>

Romme Alpin Aktiebolag

Org.nr:

556230-2363

Adress:

Koppslahyttan 111

Postnummer:

781 98 Borlänge

Telefon:

0243-235300
Visa allt om Romme Alpin Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 103 106 94 90
Nettoomsättning (tkr) 178 273 170 040 143 699 120 015
Rörelseresultat (tkr) 35 081 46 273 39 094 20 480
Årets resultat (tkr) 16 242 25 236 27 087 15 816
Summa eget kapital (tkr) 190 471 228 831 200 682 149 677
Rörelsemarginal % 19.7 27.2 27.2 17.1
Avk. eget kapital % 11.7 15.9 16.3 11.6
Soliditet % 50.8 65.2 62.2 57.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 731 1 604 1 529 1 334
Resultat/anställd (tkr) 341 437 416 228
Lön/anställd (tkr) 496 435 406 370

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 178 273 170 040 143 699 120 015
Arbetskraftskostnad -51 112 -46 121 -38 183 -33 311
Avskrivningar -14 948 -13 520 -11 676 -15 133
Andra rörelsekostnader -30 727 -30 080 -26 208 -24 100
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 101 991 316 436
Övriga rörelsekostnader -47 506 -35 037 -28 854 -27 427
Rörelseresultat 35 081 46 273 39 094 20 480
Ränteintäkter 4 4 4 4
Räntekostnader -3 732 -2 474 -2 422 -3 443
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 728 -2 470 -2 418 -3 439
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 31 353 43 803 36 676 17 041
Skatt -6 914 -9 655 -8 088 -270
Årets resultat 24 439 34 148 28 588 16 772
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 24 439 34 148 28 588 16 772
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -8 197 -8 912 -1 500 -956
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -2 312 -2 514 -423 -270
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 224 146 188 855 186 666 161 312
Maskiner och inventarier 114 497 112 569 73 509 76 264
Övriga materiella anläggningstillgångar 7 483 14 550 29 480 14 964
Summa materiella anläggningstillgångar 346 126 315 974 289 655 252 540
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 346 126 315 974 289 655 252 540
Varulager 1 153 1 288 1 814 1 666
Kundfordringar 345 56 32 87
Övriga omsättningstillgångar 2 527 2 286 1 099 1 695
Summa operativa omsättningstillgångar 4 025 3 630 2 945 3 448
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 6 000 10 602 17 742 0
Likvida medel 18 646 20 591 12 295 3 262
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 24 646 31 193 30 037 3 262
Summa tillgångar 374 797 350 797 322 637 259 250

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 133 207 179 765 160 528 112 755
EK-andel av obeskattade reserver 57 264 49 066 40 154 36 922
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 190 471 228 831 200 682 149 677

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 72 194 78 594 77 691 71 637
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 647 3 311 2 041 2 127
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 74 841 81 905 79 732 73 764

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 94 053 13 839 11 325 10 414
Leverantörsskulder 7 220 4 282 2 441 4 289
Övriga kortfristiga skulder 8 213 21 940 28 457 21 105
Summa operativa skulder 109 486 40 061 42 223 35 808

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 374 798 350 797 322 637 259 249
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 19.7 27.2 27.2 17.1
Avkastning på eget kapital % 11.7 15.9 16.3 11.6
Soliditet % 50.8 65.2 62.2 57.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 39.3 35.8 39.7 49.3
Kassalikviditet % 119.0 78.0 41.0 18.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.12 0.09 0.03
Räntetäckningsgrad % 9.4 18.71 16.14 5.95
Omsättning per anställd (tkr) 1 731 1 604 1 529 1 334
Rörelseresultat per anställd (tkr) 341 437 416 228
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 435 406 370

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 32
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 32 13 006
Värdeförändring (%) -19.0 1 674 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 986 13 006
Rörelsemarginal (%) 19.7 196 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 11.7 1 328 13 006
Soliditet (%) 50.8 661 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 731 799 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 341 223 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 1 014 13 006
Nettoomsättning (tkr) 178 273 77 13 006
Rörelseresultat (tkr) 35 081 38 13 006
Antal anställda 103 47 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Romme Alpin Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 77 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Romme Alpin Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 19.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 19%. Företaget har under jämförelseåret den 196 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Romme Alpin Aktiebolag har under det senaste året 103 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 93.5. Företaget är under jämförelseåret den 47 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Romme Alpin Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 50%. Företaget är under jämförelseåret det 661 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Romme Alpin Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva turist- och fritidsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se