>

Bartec Aktiebolag

Org.nr:

556313-6794

Adress:

Tennvägen 1

Postnummer:

371 50 Karlskrona

Telefon:

0455-22800

Moderbolag:

BARTEC GMBH
Visa allt om Bartec Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 8 9 9 9
Nettoomsättning (tkr) 45 050 33 349 30 310 26 788
Rörelseresultat (tkr) 4 230 671 4 1 400
Årets resultat (tkr) 3 384 955 827 1 295
Summa eget kapital (tkr) 20 674 16 688 15 698 15 276
Rörelsemarginal % 9.4 2.0 0.0 5.2
Avk. eget kapital % 21.3 6.1 2.7 9.9
Soliditet % 63.4 62.2 63.7 76.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 631 3 705 3 368 2 976
Resultat/anställd (tkr) 529 75 0 156
Lön/anställd (tkr) 422 615 654 700

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 45 050 33 349 30 310 26 788
Arbetskraftskostnad -3 373 -5 537 -5 886 -6 298
Avskrivningar -14 -17 -55 -102
Andra rörelsekostnader -35 214 -23 722 -21 944 -16 512
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 487 250 797 333
Övriga rörelsekostnader -2 706 -3 652 -3 218 -2 809
Rörelseresultat 4 230 671 4 1 400
Ränteintäkter 816 611 558 517
Räntekostnader 0 -1 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 73 0 0 0
Finansnetto 889 610 558 516
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 119 1 281 562 1 916
Skatt -1 134 -291 -140 -472
Årets resultat 3 985 990 422 1 444
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 985 990 422 1 444
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -601 -35 406 -148
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -169 -10 114 -42
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 22 35 31 252
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 35 31 252
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 22 35 31 252
Varulager 746 848 1 066 1 045
Kundfordringar 11 095 6 584 6 211 3 757
Övriga omsättningstillgångar 700 1 385 1 134 1 154
Summa operativa omsättningstillgångar 12 541 8 817 8 411 5 956
Fordringar på koncern- och intresseföretag 15 441 11 091 14 008 12 951
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 583 6 876 2 207 809
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 20 024 17 967 16 215 13 760
Summa tillgångar 32 587 26 819 24 657 19 968

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 17 924 14 539 13 584 12 757
EK-andel av obeskattade reserver 2 750 2 149 2 114 2 519
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 674 16 688 15 698 15 276

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 8 650 5 064 3 356 1 058
Summa finansiella skulder 8 650 5 064 3 356 1 058

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 776 2 338 2 596 711
Leverantörsskulder 366 209 338 379
Övriga kortfristiga skulder 2 121 2 520 2 669 2 544
Summa operativa skulder 3 263 5 067 5 603 3 634

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 32 586 26 819 24 657 19 968
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 9.4 2.0 0.0 5.2
Avkastning på eget kapital % 21.3 6.1 2.7 9.9
Soliditet % 63.4 62.2 63.7 76.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 41.8 30.3 21.4 6.9
Kassalikviditet % 147.0 190.0 150.0 144.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.21 0.07 0.03
Räntetäckningsgrad % - 1 282 - 1 917
Omsättning per anställd (tkr) 5 631 3 705 3 368 2 976
Rörelseresultat per anställd (tkr) 529 75 0 156
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 422 615 654 700

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 111
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 111 5 612
Värdeförändring (%) 36.0 217 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 83 5 612
Rörelsemarginal (%) 9.4 276 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 21.3 457 5 612
Soliditet (%) 63.4 161 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 631 43 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 529 53 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 422 682 5 612
Nettoomsättning (tkr) 45 050 158 5 612
Rörelseresultat (tkr) 4 230 106 5 612
Antal anställda 8 415 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bartec Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 158 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bartec Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 276 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Bartec Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 415 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Bartec Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 63.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 161 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Bartec Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Joakim Gerhard Gersér (f. 1967) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Niclas Bremström (f. 1964) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av säkerhetsprodukter för kemisk industri och annan industri eller verksamhet med farliga miljöer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se