>

Morakniv AB

Org.nr:

556035-0935

Adress:

Box 407

Postnummer:

792 27 Mora

Telefon:

0250-595000
Visa allt om Morakniv AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 131 116 109 105
Nettoomsättning (tkr) 175 740 149 393 124 237 119 686
Rörelseresultat (tkr) 16 857 16 747 8 209 9 996
Årets resultat (tkr) 10 613 8 101 3 515 4 742
Summa eget kapital (tkr) 97 816 92 632 84 648 91 214
Rörelsemarginal % 9.6 11.2 6.6 8.4
Avk. eget kapital % 13.8 14.7 7.2 8.2
Soliditet % 73.1 74.0 77.9 73.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 342 1 288 1 140 1 140
Resultat/anställd (tkr) 129 144 75 95
Lön/anställd (tkr) 517 499 481 483

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 175 740 149 393 124 237 119 686
Arbetskraftskostnad -67 747 -57 887 -52 469 -50 758
Avskrivningar -6 695 -6 045 -4 834 -3 436
Andra rörelsekostnader -36 425 -31 120 -23 575 -23 361
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 -1 061 -1 874
Övriga rörelseintäkter 606 888 450 1 434
Övriga rörelsekostnader -48 622 -38 482 -34 539 -31 695
Rörelseresultat 16 857 16 747 8 209 9 996
Ränteintäkter 5 10 19 113
Räntekostnader -4 -7 -42 -45
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 52 0
Finansnetto 1 3 29 68
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 858 16 750 8 238 10 064
Skatt -3 674 -3 684 -1 906 -2 542
Årets resultat 13 184 13 066 6 332 7 522
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 184 13 066 6 332 7 522
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 130 -4 419 -2 254 -2 122
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -601 -1 246 -636 -598
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 6 496 6 067 6 122 6 456
Maskiner och inventarier 44 434 42 462 35 186 20 932
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 587 444 6 630 18 939
Summa materiella anläggningstillgångar 55 517 48 973 47 938 46 327
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 4 000
Summa operativa anläggningstillgångar 55 517 48 973 47 938 50 327
Varulager 29 716 27 105 24 458 20 869
Kundfordringar 18 825 21 635 12 259 14 495
Övriga omsättningstillgångar 5 454 3 234 2 684 1 821
Summa operativa omsättningstillgångar 53 995 51 974 39 401 37 185
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 6 330
Övriga externa finansiella tillgångar 71 74 82 83
Likvida medel 24 249 24 203 21 207 30 932
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 24 320 24 277 21 289 37 345
Summa tillgångar 133 832 125 224 108 628 124 857

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 65 413 62 360 58 795 67 615
EK-andel av obeskattade reserver 32 403 30 272 25 853 23 599
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 97 816 92 632 84 648 91 214

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 9 709 9 073 7 744 7 130
Leverantörsskulder 9 999 10 405 5 786 16 969
Övriga kortfristiga skulder 16 308 13 114 10 450 9 544
Summa operativa skulder 36 016 32 592 23 980 33 643

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 133 832 125 224 108 628 124 857
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.6 11.2 6.6 8.4
Avkastning på eget kapital % 13.8 14.7 7.2 8.2
Soliditet % 73.1 74.0 77.9 73.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 184.0 209.0 223.0 178.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.16 0.17 0.26
Räntetäckningsgrad % 4 215.5 2 393.86 197.14 224.64
Omsättning per anställd (tkr) 1 342 1 288 1 140 1 140
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 144 75 95
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 517 499 481 483

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 63
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 63 13 006
Värdeförändring (%) 5.0 1 054 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 18.0 404 13 006
Rörelsemarginal (%) 9.6 597 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 13.8 1 246 13 006
Soliditet (%) 73.1 182 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 342 1 200 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 720 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 517 844 13 006
Nettoomsättning (tkr) 175 740 80 13 006
Rörelseresultat (tkr) 16 857 72 13 006
Antal anställda 131 32 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Morakniv AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 80 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Morakniv AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 597 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Morakniv AB har under det senaste året 131 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 32 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Morakniv AB har under det senaste året en soliditet på 73.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 182 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Morakniv AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av knivar, skär till isborrar, skärverktyg samt tillbehör till dessa och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se