>

Dynapac Compaction Equipment AB

Org.nr:

556068-6577

Adress:

Box 504

Postnummer:

371 23 Karlskrona

Telefon:

0455-306000
Visa allt om Dynapac Compaction Equipment AB

Bolaget


Bolagets värderating: V-
Företagsinformation 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 321 282 295 327
Nettoomsättning (tkr) 799 479 845 989 826 814 962 036
Rörelseresultat (tkr) -26 923 -177 896 -154 441 -71 037
Årets resultat (tkr) -19 458 20 419 4 494 15 616
Summa eget kapital (tkr) 207 769 229 871 209 405 205 156
Rörelsemarginal % -3.4 -21.0 -18.7 -7.4
Avk. eget kapital % -13.5 -84.0 -76.1 -40.4
Soliditet % 12.6 40.7 44.9 37.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 491 3 000 2 803 2 942
Resultat/anställd (tkr) -112 -631 -524 -217
Lön/anställd (tkr) 627 661 645 617

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 799 479 845 989 826 814 962 036
Arbetskraftskostnad -151 050 -186 488 -190 350 -201 912
Avskrivningar -13 418 -21 745 -29 114 -30 438
Andra rörelsekostnader -663 427 -817 560 -764 118 -803 295
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 493 1 908 2 327 2 572
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat -26 923 -177 896 -154 441 -71 037
Ränteintäkter 2 353 20 19 175
Räntekostnader -830 -795 -920 -698
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -2 245 0 0 0
Finansnetto -722 -775 -901 -523
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -27 645 -178 671 -155 342 -71 560
Skatt 5 543 -5 844 -2 383 -8 202
Årets resultat -22 102 -184 515 -157 725 -79 762
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -22 102 -184 515 -157 725 -79 762
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 2 644 -47 245 622
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 746 -13 69 176
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 684 2 321 2 266 5 910
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 684 2 321 2 266 5 910
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 37 593 42 739 53 544 63 784
Övriga materiella anläggningstillgångar 30 027 29 948 33 125 35 862
Summa materiella anläggningstillgångar 67 620 72 687 86 669 99 646
Andelar i koncern- och intresseföretag 679 212 8 379 6 471 4 144
Summa operativa anläggningstillgångar 748 516 83 387 95 406 109 700
Varulager 159 638 127 666 135 324 184 530
Kundfordringar 67 802 17 347 13 761 26 568
Övriga omsättningstillgångar 19 289 13 778 10 535 12 734
Summa operativa omsättningstillgångar 246 729 158 791 159 620 223 832
Fordringar på koncern- och intresseföretag 551 505 318 981 203 971 203 669
Övriga externa finansiella tillgångar 4 343 4 306 7 661 10 202
Likvida medel 102 855 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 658 703 323 287 211 632 213 871
Summa tillgångar 1 653 948 565 465 466 658 547 403

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 193 504 212 962 192 543 188 049
EK-andel av obeskattade reserver 14 265 16 909 16 862 17 107
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 207 769 229 871 209 405 205 156

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 680 464 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 579 158 125 982 97 735 108 236
Summa finansiella skulder 1 259 622 125 982 97 735 108 236

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 23 641 21 776 22 874 23 801
Leverantörsskulder 98 005 121 084 67 500 133 557
Övriga kortfristiga skulder 64 911 66 752 69 144 76 653
Summa operativa skulder 186 557 209 612 159 518 234 011

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 653 948 565 465 466 658 547 403
Nyckeltal i genomsnitt 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -3.4 -21.0 -18.7 -7.4
Avkastning på eget kapital % -13.5 -84.0 -76.1 -40.4
Soliditet % 12.6 40.7 44.9 37.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 606.3 54.8 46.7 52.8
Kassalikviditet % 26.0 10.0 10.0 12.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -32.31 -223.74 -167.85 -101.52
Omsättning per anställd (tkr) 3 321 3 000 2 803 2 942
Rörelseresultat per anställd (tkr) -112 -631 -524 -217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 627 661 645 617

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 13
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 13 5 612
Värdeförändring (%) -10.0 688 5 612
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 723 5 612
Rörelsemarginal (%) -3.4 861 5 612
Avkastning på eget kapital (%) -13.5 830 5 612
Soliditet (%) 12.6 819 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 491 195 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) -112 886 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 627 152 5 612
Nettoomsättning (tkr) 799 479 7 5 612
Rörelseresultat (tkr) -26 923 915 5 612
Antal anställda 321 5 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dynapac Compaction Equipment AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 7 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dynapac Compaction Equipment AB har det senaste året en rörelsemarginal på -3.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 861 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Dynapac Compaction Equipment AB har under det senaste året 321 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 388. Företaget är under jämförelseåret den 5 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Dynapac Compaction Equipment AB har under det senaste året en soliditet på 12.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 819 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Dynapac Compaction Equipment AB har Värderating: V-

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Geert Van Leemput (f. 1970) Ledamot, Verkställande direktör
Anna Ingegerd Maria Björkander (f. 1973) Ledamot
Roy Bertil Johan Olsson (f. 1967) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Annika Charlotte Martinsson (f. 1970) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Paul Anton Steenari (f. 1963) Extern firmatecknare
Lars Gunnar Harald Engström (f. 1957) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller ge nom dotterbolag bedriva utvinning och tillverkning av samt han del med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för bygg nads-, installations-, och anläggningsverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt aktier och annan lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se