>

Hasslö Varv AB

Org.nr:

556074-9664

Adress:

Box 1056

Postnummer:

475 22 Öckerö

Telefon:

0455-78883
Visa allt om Hasslö Varv AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 35 31 29 26
Nettoomsättning (tkr) 95 705 68 925 57 656 59 412
Rörelseresultat (tkr) 9 182 6 204 6 743 4 494
Årets resultat (tkr) 5 197 5 140 5 925 3 777
Summa eget kapital (tkr) 22 607 18 796 21 681 18 882
Rörelsemarginal % 9.6 9.0 11.7 7.6
Avk. eget kapital % 33.2 22.8 25.0 18.4
Soliditet % 36.4 54.2 60.5 57.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 734 2 223 1 988 2 285
Resultat/anställd (tkr) 262 200 233 173
Lön/anställd (tkr) 607 547 533 525

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 95 705 68 925 57 656 59 412
Arbetskraftskostnad -21 247 -16 968 -15 443 -13 637
Avskrivningar -1 646 -1 553 -1 388 -1 321
Andra rörelsekostnader -50 012 -32 913 -25 054 -30 784
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 19 1 108 66
Övriga rörelsekostnader -13 637 -11 288 -9 136 -9 242
Rörelseresultat 9 182 6 204 6 743 4 494
Ränteintäkter 5 8 8 10
Räntekostnader -71 -55 -27 -48
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -64 0 0 0
Finansnetto -130 -47 -19 -38
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 9 052 6 157 6 724 4 456
Skatt -2 182 -1 541 -1 658 -1 230
Årets resultat 6 870 4 616 5 066 3 226
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 870 4 616 5 066 3 226
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 673 524 860 552
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -472 148 242 156
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 3 007 3 759 4 510 5 262
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 007 3 759 4 510 5 262
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 8 547 7 960 5 619 2 318
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 214 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 761 7 960 5 619 2 318
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 13 768 11 719 10 129 7 580
Varulager 4 233 3 546 3 557 4 406
Kundfordringar 20 855 12 801 11 064 12 603
Övriga omsättningstillgångar 21 718 5 332 10 015 6 324
Summa operativa omsättningstillgångar 46 806 21 679 24 636 23 333
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 456 1 298 1 078 89
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 8 4 1 835
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 456 1 306 1 082 1 924
Summa tillgångar 62 030 34 704 35 847 32 837

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 19 811 17 673 20 034 16 375
EK-andel av obeskattade reserver 2 796 1 123 1 647 2 507
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 607 18 796 21 681 18 882

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 232 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 214 0 0 1 109
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 20 413 3 340 1 688 2 554
Summa finansiella skulder 21 859 3 340 1 688 3 663

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 989 517 565 807
Leverantörsskulder 6 162 5 047 5 841 2 347
Övriga kortfristiga skulder 10 413 7 003 6 071 7 139
Summa operativa skulder 17 564 12 567 12 477 10 293

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 62 030 34 703 35 846 32 838
Nyckeltal i genomsnitt 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 9.6 9.0 11.7 7.6
Avkastning på eget kapital % 33.2 22.8 25.0 18.4
Soliditet % 36.4 54.2 60.5 57.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 96.7 17.8 7.8 19.4
Kassalikviditet % 114.0 118.0 155.0 158.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.03
Räntetäckningsgrad % 128.49 112.95 250.04 93.83
Omsättning per anställd (tkr) 2 734 2 223 1 988 2 285
Rörelseresultat per anställd (tkr) 262 200 233 173
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 607 547 533 525

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 82
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 82 5 612
Värdeförändring (%) 26.0 259 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 20.0 198 5 612
Rörelsemarginal (%) 9.0 287 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 22.8 444 5 612
Soliditet (%) 54.2 242 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 223 243 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 200 209 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 547 306 5 612
Nettoomsättning (tkr) 68 925 98 5 612
Rörelseresultat (tkr) 6 204 76 5 612
Antal anställda 31 114 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hasslö Varv AB har ökat omsättningen senaste året med 39.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 98 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hasslö Varv AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 287 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Hasslö Varv AB har under det senaste året 35 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 114 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Hasslö Varv AB har under det senaste året en soliditet på 36.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 242 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Hasslö Varv AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva båtvarvsrörelse, reparation av båtar, omfat tande service och reparationer av båtmotorer, försäljning av re servdelar och båttillbehör, vinterförvaring, samt därmed fören lig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se