>

Sölvesborgs Stuveri & Hamn Aktiebolag

Org.nr:

556008-2231

Adress:

Ytterhamnen

Postnummer:

294 35 Sölvesborg

Telefon:

0456-42240
Visa allt om Sölvesborgs Stuveri & Hamn Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 45 40 41 43
Nettoomsättning (tkr) 91 100 86 024 79 934 80 731
Rörelseresultat (tkr) 8 058 6 479 -2 396 6 067
Årets resultat (tkr) 7 774 5 795 0 2 480
Summa eget kapital (tkr) 72 562 67 614 62 444 65 933
Rörelsemarginal % 8.8 7.5 -3.0 7.5
Avk. eget kapital % 8.3 7.0 -3.7 6.2
Soliditet % 67.2 65.6 59.3 59.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 024 2 151 1 950 1 877
Resultat/anställd (tkr) 179 162 -58 141
Lön/anställd (tkr) 542 545 550 555

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 91 100 86 024 79 934 80 731
Arbetskraftskostnad -24 393 -21 813 -22 551 -23 870
Avskrivningar -8 193 -10 703 -11 928 -10 423
Andra rörelsekostnader 211 -86 -280 -665
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 975 325 317 201
Övriga rörelsekostnader -52 642 -47 268 -47 888 -39 907
Rörelseresultat 8 058 6 479 -2 396 6 067
Ränteintäkter 0 24 11 19
Räntekostnader -338 -470 -528 -588
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -338 -446 -517 -569
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 720 6 033 -2 913 5 498
Skatt -1 922 -1 482 554 -1 533
Årets resultat 5 798 4 551 -2 359 3 965
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 798 4 551 -2 359 3 965
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 154 624 2 081 -2 141
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 326 176 587 -604
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 59 377 57 333 59 159 59 857
Maskiner och inventarier 9 475 14 299 20 343 25 274
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 987 89 274 3 341
Summa materiella anläggningstillgångar 74 839 71 721 79 776 88 472
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 100 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 74 939 71 821 79 876 88 572
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 16 526 12 459 9 537 8 811
Övriga omsättningstillgångar 1 027 1 863 4 927 4 994
Summa operativa omsättningstillgångar 17 553 14 322 14 464 13 805
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 409 935 676 936
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 14 055 15 918 10 351 7 688
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 15 464 16 853 11 027 8 624
Summa tillgångar 107 956 102 996 105 367 111 001

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 59 956 53 854 48 059 49 467
EK-andel av obeskattade reserver 12 606 13 760 14 385 16 466
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 72 562 67 614 62 444 65 933

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 14 413 15 909 23 404 24 900
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 496 41 496 1 496 2 221
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 15 909 57 405 24 900 27 121

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 556 3 881 4 057 4 644
Leverantörsskulder 6 263 5 549 4 118 5 088
Övriga kortfristiga skulder 9 666 -31 453 9 848 8 216
Summa operativa skulder 19 485 -22 023 18 023 17 948

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 107 956 102 996 105 367 111 002
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.8 7.5 -3.0 7.5
Avkastning på eget kapital % 8.3 7.0 -3.7 6.2
Soliditet % 67.2 65.6 59.3 59.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 21.9 84.9 39.9 41.1
Kassalikviditet % 181.0 194.0 160.0 138.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.19 0.13 0.1
Räntetäckningsgrad % 23.84 13.84 -4.52 10.35
Omsättning per anställd (tkr) 2 024 2 151 1 950 1 877
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179 162 -58 141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 542 545 550 555

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 47
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 47 5 609
Värdeförändring (%) 9.0 421 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 415 5 609
Rörelsemarginal (%) 8.8 293 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 8.3 655 5 609
Soliditet (%) 67.2 129 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 024 279 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179 244 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 542 317 5 609
Nettoomsättning (tkr) 91 100 81 5 609
Rörelseresultat (tkr) 8 058 59 5 609
Antal anställda 45 72 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sölvesborgs Stuveri & Hamn Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 81 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sölvesborgs Stuveri & Hamn Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 8.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 293 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Sölvesborgs Stuveri & Hamn Aktiebolag har under det senaste året 45 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 24. Företaget är under jämförelseåret den 72 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Sölvesborgs Stuveri & Hamn Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 129 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Sölvesborgs Stuveri & Hamn Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra hamngodshantering, terminalverksamhet, spedition samt bogserbåtstjänster och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 47 42 43 44
Nettoomsättning (tkr) 101 995 95 714 88 528 89 038
Rörelseresultat (tkr) 8 882 7 098 -2 117 6 723
Årets resultat (tkr) 6 620 5 170 -2 081 4 621
Summa eget kapital (tkr) 72 564 67 617 62 446 65 935
Rörelsemarginal (%) 8.7 7.4 -2.4 7.6
Avk. eget kapital (%) 9.4 7.9 -3.2 7.2
Soliditet (%) 66.6 65.0 58.7 59.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 170 2 279 2 059 2 024
Resultat/anställd (tkr) 189 169 -49 153
Lön/anställd (tkr) 552 556 557 563


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se