>

MICHAEL ECKERNÄS AKTIEBOLAG

Org.nr:

556231-9300

Adress:

Arklimästaregatan 42

Postnummer:

371 36 Karlskrona

Telefon:

0455-15425
Visa allt om MICHAEL ECKERNÄS AKTIEBOLAG

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 9 704 7 538 6 303 5 984
Rörelseresultat (tkr) 691 458 82 28
Årets resultat (tkr) 631 373 -2 -67
Summa eget kapital (tkr) 1 133 501 129 130
Rörelsemarginal % 7.1 6.1 1.3 0.5
Avk. eget kapital % 77.4 118.4 -1.5 -41.0
Soliditet % 35.0 20.7 5.8 5.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 617 1 508 1 576 1 496
Resultat/anställd (tkr) 115 92 21 7
Lön/anställd (tkr) 372 357 393 399

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 9 704 7 538 6 303 5 984
Arbetskraftskostnad -2 230 -1 785 -1 571 -1 596
Avskrivningar -14 -7 0 0
Andra rörelsekostnader -5 155 -3 851 -3 093 -2 885
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 49 12 15
Övriga rörelsekostnader -1 614 -1 486 -1 569 -1 490
Rörelseresultat 691 458 82 28
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -59 -85 -84 -95
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -59 -85 -84 -95
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 632 373 -2 -67
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 632 373 -2 -67
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 632 373 -2 -67
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 30 38 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 30 38 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 41 23 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 41 23 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 71 61 0 0
Varulager 2 530 2 109 1 852 2 106
Kundfordringar 5 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 369 212 307 146
Summa operativa omsättningstillgångar 2 904 2 321 2 159 2 252
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 50 0
Likvida medel 259 37 12 10
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 259 37 62 10
Summa tillgångar 3 234 2 419 2 221 2 262

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 133 501 129 130
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 133 501 129 130

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 110 165 237 117
Externa finansiella skulder, kortfristiga 55 72 382 442
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 165 237 619 559

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 180 240 300 674
Leverantörsskulder 1 036 888 721 427
Övriga kortfristiga skulder 720 553 453 472
Summa operativa skulder 1 936 1 681 1 474 1 573

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 234 2 419 2 222 2 262
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.1 6.1 1.3 0.5
Avkastning på eget kapital % 77.4 118.4 -1.5 -41.0
Soliditet % 35.0 20.7 5.8 5.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 14.6 47.3 479.8 430.0
Kassalikviditet % 35.0 16.0 21.0 12.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 11.71 5.39 0.98 0.29
Omsättning per anställd (tkr) 1 617 1 508 1 576 1 496
Rörelseresultat per anställd (tkr) 115 92 21 7
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 372 357 393 399

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 525
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 525 5 609
Värdeförändring (%) 325.0 20 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 29.0 118 5 609
Rörelsemarginal (%) 7.1 364 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 77.4 98 5 609
Soliditet (%) 35.0 518 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 617 405 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 115 363 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 372 791 5 609
Nettoomsättning (tkr) 9 704 507 5 609
Rörelseresultat (tkr) 691 444 5 609
Antal anställda 6 517 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MICHAEL ECKERNÄS AKTIEBOLAG har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 507 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

MICHAEL ECKERNÄS AKTIEBOLAG har det senaste året en rörelsemarginal på 7.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 364 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

MICHAEL ECKERNÄS AKTIEBOLAG har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 517 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

MICHAEL ECKERNÄS AKTIEBOLAG har under det senaste året en soliditet på 35.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 518 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

MICHAEL ECKERNÄS AKTIEBOLAG har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel med konfektion och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se