>

Svenska Standardbolag Aktiebolag

Org.nr:

556059-8434

Adress:

Box 292

Postnummer:

791 27 Falun

Telefon:

023-792300
Visa allt om Svenska Standardbolag Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 19 19 20 20
Nettoomsättning (tkr) 192 963 211 872 204 074 216 963
Rörelseresultat (tkr) 23 139 30 704 39 131 8 767
Årets resultat (tkr) 19 853 26 370 36 323 4 868
Summa eget kapital (tkr) 82 923 89 570 99 700 63 377
Rörelsemarginal % 12.0 14.5 19.2 4.0
Avk. eget kapital % 28.1 34.0 50.2 16.3
Soliditet % 62.9 68.4 68.4 50.6
Omsättning/anställd (tkr) 10 156 11 151 10 204 10 848
Resultat/anställd (tkr) 1 218 1 616 1 957 438
Lön/anställd (tkr) 419 388 401 418

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 192 963 211 872 204 074 216 963
Arbetskraftskostnad -7 952 -7 377 -8 028 -8 354
Avskrivningar 0 -23 -26 -20
Andra rörelsekostnader -171 256 -188 653 -181 817 -193 879
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 20 000 26 505 36 500 5 000
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -10 616 -11 620 -11 572 -10 943
Rörelseresultat 23 139 30 704 39 131 8 767
Ränteintäkter 1 115 1 524 1 797 1 168
Räntekostnader -18 -10 -16 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 097 1 514 1 781 1 165
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 24 236 32 218 40 912 9 932
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 24 236 32 218 40 912 9 932
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 24 236 32 218 40 912 9 932
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 23 49
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 23 49
Andelar i koncern- och intresseföretag 12 671 12 671 12 671 12 671
Summa operativa anläggningstillgångar 12 671 12 671 12 694 12 720
Varulager 41 943 36 837 41 337 54 897
Kundfordringar 547 310 689 556
Övriga omsättningstillgångar 7 774 2 813 3 294 3 160
Summa operativa omsättningstillgångar 50 264 39 960 45 320 58 613
Fordringar på koncern- och intresseföretag 40 659 50 056 77 413 42 139
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 28 339 28 249 10 386 11 749
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 68 998 78 305 87 799 53 888
Summa tillgångar 131 933 130 936 145 813 125 221

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 82 923 89 570 99 700 63 377
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 82 923 89 570 99 700 63 377

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 309 171 579 234
Övriga kortfristiga skulder 48 701 41 195 45 534 61 610
Summa operativa skulder 49 010 41 366 46 113 61 844

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 131 933 130 936 145 813 125 221
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 12.0 14.5 19.2 4.0
Avkastning på eget kapital % 28.1 34.0 50.2 16.3
Soliditet % 62.9 68.4 68.4 50.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 75.0 76.0 31.0 25.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.13 0.05 0.05
Räntetäckningsgrad % 1 347.44 3 222.8 2 558 3 311.67
Omsättning per anställd (tkr) 10 156 11 151 10 204 10 848
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 218 1 616 1 957 438
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 419 388 401 418

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 43
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 43 13 006
Värdeförändring (%) -9.0 1 483 13 006
Tillväxt i omsättning (%) -9.0 1 776 13 006
Rörelsemarginal (%) 12.0 440 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 28.1 791 13 006
Soliditet (%) 62.9 367 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 156 31 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 218 42 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 419 1 631 13 006
Nettoomsättning (tkr) 192 963 68 13 006
Rörelseresultat (tkr) 23 139 52 13 006
Antal anställda 19 401 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Svenska Standardbolag Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 68 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Svenska Standardbolag Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 440 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Svenska Standardbolag Aktiebolag har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 44. Företaget är under jämförelseåret den 401 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Svenska Standardbolag Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 62.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 50%. Företaget är under jämförelseåret det 367 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Svenska Standardbolag Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bo Erik Berggren (f. 1964) Ledamot, Verkställande direktör
Olof Brovall (f. 1937) Ledamot, Ledamot, Ordförande
Inger Margareta Dahle (f. 1957) Ledamot
Anita Helena Berggren (f. 1964) Suppleant
Bengt Junior Niklas Nygårds (f. 1972) Extern firmatecknare
Ulrika Margareta Ahlholm (f. 1973) Extern firmatecknare
Anders Viktor Borgs (f. 1950) Extern firmatecknare, Extern firmatecknare
Eva Margareta Eljans (f. 1959) Extern firmatecknare
Sven Per Björn ASpling (f. 1953) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillhandahålla Aktiebolag av standardtyp och vara behjälplig med sådana aktiebolagsärenden som fordrar registrering hos Kungliga patent- och registreringsverket, medverka vid bildande av handelsbolag, kommanditbolag ochenskild firma, upprätta aktieägar- och handelsbolagsavtal samt utöva associationsrättslig konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se