>

Karlshamn Energi AB

Org.nr:

556223-8849

Adress:

Box 174

Postnummer:

374 23 Karlshamn

Telefon:

0454-81800
Visa allt om Karlshamn Energi AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 40 40 39 39
Nettoomsättning (tkr) 182 978 165 275 153 383 146 356
Rörelseresultat (tkr) 17 226 11 426 15 727 14 487
Årets resultat (tkr) 0 0 3 1
Summa eget kapital (tkr) 129 071 113 071 110 431 114 470
Rörelsemarginal % 9.4 6.9 10.3 9.9
Avk. eget kapital % 4.8 7.3 12.0 11.6
Soliditet % 27.9 30.4 30.8 32.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 574 4 132 3 933 3 753
Resultat/anställd (tkr) 431 286 403 371
Lön/anställd (tkr) 757 702 719 683

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 182 978 165 275 153 383 146 356
Arbetskraftskostnad -30 296 -28 085 -28 050 -26 642
Avskrivningar -53 251 -38 556 -34 203 -25 241
Andra rörelsekostnader -60 444 -66 411 -56 635 -58 121
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 797 306 397 505
Övriga rörelsekostnader -22 558 -21 103 -19 165 -22 370
Rörelseresultat 17 226 11 426 15 727 14 487
Ränteintäkter 109 82 95 140
Räntekostnader -1 974 -2 571 -3 000 -3 208
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -585 0 -405 -405
Finansnetto -2 450 -2 489 -3 310 -3 473
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 14 776 8 937 12 417 11 014
Skatt -8 927 -795 1 095 2 885
Årets resultat 5 849 8 142 13 512 13 899
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 849 8 142 13 512 13 899
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -31 584 -2 640 4 042 10 240
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -8 908 -745 1 140 2 888
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 795 1 014 1 721 2 474
Summa immateriella anläggningstillgångar 795 1 014 1 721 2 474
Byggnader och mark 16 102 14 424 14 581 14 030
Maskiner och inventarier 314 465 273 464 264 582 275 946
Övriga materiella anläggningstillgångar 33 100 23 121 18 008 4 516
Summa materiella anläggningstillgångar 363 667 311 009 297 171 294 492
Andelar i koncern- och intresseföretag 250 250 250 250
Summa operativa anläggningstillgångar 364 712 312 273 299 142 297 216
Varulager 4 358 3 927 3 582 4 164
Kundfordringar 21 453 14 916 14 081 16 245
Övriga omsättningstillgångar 42 451 33 281 30 987 30 859
Summa operativa omsättningstillgångar 68 262 52 124 48 650 51 268
Fordringar på koncern- och intresseföretag 29 100 7 416 6 541 5 996
Övriga externa finansiella tillgångar 15 15 15 15
Likvida medel 2 2 4 651 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 29 117 7 433 11 207 6 012
Summa tillgångar 462 091 371 830 358 999 354 496

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 13 661 13 661 13 661 13 658
EK-andel av obeskattade reserver 115 410 99 410 96 770 100 812
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 129 071 113 071 110 431 114 470

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 195 000 145 000 145 000 135 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 221 4 855 0 10 363
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 35 273 41 505 37 405 29 987
Summa finansiella skulder 231 494 191 360 182 405 175 350

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 32 551 28 039 27 294 28 434
Leverantörsskulder 26 209 23 132 25 693 22 216
Övriga kortfristiga skulder 42 766 16 228 13 177 14 026
Summa operativa skulder 101 526 67 399 66 164 64 676

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 462 091 371 830 359 000 354 496
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.4 6.9 10.3 9.9
Avkastning på eget kapital % 4.8 7.3 12.0 11.6
Soliditet % 27.9 30.4 30.8 32.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 179.4 169.2 165.2 153.2
Kassalikviditet % 61.0 56.0 65.0 62.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.03 0
Räntetäckningsgrad % 8.49 4.48 5.14 4.43
Omsättning per anställd (tkr) 4 574 4 132 3 933 3 753
Rörelseresultat per anställd (tkr) 431 286 403 371
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 757 702 719 683

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 15
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 15 5 609
Värdeförändring (%) 13.0 367 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 320 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.4 274 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 4.8 705 5 609
Soliditet (%) 27.9 643 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 574 66 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 431 73 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 757 61 5 609
Nettoomsättning (tkr) 182 978 34 5 609
Rörelseresultat (tkr) 17 226 24 5 609
Antal anställda 40 85 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Karlshamn Energi AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 34 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karlshamn Energi AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 274 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Karlshamn Energi AB har under det senaste året 40 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9.5. Företaget är under jämförelseåret den 85 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Karlshamn Energi AB har under det senaste året en soliditet på 27.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 643 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Karlshamn Energi AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

1. Bolaget ska bedriva eldistribution insom sitt koncessionsområde. 2.Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel medvärme och kyla. 3. Bolaget ska bygga, äga pch förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Karlshamns kommun samt säljatjänster inom energisektorn. 1. Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god elförsörjning och enlångsiktig hålbar energiförsörjning inom koncessionsområdet. 2. Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god värmeförsörjning och enlångsiktig hållbar energiförsörjning inom verksamhetsområdet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. 3. Bolaget syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipenfrämja tillgången till bredband för boende och företag inom Karlshamns kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfallaStadsvapnet i Karlshamn AB.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 40 40 39 39
Nettoomsättning (tkr) 226 592 209 674 196 432 180 177
Rörelseresultat (tkr) 19 873 14 281 2 506 1 804
Årets resultat (tkr) 7 019 9 318 -1 051 -417
Summa eget kapital (tkr) 152 741 119 978 116 163 120 763
Rörelsemarginal (%) 8.8 6.8 1.3 1.0
Avk. eget kapital (%) 5.1 7.9 -0.9 -0.3
Soliditet (%) 30.5 28.9 29.2 29.4
Omsättning/anställd (tkr) 5 665 5 242 5 037 4 620
Resultat/anställd (tkr) 497 357 64 46
Lön/anställd (tkr) 757 702 719 683


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se