>

Boggs Grus Aktiebolag

Org.nr:

556076-3830

Adress:

Box 129

Postnummer:

792 22 Mora

Telefon:

0250-16010
Visa allt om Boggs Grus Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 23 23 23 29
Nettoomsättning (tkr) 56 532 50 841 46 574 42 197
Rörelseresultat (tkr) 6 136 1 510 15 604 1 103
Årets resultat (tkr) 3 130 1 323 12 462 558
Summa eget kapital (tkr) 41 810 39 680 39 904 27 711
Rörelsemarginal % 10.9 3.0 33.5 2.6
Avk. eget kapital % 11.4 2.6 42.0 2.0
Soliditet % 60.6 59.1 55.6 42.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 458 2 210 2 025 1 455
Resultat/anställd (tkr) 267 66 678 38
Lön/anställd (tkr) 583 518 466 386

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 56 532 50 841 46 574 42 197
Arbetskraftskostnad -13 420 -11 905 -10 725 -11 201
Avskrivningar -7 181 -6 845 -5 697 -5 825
Andra rörelsekostnader -28 194 -28 046 -21 566 -21 678
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 9 248 0
Övriga rörelseintäkter 2 190 1 355 1 420 1 029
Övriga rörelsekostnader -3 791 -3 890 -3 650 -3 419
Rörelseresultat 6 136 1 510 15 604 1 103
Ränteintäkter 0 1 18 40
Räntekostnader -151 -152 -197 -420
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 2 2 5 6
Finansnetto -149 -149 -174 -374
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 987 1 361 15 430 729
Skatt -1 357 -334 -1 236 -181
Årets resultat 4 630 1 027 14 194 548
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 630 1 027 14 194 548
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 500 295 -1 732 10
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -423 83 -488 3
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 16 518 16 432 14 470 12 936
Maskiner och inventarier 31 966 32 103 31 782 29 606
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 1 484 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 484 48 535 47 736 42 542
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 160 5 227
Summa operativa anläggningstillgångar 48 484 48 535 47 896 47 769
Varulager 3 811 6 356 6 219 6 533
Kundfordringar 5 381 5 107 6 549 4 033
Övriga omsättningstillgångar 966 534 665 2 456
Summa operativa omsättningstillgångar 10 158 11 997 13 433 13 022
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 674
Övriga externa finansiella tillgångar 88 98 90 3
Likvida medel 10 281 6 563 10 402 4 223
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 369 6 661 10 492 4 900
Summa tillgångar 69 011 67 193 71 821 65 691

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 24 194 23 564 23 494 13 032
EK-andel av obeskattade reserver 17 616 16 116 16 410 14 679
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 41 810 39 680 39 904 27 711

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 8 032 9 859 12 598 11 238
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 715 4 642 5 022 5 191
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 11 182
Summa finansiella skulder 12 747 14 501 17 620 27 611

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 258 4 835 4 849 4 362
Leverantörsskulder 3 820 3 415 3 635 1 884
Övriga kortfristiga skulder 5 376 4 761 5 813 4 123
Summa operativa skulder 14 454 13 011 14 297 10 369

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 69 011 67 192 71 821 65 691
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.9 3.0 33.5 2.6
Avkastning på eget kapital % 11.4 2.6 42.0 2.0
Soliditet % 60.6 59.1 55.6 42.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 30.5 36.5 44.2 99.6
Kassalikviditet % 120.0 95.0 122.0 48.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0.13 0.22 0.1
Räntetäckningsgrad % 40.65 9.95 79.32 2.74
Omsättning per anställd (tkr) 2 458 2 210 2 025 1 455
Rörelseresultat per anställd (tkr) 267 66 678 38
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 583 518 466 386

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 120
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 120 13 006
Värdeförändring (%) 5.0 1 057 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 638 13 006
Rörelsemarginal (%) 10.9 503 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 11.4 1 339 13 006
Soliditet (%) 60.6 411 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 458 444 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 267 301 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 583 486 13 006
Nettoomsättning (tkr) 56 532 276 13 006
Rörelseresultat (tkr) 6 136 169 13 006
Antal anställda 23 319 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Boggs Grus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 276 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Boggs Grus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 10.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 25%. Företaget har under jämförelseåret den 503 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Boggs Grus Aktiebolag har under det senaste året 23 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 10.5. Företaget är under jämförelseåret den 319 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Boggs Grus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 60.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 411 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Boggs Grus Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva maskinuthyrning, krossning och fraktning av grus samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se