>

Stål & Rörmontage i Sölvesborg Aktiebolag

Org.nr:

556292-0453

Adress:

Ysanevägen 390

Postnummer:

294 92 Sölvesborg

Telefon:

0456-31205
Visa allt om Stål & Rörmontage i Sölvesborg Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 46 47 54 43
Nettoomsättning (tkr) 156 405 166 340 107 682 69 252
Rörelseresultat (tkr) 14 768 16 159 14 694 3 976
Årets resultat (tkr) 8 077 12 568 11 442 3 377
Summa eget kapital (tkr) 29 876 34 401 28 333 18 691
Rörelsemarginal % 9.4 9.7 13.6 5.7
Avk. eget kapital % 35.7 40.1 48.7 17.4
Soliditet % 59.4 63.1 33.3 51.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 400 3 539 1 994 1 611
Resultat/anställd (tkr) 321 344 272 92
Lön/anställd (tkr) 559 682 480 468

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 156 405 166 340 107 682 69 252
Arbetskraftskostnad -25 707 -32 062 -25 909 -20 132
Avskrivningar -801 -853 -1 089 -1 197
Andra rörelsekostnader -101 036 -100 046 -49 547 -34 007
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 228 0 0
Övriga rörelsekostnader -14 093 -17 448 -16 443 -9 940
Rörelseresultat 14 768 16 159 14 694 3 976
Ränteintäkter 0 15 9 34
Räntekostnader -10 -6 -4 -12
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -10 9 5 22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 14 758 16 168 14 699 3 998
Skatt -3 283 -3 599 -3 257 -904
Årets resultat 11 475 12 569 11 442 3 094
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 475 12 569 11 442 3 094
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 398 0 0 284
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -958 0 0 80
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 194 1 283 1 372 1 104
Maskiner och inventarier 2 643 3 314 3 409 4 211
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 837 4 597 4 781 5 315
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 837 4 597 4 781 5 315
Varulager 1 499 16 234 1 110 1 062
Kundfordringar 16 962 12 264 28 620 15 241
Övriga omsättningstillgångar 7 275 3 077 1 023 910
Summa operativa omsättningstillgångar 25 736 31 575 30 753 17 213
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 7 323 7 323 7 323
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 12 0
Likvida medel 20 735 11 061 42 097 6 429
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 20 735 18 384 49 432 13 752
Summa tillgångar 50 308 54 556 84 966 36 280

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 25 468 33 390 27 322 17 680
EK-andel av obeskattade reserver 4 408 1 011 1 011 1 011
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 29 876 34 401 28 333 18 691

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 243 285 285 285
Leverantörsskulder 8 777 8 842 13 944 4 979
Övriga kortfristiga skulder 10 412 11 029 42 404 12 326
Summa operativa skulder 20 432 20 156 56 633 17 590

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 50 308 54 557 84 966 36 281
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.4 9.7 13.6 5.7
Avkastning på eget kapital % 35.7 40.1 48.7 17.4
Soliditet % 59.4 63.1 33.3 51.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 234.0 133.0 127.0 130.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.07 0.39 0.09
Räntetäckningsgrad % 1 476.8 2 695.67 3 675.75 334.17
Omsättning per anställd (tkr) 3 400 3 539 1 994 1 611
Rörelseresultat per anställd (tkr) 321 344 272 92
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 559 682 480 468

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 56
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 56 5 609
Värdeförändring (%) -13.0 715 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -6.0 735 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.4 275 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 35.7 297 5 609
Soliditet (%) 59.4 194 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 400 120 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 321 113 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 559 274 5 609
Nettoomsättning (tkr) 156 405 42 5 609
Rörelseresultat (tkr) 14 768 31 5 609
Antal anställda 46 71 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stål & Rörmontage i Sölvesborg Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 42 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stål & Rörmontage i Sölvesborg Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 275 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Stål & Rörmontage i Sölvesborg Aktiebolag har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 71 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Stål & Rörmontage i Sölvesborg Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 59.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 194 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Stål & Rörmontage i Sölvesborg Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av stål- och rörkonstruktioner samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se