>

Rolf Ericson Lastvagnar och Bussar AB

Org.nr:

556365-3863

Adress:

Box 727

Postnummer:

781 27 Borlänge

Telefon:

0243-257700
Visa allt om Rolf Ericson Lastvagnar och Bussar AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 79 80 75 78
Nettoomsättning (tkr) 255 723 225 359 236 506 198 870
Rörelseresultat (tkr) 2 725 -933 5 691 2 583
Årets resultat (tkr) 1 859 7 704 718 1 899
Summa eget kapital (tkr) 56 037 52 979 44 920 45 485
Rörelsemarginal % 1.1 -0.4 2.4 1.3
Avk. eget kapital % 6.2 -2.1 16.9 6.8
Soliditet % 46.4 60.4 56.3 61.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 237 2 817 3 153 2 550
Resultat/anställd (tkr) 34 -12 76 33
Lön/anställd (tkr) 538 497 425 460

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 255 723 225 359 236 506 198 870
Arbetskraftskostnad -42 506 -39 795 -31 854 -35 892
Avskrivningar -2 373 -1 399 -1 483 -1 598
Andra rörelsekostnader -180 670 -157 310 -171 071 -134 400
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -27 449 -27 788 -26 407 -24 397
Rörelseresultat 2 725 -933 5 691 2 583
Ränteintäkter 2 485 1 844 1 463 1 292
Räntekostnader -1 029 -902 -787 -468
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 122 1 004 933 158
Finansnetto 1 578 1 946 1 609 982
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 303 1 013 7 300 3 565
Skatt -946 -2 054 336 -520
Årets resultat 3 357 -1 041 7 636 3 045
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 357 -1 041 7 636 3 045
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 199 -355 1 282 246
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -338 -100 361 69
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 15 240 4 792 5 383 6 053
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 102 1 194 1 286 1 378
Summa materiella anläggningstillgångar 16 342 5 986 6 669 7 431
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 050 1 050 1 050 1 050
Summa operativa anläggningstillgångar 17 392 7 036 7 719 8 481
Varulager 47 899 31 035 38 485 28 471
Kundfordringar 13 024 11 831 14 468 14 246
Övriga omsättningstillgångar 42 357 24 572 18 214 21 268
Summa operativa omsättningstillgångar 103 280 67 438 71 167 63 985
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 9 532 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 190 190 190 190
Likvida medel 5 3 520 676 808
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 195 13 242 866 998
Summa tillgångar 120 867 87 716 79 752 73 464

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 46 606 44 747 37 043 36 325
EK-andel av obeskattade reserver 9 431 8 232 7 877 9 160
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 56 037 52 979 44 920 45 485

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 271
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 480
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 336 1 468 8 257 1 399
Summa finansiella skulder 12 336 1 468 8 257 2 150

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 9 371 8 976 9 116 10 141
Leverantörsskulder 14 361 13 732 7 108 6 472
Övriga kortfristiga skulder 28 762 10 561 10 351 9 216
Summa operativa skulder 52 494 33 269 26 575 25 829

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 120 867 87 716 79 752 73 464
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.1 -0.4 2.4 1.3
Avkastning på eget kapital % 6.2 -2.1 16.9 6.8
Soliditet % 46.4 60.4 56.3 61.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 22.0 2.8 18.4 4.7
Kassalikviditet % 100.0 155.0 130.0 207.0
Likviditetsberedskap % 0 0.02 0 0
Räntetäckningsgrad % 5.18 2.12 10.28 8.62
Omsättning per anställd (tkr) 3 237 2 817 3 153 2 550
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 -12 76 33
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 538 497 425 460

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 119
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 119 13 006
Värdeförändring (%) 6.0 1 026 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 575 13 006
Rörelsemarginal (%) 1.1 1 641 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 6.2 1 536 13 006
Soliditet (%) 46.4 816 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 237 291 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 1 456 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 538 712 13 006
Nettoomsättning (tkr) 255 723 51 13 006
Rörelseresultat (tkr) 2 725 330 13 006
Antal anställda 79 74 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rolf Ericson Lastvagnar och Bussar AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 51 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rolf Ericson Lastvagnar och Bussar AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 641 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Rolf Ericson Lastvagnar och Bussar AB har under det senaste året 79 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 74 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Rolf Ericson Lastvagnar och Bussar AB har under det senaste året en soliditet på 46.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 816 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Rolf Ericson Lastvagnar och Bussar AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall köpa, sälja, uthyra, finansiera, reparera och lämna service för last- och transportfordon samt bussar med tillbehör, bedriva försäljning av drivmedel och dagligvaror, ävensom idkadärmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se