288
Ränteintäkter 0 3 3 12
Räntekostnader -218 -162 -146 -16
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -218 -159 -143 -4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 817 5 118 3 415 2 284
Skatt -844 -1 128 -754 -507
Årets resultat 2 973 3 990 2 661 1 777
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 973 3 990 2 661 1 777
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -661 -923 -626 -659
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -187 -260 -176 -186
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 28 038 12 862 13 110 0
Maskiner och inventarier 2 605 2 031 2 729 3 212
Övriga materiella anläggningstillgångar 148 358 269 1 601
Summa materiella anläggningstillgångar 30 791 15 251 16 108 4 813
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 30 791 15 251 16 108 4 813
Varulager 40 40 40 40
Kundfordringar 107 101 57 53
Övriga omsättningstillgångar 516 454 532 1 212
Summa operativa omsättningstillgångar 663 595 629 1 305
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 536 10 028 4 828 4 054
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 536 10 028 4 828 4 054
Summa tillgångar 32 990 25 874 21 565 10 172

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 770 9 457 6 391 4 355
EK-andel av obeskattade reserver 4 260 3 599 2 676 2 051
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 16 030 13 056 9 067 6 406

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 10 328 7 420 8 012 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 592 592 592 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 10 920 8 012 8 604 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 202 1 015 855 678
Leverantörsskulder 1 241 796 490 771
Övriga kortfristiga skulder 3 597 2 995 2 549 2 316
Summa operativa skulder 6 040 4 806 3 894 3 765

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 32 990 25 874 21 565 10 171
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.2 8.7 6.1 4.2
Avkastning på eget kapital % 20.4 36.1 34.4 32.2
Soliditet % 48.6 50.5 42.0 63.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 68.1 61.4 94.9 0.0
Kassalikviditet % 40.0 241.0 149.0 172.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.16 0.08 0.07
Räntetäckningsgrad % 18.51 32.59 24.39 143.75
Omsättning per anställd (tkr) 569 579 565 568
Rörelseresultat per anställd (tkr) 35 50 34 24
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 452 439 428 417

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 73
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 73 5 609
Värdeförändring (%) 19.0 309 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 394 5 609
Rörelsemarginal (%) 6.2 409 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 20.4 473 5 609
Soliditet (%) 48.6 310 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 569 884 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 35 649 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 452 597 5 609
Nettoomsättning (tkr) 64 842 105 5 609
Rörelseresultat (tkr) 4 035 112 5 609
Antal anställda 114 16 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Tant Grön AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 105 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tant Grön AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 409 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Tant Grön AB har under det senaste året 114 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50. Företaget är under jämförelseåret den 16 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Tant Grön AB har under det senaste året en soliditet på 48.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 310 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Tant Grön AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förskola, skolbarnsomsorg och skola samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se