>

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag

Org.nr:

556320-7546

Adress:

Hugo Hedströms väg 26

Postnummer:

781 72 Borlänge

Telefon:

070-5852974
Visa allt om Dalarnas Bygg & El Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 34 30 21 15
Nettoomsättning (tkr) 79 890 60 233 41 887 32 854
Rörelseresultat (tkr) 15 110 5 748 3 055 6 551
Årets resultat (tkr) 8 687 3 091 2 283 3 552
Summa eget kapital (tkr) 19 394 10 724 6 448 6 884
Rörelsemarginal % 18.9 9.5 7.3 19.9
Avk. eget kapital % 77.5 49.8 38.5 111.7
Soliditet % 54.7 44.3 25.1 52.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 350 2 008 1 995 2 190
Resultat/anställd (tkr) 444 192 145 437
Lön/anställd (tkr) 586 588 613 601

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 79 890 60 233 41 887 32 854
Arbetskraftskostnad -19 936 -17 625 -12 864 -9 022
Avskrivningar -520 -450 -274 -219
Andra rörelsekostnader -35 294 -27 884 -21 487 -12 848
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 1 592 0
Övriga rörelseintäkter 297 102 607 0
Övriga rörelsekostnader -9 327 -8 628 -6 406 -4 214
Rörelseresultat 15 110 5 748 3 055 6 551
Ränteintäkter 0 1 1 1
Räntekostnader -106 -225 -227 -192
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 13 56 0
Finansnetto -106 -211 -170 -191
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 15 004 5 537 2 885 6 360
Skatt -3 334 -1 261 -320 -1 425
Årets resultat 11 670 4 276 2 565 4 935
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 670 4 276 2 565 4 935
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 984 -1 185 -281 -1 382
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -842 -334 -79 -390
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 2 213
Maskiner och inventarier 2 674 2 630 2 906 1 088
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 674 2 630 2 906 3 301
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 5 395 5 382 38
Summa operativa anläggningstillgångar 2 674 8 025 8 288 3 339
Varulager 671 1 727 3 292 0
Kundfordringar 8 550 11 252 9 851 2 733
Övriga omsättningstillgångar 3 947 3 182 1 634 894
Summa operativa omsättningstillgångar 13 168 16 161 14 777 3 627
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 2 629 1 280
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 937
Likvida medel 19 617 0 12 3 907
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 19 617 0 2 641 6 124
Summa tillgångar 35 459 24 186 25 706 13 090

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 13 024 7 338 4 247 4 964
EK-andel av obeskattade reserver 6 370 3 386 2 201 1 920
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 19 394 10 724 6 448 6 884

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 3 528 4 871 490
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 2 990 712
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 1 000 0 0
Summa finansiella skulder 0 4 528 7 861 1 202

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 797 955 621 542
Leverantörsskulder 5 424 2 680 4 709 1 781
Övriga kortfristiga skulder 8 845 5 298 6 068 2 681
Summa operativa skulder 16 066 8 933 11 398 5 004

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 35 460 24 185 25 707 13 090
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 18.9 9.5 7.3 19.9
Avkastning på eget kapital % 77.5 49.8 38.5 111.7
Soliditet % 54.7 44.3 25.1 52.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 42.2 121.9 17.5
Kassalikviditet % 225.0 161.0 84.0 146.0
Likviditetsberedskap % 0.25 0 0 0.12
Räntetäckningsgrad % 142.55 25.61 13.71 34.13
Omsättning per anställd (tkr) 2 350 2 008 1 995 2 190
Rörelseresultat per anställd (tkr) 444 192 145 437
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 586 588 613 601

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 103
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 103 13 006
Värdeförändring (%) 93.0 157 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 33.0 194 13 006
Rörelsemarginal (%) 18.9 220 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 77.5 156 13 006
Soliditet (%) 54.7 550 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 350 471 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 444 148 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 586 475 13 006
Nettoomsättning (tkr) 79 890 186 13 006
Rörelseresultat (tkr) 15 110 78 13 006
Antal anställda 34 199 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 33.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 186 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 18.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 220 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har under det senaste året 34 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 199 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 54.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 550 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet, byggnation och under hållsarbeten efter väg och järnväg. Tillverkning av bullerplank samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se