>

Morgårdshammar Aktiebolag

Org.nr:

556294-8868

Adress:

Postnummer:

777 82 Smedjebacken

Telefon:

0240-668500

Moderbolag:

INDUSTRIELLE BETEILIGUNG SA
Visa allt om Morgårdshammar Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 60 61 65 80
Nettoomsättning (tkr) 175 331 136 731 162 118 149 223
Rörelseresultat (tkr) -8 891 -7 905 -2 322 -19 281
Årets resultat (tkr) -4 351 -396 3 201 -402
Summa eget kapital (tkr) 195 741 200 092 205 525 201 219
Rörelsemarginal % -5.1 -5.8 -1.4 -12.9
Avk. eget kapital % -2.2 -2.1 2.1 -5.1
Soliditet % 70.1 80.9 77.8 75.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 922 2 241 2 494 1 865
Resultat/anställd (tkr) -148 -130 -36 -241
Lön/anställd (tkr) 778 651 660 543

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 175 331 136 731 162 118 149 223
Arbetskraftskostnad -46 691 -39 701 -42 895 -43 401
Avskrivningar -1 128 -1 081 -1 062 -1 103
Andra rörelsekostnader -121 450 -84 902 -102 412 -92 455
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 140 7 657 6 431 207
Övriga rörelsekostnader -23 093 -26 609 -24 502 -31 752
Rörelseresultat -8 891 -7 905 -2 322 -19 281
Ränteintäkter 113 99 806 1 627
Räntekostnader -19 -3 -74 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 3 488 2 614 7 142 3 993
Finansnetto 3 582 2 710 7 874 5 602
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -5 309 -5 195 5 552 -13 679
Skatt 959 1 021 -1 247 2 921
Årets resultat -4 350 -4 174 4 305 -10 758
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -4 350 -4 174 4 305 -10 758
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 3 778 -1 104 10 356
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 1 065 -312 2 921
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 476 1 574 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 476 1 574 0 0
Byggnader och mark 12 554 13 250 13 832 14 528
Maskiner och inventarier 1 950 1 431 1 644 1 694
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 504 14 681 15 476 16 222
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 20 980 16 255 15 476 16 222
Varulager 27 871 26 668 26 820 39 613
Kundfordringar 49 468 27 013 37 761 30 392
Övriga omsättningstillgångar 23 198 22 454 38 057 37 834
Summa operativa omsättningstillgångar 100 537 76 135 102 638 107 839
Fordringar på koncern- och intresseföretag 114 548 116 354 120 008 99 333
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 43 280 38 585 25 976 43 974
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 157 828 154 939 145 984 143 307
Summa tillgångar 279 345 247 329 264 098 267 368

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 195 741 200 092 201 747 198 546
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 3 778 2 673
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 195 741 200 092 205 525 201 219

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 6 406
Summa finansiella skulder 0 0 0 6 406

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 1 065 754
Leverantörsskulder 13 853 13 321 20 627 13 017
Övriga kortfristiga skulder 69 751 33 917 36 881 45 972
Summa operativa skulder 83 604 47 238 58 573 59 743

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 279 345 247 330 264 098 267 368
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % -5.1 -5.8 -1.4 -12.9
Avkastning på eget kapital % -2.2 -2.1 2.1 -5.1
Soliditet % 70.1 80.9 77.8 75.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 3.2
Kassalikviditet % 139.0 186.0 177.0 172.0
Likviditetsberedskap % 0.25 0.28 0.16 0.29
Räntetäckningsgrad % -278.42 -1 730.67 76.03 -758.94
Omsättning per anställd (tkr) 2 922 2 241 2 494 1 865
Rörelseresultat per anställd (tkr) -148 -130 -36 -241
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 778 651 660 543

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 54
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 54 13 006
Värdeförändring (%) -3.0 1 335 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 28.0 242 13 006
Rörelsemarginal (%) -5.1 2 020 13 006
Avkastning på eget kapital (%) -2.2 1 777 13 006
Soliditet (%) 70.1 220 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 922 347 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) -148 2 089 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 778 97 13 006
Nettoomsättning (tkr) 175 331 81 13 006
Rörelseresultat (tkr) -8 891 2 126 13 006
Antal anställda 60 106 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Morgårdshammar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 81 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Morgårdshammar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 2 020 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Morgårdshammar Aktiebolag har under det senaste året 60 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 106 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Morgårdshammar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 70.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 220 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Morgårdshammar Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Set Sahlin (f. 1979) Extern verkställande direktör
Peter Johan Anton Mårstedt (f. 1963) Ledamot, Ordförande
Hans Olof Gabriel Söderberg (f. 1973) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Claes Henrik Wennström (f. 1977) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Börje Stefan Andersson Berglund (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsindustri och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se