>

Fastighets Aktiebolaget Hushagen

Org.nr:

556143-7293

Adress:

Postnummer:

781 81 Borlänge

Telefon:

0243-73870
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Hushagen

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 78 697 92 889 86 392 91 037
Rörelseresultat (tkr) 47 245 29 496 67 13 311
Årets resultat (tkr) 22 481 9 621 1 124 3 179
Summa eget kapital (tkr) 142 513 120 142 101 786 96 912
Rörelsemarginal % 60.0 31.8 0.1 14.6
Avk. eget kapital % 17.8 10.2 -17.1 -3.2
Soliditet % 15.8 12.0 10.3 9.7
Omsättning/anställd (tkr) 9 837 11 611 10 799 11 380
Resultat/anställd (tkr) 5 906 3 687 8 1 664
Lön/anställd (tkr) 791 861 805 800

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 78 697 92 889 86 392 91 037
Arbetskraftskostnad -6 327 -6 884 -6 436 -6 403
Avskrivningar -20 424 0 -22 390 -20 920
Andra rörelsekostnader 254 86 -330 -58
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 -7 200
Övriga rörelseintäkter 29 462 7 629 3 615 11 823
Övriga rörelsekostnader -34 417 -64 224 -60 784 -54 968
Rörelseresultat 47 245 29 496 67 13 311
Ränteintäkter 9 003 10 431 35 18 754
Räntekostnader -29 547 -25 749 -45 221 -35 563
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 26 241 0
Finansnetto -20 544 -15 318 -18 945 -16 809
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 26 701 14 178 -18 878 -3 498
Skatt -3 330 -2 904 1 906 778
Årets resultat 23 371 11 274 -16 972 -2 720
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 23 371 11 274 -16 972 -2 720
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -890 -1 653 155 1 899
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -251 -466 44 535
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 444 739 556 010 447 514 429 039
Maskiner och inventarier 3 906 3 326 3 545 1 922
Övriga materiella anläggningstillgångar 48 003 23 872 67 491 14 937
Summa materiella anläggningstillgångar 496 648 583 208 518 550 445 898
Andelar i koncern- och intresseföretag 23 336 16 713 17 513 17 513
Summa operativa anläggningstillgångar 519 984 599 921 536 063 463 411
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 670 1 818 3 348 1 984
Övriga omsättningstillgångar 16 353 1 763 9 337 6 357
Summa operativa omsättningstillgångar 17 023 3 581 12 685 8 341
Fordringar på koncern- och intresseföretag 363 332 395 170 436 265 528 734
Övriga externa finansiella tillgångar 0 1 006 2 460 0
Likvida medel 1 60 212 461
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 363 333 396 236 438 937 529 195
Summa tillgångar 900 340 999 738 987 685 1 000 947

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 138 144 116 662 99 960 94 931
EK-andel av obeskattade reserver 4 369 3 480 1 826 1 981
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 142 513 120 142 101 786 96 912

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 700 000 700 000 747 600 847 600
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 37 600 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 22 940 112 535 113 421 23 687
Summa finansiella skulder 722 940 850 135 861 021 871 287

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 479 1 154 696 758
Leverantörsskulder 13 445 12 100 13 197 18 424
Övriga kortfristiga skulder 17 963 16 207 10 985 13 566
Summa operativa skulder 34 887 29 461 24 878 32 748

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 900 340 999 738 987 685 1 000 947
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 60.0 31.8 0.1 14.6
Avkastning på eget kapital % 17.8 10.2 -17.1 -3.2
Soliditet % 15.8 12.0 10.3 9.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 507.3 707.6 845.9 899.0
Kassalikviditet % 31.0 2.0 9.0 16.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 1.9 1.55 0.58 0.9
Omsättning per anställd (tkr) 9 837 11 611 10 799 11 380
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 906 3 687 8 1 664
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 791 861 805 800

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 45
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 45 13 006
Värdeförändring (%) 44.0 385 13 006
Tillväxt i omsättning (%) -15.0 1 915 13 006
Rörelsemarginal (%) 60.0 20 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 17.8 1 095 13 006
Soliditet (%) 15.8 1 849 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 837 33 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 906 6 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 791 88 13 006
Nettoomsättning (tkr) 78 697 190 13 006
Rörelseresultat (tkr) 47 245 30 13 006
Antal anställda 8 955 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har minskat omsättningen senaste året med -15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 190 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har det senaste året en rörelsemarginal på 60.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 20 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 955 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har under det senaste året en soliditet på 15.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 1 849 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall inom Borlänge kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fast egendom. Ändamålet med bolagets verksamhet att med iakttagande avkommunallagens lokaliseringsprincip främja näringsverksamheten i Borlänge kommun. Bolaget har även rätt att i förekommande fall bedriva uthyrning av egna lokaler för kommunal verksamhet. Bolaget har rätt att som delägare bedriva sin verksamhet somdelägare i andra företag.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 132 124 145 520 153 529 159 795
Rörelseresultat (tkr) 65 563 44 328 36 788 39 160
Årets resultat (tkr) 29 071 16 055 -3 882 4 431
Summa eget kapital (tkr) 162 728 134 657 119 601 121 579
Rörelsemarginal (%) 49.6 30.5 24.0 24.5
Avk. eget kapital (%) 19.6 12.6 -3.2 3.9
Soliditet (%) 17.6 13.8 12.7 11.7
Omsättning/anställd (tkr) 16 516 18 190 19 191 19 974
Resultat/anställd (tkr) 8 195 5 541 4 599 4 895
Lön/anställd (tkr) 791 861 805 800


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se