>

Gunnar Bylund AB

Org.nr:

556291-2294

Adress:

Box 117

Postnummer:

374 02 Asarum

Telefon:

0454-320910
Visa allt om Gunnar Bylund AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 7 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 69 148 48 696 42 132 32 976
Rörelseresultat (tkr) 1 225 508 343 53
Årets resultat (tkr) 805 219 39 -300
Summa eget kapital (tkr) 1 249 366 147 108
Rörelsemarginal % 1.8 1.0 0.8 0.2
Avk. eget kapital % 109.1 85.4 31.4 -276.5
Soliditet % 12.2 4.0 2.8 2.0
Omsättning/anställd (tkr) 9 878 12 174 14 044 10 992
Resultat/anställd (tkr) 175 127 114 18
Lön/anställd (tkr) 496 429 405 367

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 69 148 48 696 42 132 32 976
Arbetskraftskostnad -3 472 -1 715 -1 216 -1 101
Avskrivningar -237 -141 -119 -22
Andra rörelsekostnader -61 081 -43 937 -38 472 -30 158
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 45 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 134 -2 440 -1 982 -1 642
Rörelseresultat 1 225 508 343 53
Ränteintäkter 0 2 0 2
Räntekostnader -316 -291 -303 -355
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -316 -289 -303 -353
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 909 219 40 -300
Skatt -28 0 0 0
Årets resultat 881 219 40 -300
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 881 219 40 -300
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -78 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -22 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 412 416 400 0
Maskiner och inventarier 860 554 433 68
Övriga materiella anläggningstillgångar 152 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 424 970 833 68
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 424 970 833 68
Varulager 5 567 5 624 3 078 3 646
Kundfordringar 813 672 530 294
Övriga omsättningstillgångar 1 998 1 085 602 1 299
Summa operativa omsättningstillgångar 8 378 7 381 4 210 5 239
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 447 701 211 62
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 447 701 211 62
Summa tillgångar 10 249 9 052 5 254 5 369

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 171 366 147 108
EK-andel av obeskattade reserver 78 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 249 366 147 108

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 4 654 5 897 3 633 3 662
Externa finansiella skulder, kortfristiga 645 645 800 700
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 299 6 542 4 433 4 362

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 24 43 0 0
Leverantörsskulder 1 973 1 332 168 305
Övriga kortfristiga skulder 1 704 770 505 595
Summa operativa skulder 3 701 2 145 673 900

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 10 249 9 053 5 253 5 370
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 1.8 1.0 0.8 0.2
Avkastning på eget kapital % 109.1 85.4 31.4 -276.5
Soliditet % 12.2 4.0 2.8 2.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 424.3 1 787.4 3 015.6 4 038.9
Kassalikviditet % 75.0 89.0 91.0 103.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 3.88 1.75 1.13 0.15
Omsättning per anställd (tkr) 9 878 12 174 14 044 10 992
Rörelseresultat per anställd (tkr) 175 127 114 18
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 429 405 367

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 540
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 540 5 609
Värdeförändring (%) 507.0 7 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 42.0 62 5 609
Rörelsemarginal (%) 1.8 680 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 109.1 47 5 609
Soliditet (%) 12.2 821 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 878 15 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 175 247 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 449 5 609
Nettoomsättning (tkr) 69 148 97 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 225 307 5 609
Antal anställda 7 460 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Gunnar Bylund AB har ökat omsättningen senaste året med 42.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 97 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Gunnar Bylund AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 680 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Gunnar Bylund AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 460 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Gunnar Bylund AB har under det senaste året en soliditet på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 821 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Gunnar Bylund AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med och uthyrning av personbilar, handel med trävaror och emballage, uthyrning av träindustrimaskiner samt förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmedförenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se