>

Thörnqvist Rör Lyckeby Aktiebolag

Org.nr:

556276-3374

Adress:

Gullbernavägen 5

Postnummer:

371 47 Karlskrona

Telefon:

0455-20682
Visa allt om Thörnqvist Rör Lyckeby Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 15 13 13 13
Nettoomsättning (tkr) 30 711 27 050 25 666 22 341
Rörelseresultat (tkr) 3 021 3 928 2 109 1 298
Årets resultat (tkr) 1 749 37 28 -7
Summa eget kapital (tkr) 3 184 860 794 739
Rörelsemarginal % 9.8 14.5 8.2 5.8
Avk. eget kapital % 114.9 467.4 274.5 134.8
Soliditet % 29.1 7.9 9.5 5.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 047 2 081 1 974 1 719
Resultat/anställd (tkr) 201 302 162 100
Lön/anställd (tkr) 657 615 603 563

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 30 711 27 050 25 666 22 341
Arbetskraftskostnad -9 862 -7 996 -7 840 -7 316
Avskrivningar -215 -179 -221 -260
Andra rörelsekostnader -14 481 -12 326 -13 137 -10 911
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 52 43 83 110
Övriga rörelsekostnader -3 184 -2 664 -2 442 -2 666
Rörelseresultat 3 021 3 928 2 109 1 298
Ränteintäkter 1 1 4 24
Räntekostnader 0 -2 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 4 -2 3 -14
Finansnetto 5 -3 6 9
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 026 3 925 2 115 1 307
Skatt -702 -58 -10 94
Årets resultat 2 324 3 867 2 105 1 401
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 324 3 867 2 105 1 401
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -574 -30 -27 591
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -162 -8 -7 167
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 647 802 1 096 1 034
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 647 802 1 096 1 034
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 647 802 1 096 1 034
Varulager 1 360 306 1 590 3 460
Kundfordringar 2 513 3 979 3 120 3 452
Övriga omsättningstillgångar 599 738 840 1 392
Summa operativa omsättningstillgångar 4 472 5 023 5 550 8 304
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 29 25 27 24
Likvida medel 5 784 5 078 1 683 3 265
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 813 5 103 1 710 3 289
Summa tillgångar 10 932 10 928 8 356 12 627

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 267 518 482 454
EK-andel av obeskattade reserver 917 342 312 285
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 184 860 794 739

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 5 454 4 377 5 104
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 5 454 4 377 5 104

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 630 136 115 104
Leverantörsskulder 2 679 2 294 1 023 1 627
Övriga kortfristiga skulder 2 440 2 184 2 048 5 053
Summa operativa skulder 7 749 4 614 3 186 6 784

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 10 932 10 928 8 357 12 627
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 9.8 14.5 8.2 5.8
Avkastning på eget kapital % 114.9 467.4 274.5 134.8
Soliditet % 29.1 7.9 9.5 5.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 633.9 551.3 690.2
Kassalikviditet % 174.0 219.0 184.0 121.0
Likviditetsberedskap % 0.19 0.19 0.07 0.15
Räntetäckningsgrad % - 1 963.5 2 116 1 308
Omsättning per anställd (tkr) 2 047 2 081 1 974 1 719
Rörelseresultat per anställd (tkr) 201 302 162 100
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 657 615 603 563

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 208
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 208 5 609
Värdeförändring (%) 277.0 25 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 271 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.8 260 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 114.9 44 5 609
Soliditet (%) 29.1 624 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 047 273 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 201 208 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 657 128 5 609
Nettoomsättning (tkr) 30 711 206 5 609
Rörelseresultat (tkr) 3 021 143 5 609
Antal anställda 15 220 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Thörnqvist Rör Lyckeby Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 206 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Thörnqvist Rör Lyckeby Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 260 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Thörnqvist Rör Lyckeby Aktiebolag har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 220 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Thörnqvist Rör Lyckeby Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 29.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 624 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Thörnqvist Rör Lyckeby Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra rörinstallationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se