>

Kockums Maskin Aktiebolag

Org.nr:

556380-6396

Adress:

Box 2005

Postnummer:

372 02 Kallinge

Telefon:

0457-78500

Moderbolag:

VALD BIRN A/S
Visa allt om Kockums Maskin Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 72 68 64 67
Nettoomsättning (tkr) 145 731 127 840 117 907 113 216
Rörelseresultat (tkr) 2 473 1 455 2 280 929
Årets resultat (tkr) 1 704 2 469 2 069 391
Summa eget kapital (tkr) 23 770 22 066 19 597 17 528
Rörelsemarginal % 1.7 1.1 1.9 0.8
Avk. eget kapital % 7.4 11.9 11.1 2.3
Soliditet % 36.5 36.9 31.7 34.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 024 1 880 1 842 1 690
Resultat/anställd (tkr) 34 21 36 14
Lön/anställd (tkr) 539 520 530 500

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 145 731 127 840 117 907 113 216
Arbetskraftskostnad -38 843 -35 378 -33 930 -33 516
Avskrivningar -4 923 -5 615 -5 970 -5 888
Andra rörelsekostnader -74 080 -62 269 -57 056 -51 635
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 698 1 843 1 798 2 287
Övriga rörelsekostnader -28 110 -24 966 -20 469 -23 535
Rörelseresultat 2 473 1 455 2 280 929
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -266 -382 -373 -326
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 162 -211
Finansnetto -266 -382 -211 -537
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 207 1 073 2 069 392
Skatt -503 1 396 0 0
Årets resultat 1 704 2 469 2 069 392
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 704 2 469 2 069 392
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 196 982 1 768 2 554
Summa immateriella anläggningstillgångar 196 982 1 768 2 554
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 13 557 14 740 15 906 13 863
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 269 1 413 1 354 1 513
Summa materiella anläggningstillgångar 17 826 16 153 17 260 15 376
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 18 022 17 135 19 028 17 930
Varulager 22 813 22 357 18 581 16 124
Kundfordringar 10 802 11 210 12 648 8 489
Övriga omsättningstillgångar 1 647 2 203 2 057 1 714
Summa operativa omsättningstillgångar 35 262 35 770 33 286 26 327
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 238 3 058 2 145 1 937
Övriga externa finansiella tillgångar 893 1 396 0 0
Likvida medel 7 663 2 437 7 270 4 323
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 794 6 891 9 415 6 260
Summa tillgångar 65 078 59 796 61 729 50 517

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 23 770 22 066 19 597 17 528
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 770 22 066 19 597 17 528

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 14 089 16 292 19 323 10 557
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 10 172 7 876 8 395 8 959
Summa finansiella skulder 24 261 24 168 27 718 19 516

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 762 5 152 6 980 5 424
Övriga kortfristiga skulder 9 285 8 410 7 435 8 049
Summa operativa skulder 17 047 13 562 14 415 13 473

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 65 078 59 796 61 730 50 517
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.7 1.1 1.9 0.8
Avkastning på eget kapital % 7.4 11.9 11.1 2.3
Soliditet % 36.5 36.9 31.7 34.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 102.1 109.5 141.4 111.3
Kassalikviditet % 74.0 74.0 96.0 65.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.02 0.06 0.04
Räntetäckningsgrad % 9.3 3.81 6.55 2.2
Omsättning per anställd (tkr) 2 024 1 880 1 842 1 690
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 21 36 14
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 539 520 530 500

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 114
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 114 5 609
Värdeförändring (%) 11.0 393 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 274 5 609
Rörelsemarginal (%) 1.7 685 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 7.4 669 5 609
Soliditet (%) 36.5 495 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 024 280 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 655 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 539 326 5 609
Nettoomsättning (tkr) 145 731 50 5 609
Rörelseresultat (tkr) 2 473 163 5 609
Antal anställda 72 35 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kockums Maskin Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 50 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kockums Maskin Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 685 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Kockums Maskin Aktiebolag har under det senaste året 72 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 35 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Kockums Maskin Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 36.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 495 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Kockums Maskin Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Mats Olof Malmqvist (f. 1961) Ledamot, Ledamot, Verkställande direktör, Verkställande direktör
Per Johan Torbjörn Carlberg (f. 1963) Ledamot, Ledamot, Arbetstagarrepresentant, Arbetstagarrepresentant
Kranislav Miletic (f. 1964) Ledamot, Ledamot, Arbetstagarrepresentant, Arbetstagarrepresentant
Ernst Peter Landqvist (f. 1956) Suppleant, Suppleant, Arbetstagarrepresentant, Arbetstagarrepresentant
Stefan Gustav Evert Madeling (f. 1958) Revisor, Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva gjuterirörelse och maskinbearbetning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se