>

Stora Enso Timber AB

Org.nr:

556027-4903

Adress:

Postnummer:

791 80 Falun

Telefon:

010-4680000

Moderbolag:

Visa allt om Stora Enso Timber AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 291 271 277 3
Nettoomsättning (tkr) 1 816 031 1 682 426 1 578 219 1 728 281
Rörelseresultat (tkr) 106 808 78 141 43 145 153 015
Årets resultat (tkr) 3 361 2 917 2 753 7 657
Summa eget kapital (tkr) 321 813 320 068 311 264 319 993
Rörelsemarginal % 5.9 4.6 2.7 8.9
Avk. eget kapital % 32.9 23.9 14.1 47.6
Soliditet % 34.4 41.2 43.4 35.4
Omsättning/anställd (tkr) 6 241 6 208 5 698 576 094
Resultat/anställd (tkr) 367 288 156 51 005
Lön/anställd (tkr) 596 572 549 46 202

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 816 031 1 682 426 1 578 219 1 728 281
Arbetskraftskostnad -173 552 -155 016 -152 141 -138 607
Avskrivningar -46 834 -39 662 -48 643 -46 859
Andra rörelsekostnader -1 057 810 -1 014 483 -1 006 796 -1 059 229
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 971 35 346 35 659 39 049
Övriga rörelsekostnader -473 998 -430 470 -363 153 -369 620
Rörelseresultat 106 808 78 141 43 145 153 015
Ränteintäkter 2 157 1 678 1 237 1 980
Räntekostnader -2 657 -1 892 -2 106 -2 612
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -500 -214 -869 -632
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 106 308 77 927 42 276 152 383
Skatt -823 -2 605 2 325 165
Årets resultat 105 485 75 322 44 601 152 548
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 105 485 75 322 44 601 152 548
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 616 -5 887 11 482 9 217
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 456 -1 660 3 239 2 600
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 85 761 63 553 65 037 74 263
Maskiner och inventarier 266 360 136 962 159 187 191 075
Övriga materiella anläggningstillgångar 203 224 126 297 2 686 0
Summa materiella anläggningstillgångar 555 345 326 812 226 910 265 338
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 555 345 326 812 226 910 265 338
Varulager 193 599 225 532 208 756 200 164
Kundfordringar 65 198 52 960 27 728 100 791
Övriga omsättningstillgångar 38 786 25 173 19 076 27 830
Summa operativa omsättningstillgångar 297 583 303 665 255 560 328 785
Fordringar på koncern- och intresseföretag 81 837 145 637 232 259 307 789
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 2 203 3 117
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 81 837 145 637 234 462 310 906
Summa tillgångar 934 765 776 114 716 932 905 029

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 210 670 207 309 195 583 192 830
EK-andel av obeskattade reserver 111 143 112 759 115 681 127 163
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 321 813 320 068 311 264 319 993

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 288 179 256 107 261 180 417 200
Summa finansiella skulder 288 179 256 107 261 180 417 200

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 42 420 40 855 39 282 36 530
Leverantörsskulder 193 941 82 231 45 276 51 300
Övriga kortfristiga skulder 88 412 76 853 59 930 80 006
Summa operativa skulder 324 773 199 939 144 488 167 836

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 934 765 776 114 716 932 905 029
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.9 4.6 2.7 8.9
Avkastning på eget kapital % 32.9 23.9 14.1 47.6
Soliditet % 34.4 41.2 43.4 35.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 89.5 80.0 83.9 130.4
Kassalikviditet % 18.0 19.0 13.0 23.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 41.01 42.19 21.07 59.34
Omsättning per anställd (tkr) 6 241 6 208 5 698 576 094
Rörelseresultat per anställd (tkr) 367 288 156 51 005
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 596 572 549 46 202

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 18
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 18 13 006
Värdeförändring (%) 7.0 989 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 788 13 006
Rörelsemarginal (%) 5.9 928 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 32.9 683 13 006
Soliditet (%) 34.4 1 214 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 241 75 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 367 208 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 596 434 13 006
Nettoomsättning (tkr) 1 816 031 5 13 006
Rörelseresultat (tkr) 106 808 11 13 006
Antal anställda 291 10 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stora Enso Timber AB har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stora Enso Timber AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 928 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Stora Enso Timber AB har under det senaste året 291 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 244.5. Företaget är under jämförelseåret den 10 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Stora Enso Timber AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 214 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Stora Enso Timber AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och förädling av skogsprodukter samt utöva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se