>

Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag

Org.nr:

556199-4426

Adress:

Matvikshamnsvägen 304

Postnummer:

374 94 Trensum

Telefon:

0454-61430
Visa allt om Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 10 10 9
Nettoomsättning (tkr) 24 826 27 918 26 902 21 116
Rörelseresultat (tkr) 7 015 8 571 8 497 7 332
Årets resultat (tkr) 552 2 875 1 043 11 226
Summa eget kapital (tkr) 1 768 1 397 2 704 13 620
Rörelsemarginal % 28.3 30.7 31.6 34.7
Avk. eget kapital % 276.2 262.2 77.0 63.4
Soliditet % 1.4 1.1 2.3 12.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 483 2 792 2 690 2 346
Resultat/anställd (tkr) 702 857 850 815
Lön/anställd (tkr) 681 683 625 485

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 24 826 27 918 26 902 21 116
Arbetskraftskostnad -6 814 -6 834 -6 250 -4 363
Avskrivningar -2 327 -2 062 -1 534 -1 335
Andra rörelsekostnader -1 0 -30 14
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 123 0 245
Övriga rörelsekostnader -8 669 -10 574 -10 591 -8 345
Rörelseresultat 7 015 8 571 8 497 7 332
Ränteintäkter 106 1 0 2
Räntekostnader -707 -2 339 -2 159 -2 155
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -1 920 0 0 0
Finansnetto -2 521 -2 338 -2 159 -2 153
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 494 6 233 6 338 5 179
Skatt -123 -856 -54 2 384
Årets resultat 4 371 5 377 6 284 7 563
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 371 5 377 6 284 7 563
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 181 -102 -41 8 463
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 51 -29 -11 2 387
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 102 140 99 795 96 143 97 179
Maskiner och inventarier 1 820 2 392 1 809 2 117
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 103 960 102 187 97 952 99 296
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 103 960 102 187 97 952 99 296
Varulager 6 590 7 387 9 715 10 910
Kundfordringar 2 799 3 512 860 717
Övriga omsättningstillgångar 1 337 1 334 707 171
Summa operativa omsättningstillgångar 10 726 12 233 11 282 11 798
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 581 10 495 5 878 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 332 41 2 852 1 086
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 913 10 536 8 730 1 086
Summa tillgångar 125 599 124 956 117 964 112 180

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 968 416 1 826 12 782
EK-andel av obeskattade reserver 800 981 878 838
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 768 1 397 2 704 13 620

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 74 259 70 482 71 759 75 472
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 600 2 077 2 077 1 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 31 443 36 671 33 317 15 984
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 109 302 109 230 107 153 92 756

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 816 3 696 248 236
Leverantörsskulder 911 1 009 1 684 352
Övriga kortfristiga skulder 9 801 9 624 6 175 5 215
Summa operativa skulder 14 528 14 329 8 107 5 803

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 125 598 124 956 117 964 112 179
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 28.3 30.7 31.6 34.7
Avkastning på eget kapital % 276.2 262.2 77.0 63.4
Soliditet % 1.4 1.1 2.3 12.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 6 181.3 7 817.6 3 962.3 681.0
Kassalikviditet % 31.0 38.0 44.0 29.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0.11 0.05
Räntetäckningsgrad % 7.36 3.66 3.94 3.4
Omsättning per anställd (tkr) 2 483 2 792 2 690 2 346
Rörelseresultat per anställd (tkr) 702 857 850 815
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 681 683 625 485

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 102
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 102 5 609
Värdeförändring (%) 56.0 154 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -11.0 804 5 609
Rörelsemarginal (%) 28.3 28 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 276.2 15 5 609
Soliditet (%) 1.4 907 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 483 198 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 702 31 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 681 107 5 609
Nettoomsättning (tkr) 24 826 248 5 609
Rörelseresultat (tkr) 7 015 67 5 609
Antal anställda 10 319 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 248 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 28.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 28 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 319 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 1.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 907 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se