>

Malungshem Aktiebolag

Org.nr:

556015-8239

Adress:

Box 115

Postnummer:

782 23 Malung

Telefon:

0280-18270

Moderbolag:

MALUNG-SÄLENS KOMMUN
Visa allt om Malungshem Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 23 23 22 23
Nettoomsättning (tkr) 70 282 68 703 62 958 60 660
Rörelseresultat (tkr) 6 793 11 427 9 018 6 816
Årets resultat (tkr) 4 374 7 856 4 253 471
Summa eget kapital (tkr) 46 678 42 304 34 449 30 196
Rörelsemarginal % 9.7 16.6 14.3 11.2
Avk. eget kapital % 9.8 20.5 13.2 1.6
Soliditet % 15.6 13.9 11.8 10.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 056 2 987 2 862 2 637
Resultat/anställd (tkr) 295 497 410 296
Lön/anställd (tkr) 592 569 488 493

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 70 282 68 703 62 958 60 660
Arbetskraftskostnad -13 611 -13 092 -10 746 -11 340
Avskrivningar -10 933 -10 625 -12 237 -10 752
Andra rörelsekostnader 0 0 10 745 11 340
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 926 2 115 2 042 977
Övriga rörelseintäkter 2 274 1 218 3 409 2 652
Övriga rörelsekostnader -43 145 -36 892 -47 153 -46 721
Rörelseresultat 6 793 11 427 9 018 6 816
Ränteintäkter 176 89 39 48
Räntekostnader -2 595 -3 660 -4 845 -6 455
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 41 60
Finansnetto -2 419 -3 571 -4 765 -6 347
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 374 7 856 4 253 469
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 4 374 7 856 4 253 469
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 374 7 856 4 253 469
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 279 473 283 338 269 555 271 519
Maskiner och inventarier 2 445 2 762 2 311 2 723
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 2 178 1 591
Summa materiella anläggningstillgångar 281 918 286 100 274 044 275 833
Andelar i koncern- och intresseföretag 10 850 12 924 14 877 15 812
Summa operativa anläggningstillgångar 292 768 299 024 288 921 291 645
Varulager 360 337 276 322
Kundfordringar 447 963 478 357
Övriga omsättningstillgångar 1 985 1 905 2 152 2 602
Summa operativa omsättningstillgångar 2 792 3 205 2 906 3 281
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 308
Övriga externa finansiella tillgångar 1 066 1 066 40 40
Likvida medel 3 173 1 526 1 043 2 398
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 239 2 592 1 083 2 746
Summa tillgångar 299 799 304 821 292 910 297 672

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 46 678 42 304 34 449 30 196
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 46 678 42 304 34 449 30 196

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 217 862 219 239 220 450 221 758
Externa finansiella skulder, kortfristiga 21 214 28 997 23 787 32 017
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 3 030 4 227 1 207
Summa finansiella skulder 239 076 251 266 248 464 254 982

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 058 4 609 3 426 4 957
Övriga kortfristiga skulder 9 987 6 642 6 571 7 538
Summa operativa skulder 14 045 11 251 9 997 12 495

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 299 799 304 821 292 910 297 673
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.7 16.6 14.3 11.2
Avkastning på eget kapital % 9.8 20.5 13.2 1.6
Soliditet % 15.6 13.9 11.8 10.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 512.2 594.0 721.3 844.4
Kassalikviditet % 16.0 10.0 10.0 12.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.02 0.02 0.04
Räntetäckningsgrad % 2.69 3.15 1.88 1.07
Omsättning per anställd (tkr) 3 056 2 987 2 862 2 637
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295 497 410 296
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 592 569 488 493

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 111
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 111 13 006
Värdeförändring (%) 10.0 898 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 209 13 006
Rörelsemarginal (%) 9.7 591 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 9.8 1 400 13 006
Soliditet (%) 15.6 1 855 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 056 321 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295 270 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 592 454 13 006
Nettoomsättning (tkr) 70 282 210 13 006
Rörelseresultat (tkr) 6 793 161 13 006
Antal anställda 23 318 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Malungshem Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 210 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malungshem Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 591 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Malungshem Aktiebolag har under det senaste året 23 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 318 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Malungshem Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 1 855 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Malungshem Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Malung- Sälens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter i huvudsak hyresrätter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenligverksamhet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Malung-Sälens kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässigaprinciper. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Malung-Sälens kommun.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se