>

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag

Org.nr:

556188-8404

Adress:

Box 4

Postnummer:

293 21 Olofström

Telefon:

0454-98800
Visa allt om Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Antal anställda 45 120 119 135
Nettoomsättning (tkr) 388 160 371 709 515 025 396 759
Rörelseresultat (tkr) 18 190 17 966 66 932 7 036
Årets resultat (tkr) 9 293 4 942 61 061 2 257
Summa eget kapital (tkr) 86 057 74 502 118 108 93 522
Rörelsemarginal % 4.7 4.8 13.0 1.8
Avk. eget kapital % 16.1 14.3 43.4 1.3
Soliditet % 24.4 25.0 39.8 28.7
Omsättning/anställd (tkr) 8 626 3 098 4 328 2 939
Resultat/anställd (tkr) 404 150 422 52
Lön/anställd (tkr) 556 203 187 173

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Nettoomsättning 388 160 371 709 515 025 396 759
Arbetskraftskostnad -25 012 -24 377 -29 686 -23 363
Avskrivningar -2 973 -2 266 -3 769 -5 143
Andra rörelsekostnader -297 791 -273 708 -408 337 -317 066
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 -1 231 51 542 234
Övriga rörelseintäkter 6 466 4 207 4 247 293
Övriga rörelsekostnader -50 660 -56 368 -62 090 -44 678
Rörelseresultat 18 190 17 966 66 932 7 036
Ränteintäkter 7 17 44 20
Räntekostnader -1 951 -1 928 -4 031 -5 496
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 944 -1 911 -3 987 -5 476
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 246 16 055 62 945 1 560
Skatt -3 291 -2 282 -1 676 -361
Årets resultat 12 955 13 773 61 269 1 199
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 12 955 13 773 61 269 1 199
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 262 -1 452 3 856 607
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -638 -409 1 087 171
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 349 0 11 741
Maskiner och inventarier 9 371 7 815 7 865 7 653
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 331 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 702 8 164 7 865 19 394
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 279 1 279 2 510 10 589
Summa operativa anläggningstillgångar 12 981 9 443 10 375 29 983
Varulager 162 403 193 280 159 422 203 877
Kundfordringar 37 233 41 495 34 027 14 889
Övriga omsättningstillgångar 3 538 24 569 7 836 13 180
Summa operativa omsättningstillgångar 203 174 259 344 201 285 231 946
Fordringar på koncern- och intresseföretag 99 642 23 612 58 002 54 409
Övriga externa finansiella tillgångar 719 793 1 154 894
Likvida medel 35 914 5 025 26 256 8 216
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 136 275 29 430 85 412 63 519
Summa tillgångar 352 430 298 217 297 072 325 448

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 67 268 57 975 103 033 74 591
EK-andel av obeskattade reserver 18 789 16 527 15 075 18 931
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 86 057 74 502 118 108 93 522

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 110 000 153 507 151 379 57 203
Externa finansiella skulder, kortfristiga 120 000 32 000 2 000 119 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 6 545 9 868 3 470 12 069
Summa finansiella skulder 236 545 195 375 156 849 188 772

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 299 4 661 4 567 5 339
Leverantörsskulder 16 715 14 702 8 581 16 692
Övriga kortfristiga skulder 7 813 8 978 8 967 21 123
Summa operativa skulder 29 827 28 341 22 115 43 154

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 352 429 298 218 297 072 325 448
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Rörelsemarginal % 4.7 4.8 13.0 1.8
Avkastning på eget kapital % 16.1 14.3 43.4 1.3
Soliditet % 24.4 25.0 39.8 28.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 274.9 262.2 132.8 201.8
Kassalikviditet % 51.0 108.0 296.0 21.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.01 0.05 0.02
Räntetäckningsgrad % 9.33 9.33 16.62 1.28
Omsättning per anställd (tkr) 8 626 3 098 3 246 2 939
Rörelseresultat per anställd (tkr) 404 150 422 52
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556 203 187 173

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 25
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 25 5 612
Värdeförändring (%) 15.0 339 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 466 5 612
Rörelsemarginal (%) 4.7 498 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 16.1 531 5 612
Soliditet (%) 24.4 684 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 626 20 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 404 82 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556 282 5 612
Nettoomsättning (tkr) 388 160 11 5 612
Rörelseresultat (tkr) 18 190 23 5 612
Antal anställda 45 73 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 11 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 498 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har under det senaste året 45 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 52. Företaget är under jämförelseåret den 73 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 684 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva försäljning av frukt, bär och grönsaker ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-04 2016-04
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - -
Avk. eget kapital (%) - -
Soliditet (%) - -
Omsättning/anställd (tkr) - -
Resultat/anställd (tkr) - -
Lön/anställd (tkr) - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se