>

Städtjänst Westlund Aktiebolag

Org.nr:

556256-4095

Adress:

Upplandsgatan 4

Postnummer:

802 83 Gävle

Telefon:

026-652000
Visa allt om Städtjänst Westlund Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 48 48 46 46
Nettoomsättning (tkr) 23 606 21 553 19 411 18 640
Rörelseresultat (tkr) 3 006 2 131 1 839 1 396
Årets resultat (tkr) 4 145 2 105 1 693 1 908
Summa eget kapital (tkr) 9 335 8 190 7 445 7 679
Rörelsemarginal % 12.7 9.9 9.5 7.5
Avk. eget kapital % 47.3 22.3 19.4 15.8
Soliditet % 42.4 45.0 42.4 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 492 449 422 405
Resultat/anställd (tkr) 63 44 40 30
Lön/anställd (tkr) 357 317 303 286

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 23 606 21 553 19 411 18 640
Arbetskraftskostnad -17 130 -15 204 -13 945 -13 171
Avskrivningar -270 -287 -241 -245
Andra rörelsekostnader -780 -1 590 -915 -1 274
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 32 139 37 0
Övriga rörelsekostnader -2 452 -2 480 -2 508 -2 554
Rörelseresultat 3 006 2 131 1 839 1 396
Ränteintäkter 2 399 201 166 194
Räntekostnader -74 -76 -110 -137
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 325 125 56 57
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 331 2 256 1 895 1 453
Skatt -1 186 -512 -428 -330
Årets resultat 4 145 1 744 1 467 1 123
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 145 1 744 1 467 1 123
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 360 226 785
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 101 64 222
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 8 883 9 066 8 929 8 780
Maskiner och inventarier 222 308 112 119
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 105 9 374 9 041 8 899
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 105 9 374 9 041 8 899
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 317 2 857 2 588 2 302
Övriga omsättningstillgångar 10 31 54 32
Summa operativa omsättningstillgångar 3 327 2 888 2 642 2 334
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 7 496 4 133 3 783 3 617
Likvida medel 2 113 1 792 2 086 1 641
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 609 5 925 5 869 5 258
Summa tillgångar 22 041 18 187 17 552 16 491

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 8 642 7 497 6 392 6 400
EK-andel av obeskattade reserver 693 693 1 053 1 279
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 335 8 190 7 445 7 679

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 920 3 080 3 240 3 400
Externa finansiella skulder, kortfristiga 160 160 160 160
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 080 3 240 3 400 3 560

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 196 196 297 361
Leverantörsskulder 335 290 322 378
Övriga kortfristiga skulder 9 094 6 270 6 088 4 514
Summa operativa skulder 9 625 6 756 6 707 5 253

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 22 040 18 186 17 552 16 492
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 12.7 9.9 9.5 7.5
Avkastning på eget kapital % 47.3 22.3 19.4 15.8
Soliditet % 42.4 45.0 42.4 46.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 33.0 39.6 45.7 46.4
Kassalikviditet % 57.0 70.0 72.0 79.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.08 0.11 0.09
Räntetäckningsgrad % 73.04 30.68 18.23 11.61
Omsättning per anställd (tkr) 492 449 422 405
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63 44 40 30
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 357 317 303 286

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: 306
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 306 12 070
Värdeförändring (%) 26.0 544 12 070
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 684 12 070
Rörelsemarginal (%) 12.7 420 12 070
Avkastning på eget kapital (%) 47.3 483 12 070
Soliditet (%) 42.4 861 12 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 492 1 925 12 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63 1 073 12 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 357 1 751 12 070
Nettoomsättning (tkr) 23 606 550 12 070
Rörelseresultat (tkr) 3 006 309 12 070
Antal anställda 48 115 12 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Städtjänst Westlund Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 550 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Städtjänst Westlund Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 420 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 070 företag i länet.

Antal anställda

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året 48 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 115 största arbetsgivaren av 12 070 i länet.

Soliditet

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 861 mest solventa företaget av 12 070 i länet.

Värderating

Städtjänst Westlund Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra städningsarbeten, äga och förvalta fastigheter, samt idka handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se