>

Gullins Måleri och Golv AB

Org.nr:

556245-5260

Adress:

Tennvägen 8

Postnummer:

371 50 Karlskrona

Telefon:

0455-26080
Visa allt om Gullins Måleri och Golv AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 30 32 31 32
Nettoomsättning (tkr) 32 893 35 714 34 590 31 518
Rörelseresultat (tkr) 1 560 1 540 1 639 639
Årets resultat (tkr) 241 6 10 457
Summa eget kapital (tkr) 1 971 1 799 1 662 1 691
Rörelsemarginal % 4.7 4.3 4.7 2.0
Avk. eget kapital % 83.3 79.0 96.7 25.8
Soliditet % 21.8 17.8 20.1 18.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 096 1 116 1 116 985
Resultat/anställd (tkr) 52 48 53 20
Lön/anställd (tkr) 590 579 595 556

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 32 893 35 714 34 590 31 518
Arbetskraftskostnad -17 703 -18 520 -18 430 -17 797
Avskrivningar -507 -508 -490 -444
Andra rörelsekostnader -9 940 -8 884 -8 862 -8 974
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 19 205 0
Övriga rörelsekostnader -3 183 -6 281 -5 374 -3 664
Rörelseresultat 1 560 1 540 1 639 639
Ränteintäkter 9 7 11 2
Räntekostnader -14 -5 -9 -64
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 2 2 -62
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 555 1 542 1 641 577
Skatt 16 -174 -20 -139
Årets resultat 1 571 1 368 1 621 438
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 571 1 368 1 621 438
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 70 -133 39 20
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 20 -37 11 6
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 175 1 560 1 146 1 148
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 175 1 560 1 146 1 148
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 175 1 560 1 146 1 148
Varulager 471 412 401 1 569
Kundfordringar 4 543 5 612 4 033 5 900
Övriga omsättningstillgångar 2 853 2 540 2 228 614
Summa operativa omsättningstillgångar 7 867 8 564 6 662 8 083
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 1 448 2
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 1 448 2
Summa tillgångar 9 043 10 125 8 256 9 233

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 823 1 581 1 576 1 566
EK-andel av obeskattade reserver 148 218 86 125
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 971 1 799 1 662 1 691

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 275 526 0 1 597
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 211 1 256 744 717
Summa finansiella skulder 1 486 1 782 744 2 314

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 127 105 129 117
Leverantörsskulder 1 390 1 246 1 660 1 267
Övriga kortfristiga skulder 4 068 5 193 4 060 3 844
Summa operativa skulder 5 585 6 544 5 849 5 228

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 042 10 125 8 255 9 233
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 4.7 4.3 4.7 2.0
Avkastning på eget kapital % 83.3 79.0 96.7 25.8
Soliditet % 21.8 17.8 20.1 18.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 75.4 99.0 44.8 136.9
Kassalikviditet % 107.0 99.0 104.0 88.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 112.07 309.4 183.33 10.02
Omsättning per anställd (tkr) 1 096 1 116 1 116 985
Rörelseresultat per anställd (tkr) 52 48 53 20
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 590 579 595 556

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 375
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 375 5 609
Värdeförändring (%) 13.0 369 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -8.0 769 5 609
Rörelsemarginal (%) 4.7 500 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 83.3 82 5 609
Soliditet (%) 21.8 711 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 096 664 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 52 578 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 590 203 5 609
Nettoomsättning (tkr) 32 893 197 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 560 257 5 609
Antal anställda 30 115 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Gullins Måleri och Golv AB har minskat omsättningen senaste året med -8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 197 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Gullins Måleri och Golv AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 500 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Gullins Måleri och Golv AB har under det senaste året 30 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 115 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Gullins Måleri och Golv AB har under det senaste året en soliditet på 21.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 711 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Gullins Måleri och Golv AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom golv- och måleriområdet, försäljning av färg, tapeter och golv, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se