>

Bulk Cargo Control BCC Aktiebolag

Org.nr:

556282-8466

Adress:

Odengatan 12

Postnummer:

374 41 Karlshamn

Telefon:

0454-82335
Visa allt om Bulk Cargo Control BCC Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 6 5 5
Nettoomsättning (tkr) 5 295 4 520 4 459 4 458
Rörelseresultat (tkr) 1 060 517 1 052 968
Årets resultat (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 311 311 352 333
Rörelsemarginal % 20.0 11.4 23.6 21.7
Avk. eget kapital % 332.4 153.0 300.2 291.7
Soliditet % 8.8 10.2 11.3 12.4
Omsättning/anställd (tkr) 756 753 892 892
Resultat/anställd (tkr) 151 86 210 194
Lön/anställd (tkr) 523 568 564 591

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 295 4 520 4 459 4 458
Arbetskraftskostnad -3 662 -3 407 -2 819 -2 956
Avskrivningar -182 -112 -82 -75
Andra rörelsekostnader 1 -1 -85 -89
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -412 -483 -421 -370
Rörelseresultat 1 060 517 1 052 968
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -1 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 0 0 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 059 517 1 052 969
Skatt -25 -9 -23 -21
Årets resultat 1 034 508 1 029 948
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 034 508 1 029 948
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 41 -19 -16
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 12 -5 -5
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 054 580 546 496
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 054 580 546 496
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 054 580 546 496
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 421 360 484 367
Övriga omsättningstillgångar 52 64 95 81
Summa operativa omsättningstillgångar 473 424 579 448
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 024 2 038 2 004 1 748
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 024 2 038 2 004 1 748
Summa tillgångar 3 551 3 042 3 129 2 692

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 120 120 120 120
EK-andel av obeskattade reserver 191 191 232 213
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 311 311 352 333

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 187 1 753 1 904 1 519
Summa finansiella skulder 2 187 1 753 1 904 1 519

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 54 54 66 60
Leverantörsskulder 44 38 44 32
Övriga kortfristiga skulder 956 886 763 748
Summa operativa skulder 1 054 978 873 840

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 552 3 042 3 129 2 692
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 20.0 11.4 23.6 21.7
Avkastning på eget kapital % 332.4 153.0 300.2 291.7
Soliditet % 8.8 10.2 11.3 12.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 703.0 563.5 540.2 456.2
Kassalikviditet % 78.0 92.0 95.0 96.0
Likviditetsberedskap % 0.38 0.45 0.45 0.39
Räntetäckningsgrad % 1 060 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 756 753 892 892
Rörelseresultat per anställd (tkr) 151 86 210 194
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523 568 564 591

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 569
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 569 5 609
Värdeförändring (%) 9.0 425 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 17.0 235 5 609
Rörelsemarginal (%) 20.0 76 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 332.4 11 5 609
Soliditet (%) 8.8 854 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 756 835 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 151 287 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523 371 5 609
Nettoomsättning (tkr) 5 295 763 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 060 345 5 609
Antal anställda 7 459 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bulk Cargo Control BCC Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 17.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 763 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bulk Cargo Control BCC Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 20.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 76 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Bulk Cargo Control BCC Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 459 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Bulk Cargo Control BCC Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 8.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 854 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Bulk Cargo Control BCC Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva kontrollarbete genom vägning och mätning samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se