>

Sydställningar i Sölvesborg Aktiebolag

Org.nr:

556208-4292

Adress:

Industrivägen 10

Postnummer:

294 39 Sölvesborg

Telefon:

0456-42150
Visa allt om Sydställningar i Sölvesborg Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 130 123 113 107
Nettoomsättning (tkr) 181 592 134 282 129 327 128 969
Rörelseresultat (tkr) 33 244 21 881 24 879 27 127
Årets resultat (tkr) 18 636 11 417 14 531 17 191
Summa eget kapital (tkr) 107 594 81 694 64 869 70 598
Rörelsemarginal % 18.3 16.3 19.2 21.0
Avk. eget kapital % 27.7 23.3 28.6 35.1
Soliditet % 60.7 68.7 61.9 71.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 397 1 092 1 144 1 205
Resultat/anställd (tkr) 256 178 220 254
Lön/anställd (tkr) 588 553 554 537

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 181 592 134 282 129 327 128 969
Arbetskraftskostnad -76 376 -68 059 -62 567 -57 504
Avskrivningar -12 261 -9 669 -9 114 -8 161
Andra rörelsekostnader -7 263 -6 636 -6 802 -5 448
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 182 818 936 440
Övriga rörelsekostnader -53 630 -28 855 -26 901 -31 169
Rörelseresultat 33 244 21 881 24 879 27 127
Ränteintäkter 683 4 12 6
Räntekostnader -335 -24 -76 -104
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 348 -20 -64 -98
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 33 592 21 861 24 815 27 029
Skatt -7 346 -4 819 -5 439 -5 954
Årets resultat 26 246 17 042 19 376 21 076
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 26 246 17 042 19 376 21 076
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -7 265 -5 408 -4 741 -3 803
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -2 049 -1 525 -1 337 -1 073
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 5 940 5 141 5 050 5 573
Maskiner och inventarier 98 238 77 620 65 899 55 371
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 104 178 82 761 70 949 60 944
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 104 178 82 761 70 949 60 944
Varulager 1 542 1 316 2 208 1 192
Kundfordringar 33 598 25 713 23 464 25 345
Övriga omsättningstillgångar 2 038 3 374 1 437 1 166
Summa operativa omsättningstillgångar 37 178 30 403 27 109 27 703
Fordringar på koncern- och intresseföretag 32 654 0 255 1 755
Övriga externa finansiella tillgångar 162 0 0 0
Likvida medel 3 193 5 694 6 429 8 781
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 36 009 5 694 6 684 10 536
Summa tillgångar 177 365 118 858 104 742 99 183

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 68 619 49 983 38 566 49 036
EK-andel av obeskattade reserver 38 975 31 711 26 303 21 562
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 107 594 81 694 64 869 70 598

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 21 000 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 6 000 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 276 5 996 11 319 1 301
Summa finansiella skulder 27 276 5 996 11 319 1 301

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 10 993 8 944 7 419 6 081
Leverantörsskulder 5 883 5 175 4 560 3 218
Övriga kortfristiga skulder 25 618 17 050 16 576 17 985
Summa operativa skulder 42 494 31 169 28 555 27 284

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 177 364 118 859 104 743 99 183
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 18.3 16.3 19.2 21.0
Avkastning på eget kapital % 27.7 23.3 28.6 35.1
Soliditet % 60.7 68.7 61.9 71.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 25.4 7.3 17.4 1.8
Kassalikviditet % 103.0 123.0 97.0 157.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.04 0.05 0.07
Räntetäckningsgrad % 101.27 911.88 327.51 260.89
Omsättning per anställd (tkr) 1 397 1 092 1 144 1 205
Rörelseresultat per anställd (tkr) 256 178 220 254
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 588 553 554 537

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 12
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 12 5 609
Värdeförändring (%) 35.0 226 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 82 5 609
Rörelsemarginal (%) 18.3 96 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 27.7 383 5 609
Soliditet (%) 60.7 182 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 397 495 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 256 158 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 588 206 5 609
Nettoomsättning (tkr) 181 592 36 5 609
Rörelseresultat (tkr) 33 244 14 5 609
Antal anställda 130 14 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sydställningar i Sölvesborg Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 36 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sydställningar i Sölvesborg Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 18.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 96 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Sydställningar i Sölvesborg Aktiebolag har under det senaste året 130 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 14 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Sydställningar i Sölvesborg Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 60.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 182 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Sydställningar i Sölvesborg Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva montering av byggnadsställningar, tillverkning och försäljning av byggnadstrall samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se