>

Hotel Conrad Wenström Aktiebolag

Org.nr:

556376-8786

Adress:

V Köpmangatan 12

Postnummer:

371 34 Karlskrona

Telefon:

0455-82335
Visa allt om Hotel Conrad Wenström Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 17 15 14
Nettoomsättning (tkr) 18 334 18 530 16 183 15 104
Rörelseresultat (tkr) 2 389 2 885 1 402 2 581
Årets resultat (tkr) 78 340 144 2 157
Summa eget kapital (tkr) 2 292 2 214 1 765 4 134
Rörelsemarginal % 13.0 15.6 8.7 17.1
Avk. eget kapital % 104.7 138.2 46.8 45.7
Soliditet % 42.7 27.4 35.0 68.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 078 1 090 1 079 1 079
Resultat/anställd (tkr) 141 170 93 184
Lön/anställd (tkr) 422 388 353 351

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 18 334 18 530 16 183 15 104
Arbetskraftskostnad -7 166 -6 591 -5 298 -4 909
Avskrivningar -430 -520 -339 -313
Andra rörelsekostnader -1 414 -1 828 -2 134 -1 360
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 38 323 172 515
Övriga rörelsekostnader -6 973 -7 029 -7 182 -6 456
Rörelseresultat 2 389 2 885 1 402 2 581
Ränteintäkter 0 4 0 3
Räntekostnader -3 -7 -7 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -3 -7 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 386 2 882 1 395 2 581
Skatt -28 -133 -15 -781
Årets resultat 2 358 2 749 1 380 1 800
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 358 2 749 1 380 1 800
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -109 113 -538
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -31 32 -152
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 290 1 288 1 106 757
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 290 1 288 1 106 757
Andelar i koncern- och intresseföretag 360 360 360 360
Summa operativa anläggningstillgångar 1 650 1 648 1 466 1 117
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 874 2 983 648 831
Övriga omsättningstillgångar 856 953 797 381
Summa operativa omsättningstillgångar 1 730 3 936 1 445 1 212
Fordringar på koncern- och intresseföretag 470 600 0 1 372
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 515 1 904 2 132 2 372
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 985 2 504 2 132 3 744
Summa tillgångar 5 365 8 088 5 043 6 073

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 881 803 464 2 720
EK-andel av obeskattade reserver 1 411 1 411 1 301 1 414
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 292 2 214 1 765 4 134

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 450 4 200 1 950 0
Summa finansiella skulder 1 450 4 200 1 950 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 398 398 367 399
Leverantörsskulder 208 152 332 245
Övriga kortfristiga skulder 1 017 1 124 628 1 294
Summa operativa skulder 1 623 1 674 1 327 1 938

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 365 8 088 5 042 6 072
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.0 15.6 8.7 17.1
Avkastning på eget kapital % 104.7 138.2 46.8 45.7
Soliditet % 42.7 27.4 35.0 68.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 63.3 189.7 110.5 0.0
Kassalikviditet % 121.0 107.0 123.0 233.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.1 0.13 0.16
Räntetäckningsgrad % 796.33 412.71 200.29 861.33
Omsättning per anställd (tkr) 1 078 1 090 1 079 1 079
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 170 93 184
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 422 388 353 351

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 345
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 345 5 609
Värdeförändring (%) 9.0 428 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 628 5 609
Rörelsemarginal (%) 13.0 180 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 104.7 49 5 609
Soliditet (%) 42.7 394 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 078 674 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 304 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 422 682 5 609
Nettoomsättning (tkr) 18 334 320 5 609
Rörelseresultat (tkr) 2 389 170 5 609
Antal anställda 17 202 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hotel Conrad Wenström Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 320 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hotel Conrad Wenström Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 180 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Hotel Conrad Wenström Aktiebolag har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 202 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Hotel Conrad Wenström Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 394 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Hotel Conrad Wenström Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva hotellrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se