>

Ludvikahem Aktiebolag

Org.nr:

556048-2019

Adress:

Box 13

Postnummer:

771 21 Ludvika

Telefon:

0240-86900
Visa allt om Ludvikahem Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 55 49 51 50
Nettoomsättning (tkr) 218 351 214 802 211 359 206 264
Rörelseresultat (tkr) 21 692 22 085 25 180 36 977
Årets resultat (tkr) 1 316 2 424 2 855 9 750
Summa eget kapital (tkr) 131 317 130 001 127 577 122 901
Rörelsemarginal % 9.9 10.3 11.9 17.9
Avk. eget kapital % 1.0 1.9 3.7 12.2
Soliditet % 15.3 15.7 16.0 15.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 970 4 384 4 144 4 125
Resultat/anställd (tkr) 394 451 494 740
Lön/anställd (tkr) 509 198 518 459

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 218 351 214 802 211 359 206 264
Arbetskraftskostnad -27 992 -9 688 -26 406 -22 943
Avskrivningar -32 736 -31 625 -27 925 -27 273
Andra rörelsekostnader -3 082 -21 411 -2 877 5 276
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 837 16 025 11 949 0
Övriga rörelsekostnader -142 686 -146 018 -140 920 -124 347
Rörelseresultat 21 692 22 085 25 180 36 977
Ränteintäkter 7 857 318 223 321
Räntekostnader -24 889 -19 893 -17 196 -17 691
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -2 617 2 -2 426 -1 196
Finansnetto -19 649 -19 573 -19 399 -18 566
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 043 2 512 5 781 18 411
Skatt -727 -88 -1 104 -4 211
Årets resultat 1 316 2 424 4 677 14 200
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 316 2 424 4 677 14 200
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -1 822 -4 450
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -514 -1 255
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 795 723 758 833 766 843 718 629
Maskiner och inventarier 2 220 2 714 2 075 921
Övriga materiella anläggningstillgångar 13 099 48 633 9 073 42 497
Summa materiella anläggningstillgångar 811 042 810 180 777 991 762 047
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 811 042 810 180 777 991 762 047
Varulager 900 853 846 1 128
Kundfordringar 1 427 2 961 1 556 817
Övriga omsättningstillgångar 4 341 3 864 1 180 3 935
Summa operativa omsättningstillgångar 6 668 7 678 3 582 5 880
Fordringar på koncern- och intresseföretag 35 543 8 138 16 229 18 458
Övriga externa finansiella tillgångar 3 292 2 044 820 582
Likvida medel 102 434 363 45
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 38 937 10 616 17 412 19 085
Summa tillgångar 856 647 828 474 798 985 787 012

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 125 045 123 729 121 305 118 451
EK-andel av obeskattade reserver 6 272 6 272 6 272 4 450
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 131 317 130 001 127 577 122 901

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 615 000 599 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 675 000 635 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 2 278 2 025 1 772
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 829 5 507 2 873 214
Summa finansiella skulder 677 829 642 785 619 898 600 986

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 300 1 769 1 769 1 785
Leverantörsskulder 2 593 10 752 19 174 24 576
Övriga kortfristiga skulder 40 608 43 167 30 567 36 764
Summa operativa skulder 47 501 55 688 51 510 63 125

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 856 647 828 474 798 985 787 012
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.9 10.3 11.9 17.9
Avkastning på eget kapital % 1.0 1.9 3.7 12.2
Soliditet % 15.3 15.7 16.0 15.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 516.2 494.4 485.9 489.0
Kassalikviditet % 1.0 1.0 6.0 8.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 1.08 1.13 1.34 2.04
Omsättning per anställd (tkr) 3 970 4 384 4 144 4 125
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394 451 494 740
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 198 518 459

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 51
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 51 13 006
Värdeförändring (%) -1.0 1 269 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 210 13 006
Rörelsemarginal (%) 9.9 572 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 1.0 1 701 13 006
Soliditet (%) 15.3 1 865 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 970 189 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394 187 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 899 13 006
Nettoomsättning (tkr) 218 351 60 13 006
Rörelseresultat (tkr) 21 692 54 13 006
Antal anställda 55 115 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ludvikahem Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 60 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ludvikahem Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 572 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Ludvikahem Aktiebolag har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9. Företaget är under jämförelseåret den 115 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Ludvikahem Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 18%. Företaget är under jämförelseåret det 1 865 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Ludvikahem Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta bostadsfastigheter, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samtdärmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas med affärsmässiga principer. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelatsav sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'i ägarens ställe.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se