>

FoodTankers AB

Org.nr:

556291-6071

Adress:

Knutsbergsvägen 1

Postnummer:

374 93 Karlshamn

Telefon:

0454-37500

Moderbolag:

IMPERIAL LOGISTICS INTERNATIONAL GMBH
Visa allt om FoodTankers AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 63 62 61 62
Nettoomsättning (tkr) 218 589 220 049 222 177 231 381
Rörelseresultat (tkr) 13 842 9 714 12 248 14 838
Årets resultat (tkr) 11 941 8 945 14 049 8 522
Summa eget kapital (tkr) 51 347 49 546 49 304 47 591
Rörelsemarginal % 6.3 4.4 5.5 6.4
Avk. eget kapital % 21.3 14.0 21.1 25.1
Soliditet % 44.7 40.4 35.9 35.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 470 3 549 3 642 3 732
Resultat/anställd (tkr) 220 157 201 239
Lön/anställd (tkr) 644 610 525 496

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 218 589 220 049 222 177 231 381
Arbetskraftskostnad -40 596 -37 802 -32 035 -30 746
Avskrivningar -12 238 -14 486 -14 087 -13 626
Andra rörelsekostnader 0 1 2 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 2 325 1 173 3 129 6 140
Övriga rörelseintäkter 8 394 6 019 11 263 6 553
Övriga rörelsekostnader -162 632 -165 240 -178 201 -184 864
Rörelseresultat 13 842 9 714 12 248 14 838
Ränteintäkter 113 116 136 112
Räntekostnader -390 -592 -737 -1 028
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -222 -260 -94 -652
Finansnetto -499 -736 -695 -1 568
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 13 343 8 978 11 553 13 270
Skatt -2 596 -2 037 -1 318 -2 474
Årets resultat 10 747 6 941 10 235 10 796
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 10 747 6 941 10 235 10 796
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 195 2 005 3 814 -2 275
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 337 566 1 076 -642
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 252 10 203 10 570 11 749
Maskiner och inventarier 32 579 37 887 47 491 43 131
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 736 6 511 7 246 7 898
Summa materiella anläggningstillgångar 47 567 54 601 65 307 62 778
Andelar i koncern- och intresseföretag 10 562 10 562 14 362 16 036
Summa operativa anläggningstillgångar 58 129 65 163 79 669 78 814
Varulager 1 416 1 568 860 715
Kundfordringar 38 538 32 652 32 735 32 975
Övriga omsättningstillgångar 2 844 2 748 5 539 3 400
Summa operativa omsättningstillgångar 42 798 36 968 39 134 37 090
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 589 3 682 4 810 1 524
Övriga externa finansiella tillgångar 10 10 10 10
Likvida medel 10 226 16 731 13 802 16 371
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 825 20 423 18 622 17 905
Summa tillgångar 114 752 122 554 137 425 133 809

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 22 106 19 110 16 862 11 335
EK-andel av obeskattade reserver 29 241 30 436 32 442 36 256
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 51 347 49 546 49 304 47 591

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 13 054 18 932 23 099 25 147
Externa finansiella skulder, kortfristiga 6 664 8 048 9 136 9 892
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 4 166 4 166
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 5 537 6 022 7 346 10 252
Summa finansiella skulder 25 255 33 002 43 747 49 457

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 8 330 8 672 9 242 10 323
Leverantörsskulder 8 366 7 840 9 981 11 369
Övriga kortfristiga skulder 21 454 23 495 25 151 15 068
Summa operativa skulder 38 150 40 007 44 374 36 760

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 114 752 122 555 137 425 133 808
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 6.3 4.4 5.5 6.4
Avkastning på eget kapital % 21.3 14.0 21.1 25.1
Soliditet % 44.7 40.4 35.9 35.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 49.2 66.6 88.7 103.9
Kassalikviditet % 123.0 115.0 101.0 113.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.08 0.06 0.07
Räntetäckningsgrad % 35.21 16.17 16.68 13.91
Omsättning per anställd (tkr) 3 470 3 549 3 642 3 732
Rörelseresultat per anställd (tkr) 220 157 201 239
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 644 610 525 496

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 48
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 48 5 609
Värdeförändring (%) 5.0 467 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 625 5 609
Rörelsemarginal (%) 6.3 404 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 21.3 457 5 609
Soliditet (%) 44.7 366 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 470 112 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 220 183 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 644 133 5 609
Nettoomsättning (tkr) 218 589 28 5 609
Rörelseresultat (tkr) 13 842 33 5 609
Antal anställda 63 43 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

FoodTankers AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 28 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

FoodTankers AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 404 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

FoodTankers AB har under det senaste året 63 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 53.5. Företaget är under jämförelseåret den 43 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

FoodTankers AB har under det senaste året en soliditet på 44.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 29%. Företaget är under jämförelseåret det 366 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

FoodTankers AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Tomas Pettersson (f. 1962) Suppleant, Verkställande direktör
Olof Magnus Andersson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet samt konsultationer inom transportbranschen och inverstering i rörelsedrivande åkeriföretag samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Antal anställda 0 0 0 133
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 221 047
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 10 073
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 7 442
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 41 165
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - 19.4
Soliditet (%) - - - 35.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - 1 662
Resultat/anställd (tkr) - - - 76
Lön/anställd (tkr) - - - 322


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se